8
Yesu igharaat ŋgeu eez to kolekole (o sik lepra) ighami
(Mk 1:40-44; Lu 5:12-16)
Yesu ipul lolooz tonowen, ve imuul izila. Ve ival tiina titaghoni ve yesŋa tila. Mala maau ve ŋgeu eez to kolekole ighami, iŋarua Yesu ila, iput aghe izi Yesu nagho, ve isaav pani ighaze: “Tiina tiou, ighaze lolom pa uul ghou, yom irau ugharaat ghou tinig poia, ve ugham ghou naŋgalaaŋ ila Maaron mata.”
Yesu nima ila ikisi, ve isaav pani ighaze: “Poia. You pale nauul ghom. Leso uŋgalaaŋ ila Maaron mata. Yo, tinim poia lak!” Yesu isaav tovene, ve rikia moghon kolekole ighau pa ŋgeu tonenen ve tini poia. Ghoro Yesu isaav pani muul ighaze: “Ulooŋ. Usavia mbeb tonene varu pa tamtoghon eta malep. Malmalim ula, ve upatooŋ taum pa ŋgeu eta to watooŋrau, ve ugham watooŋrau pa Maaron itaghon tutuuŋ to Mose isavia. Leso upaghazoŋan taum pa tamtoghon, ve tiwatag tighaze tinim poia ve uŋgalaaŋ ila Maaron mata wa.” Wkp 14:1+; Mt 9:30; Lu 17:14
Daba eez to iŋgin ndaaba to Rom ighur ila ariaŋa
(Lu 7:1-10)
Yesu ilaagh ilooŋ ila pa ndug Kapernaum, ve daba eez ilaagh iŋarua ila. Daba tonowen iŋgin ndaaba to Rom irau tamoot liim (100).* Ndug tiina Rom, nene ndug to kinik to yes Roma ineep pani. Kinik tonowen iŋgin yes Roma moghon maau. Ye iŋgin ndug katindi. Ndug tisob to kinik tiina iŋgin di, tiwaat di tighaze ‘Roman Empire.’
Ye ila ivot to Yesu, ve itaŋ rorani ighaze: “Tiina, mbesooŋa tiou eez,
moroghooŋ ighami toman yabyabuuŋ tiina le tapiri isob kat. Irau ilaagh maau. Ighengheen moghon ila ruum.”
Yesu ipamuul aliŋa ighaze: “Poia. You pale nalat ve nauuli. Leso tini poia muul.”
Eemoghon daba tonenen iŋgalsekini ighaze: “Tiina, you poiag irau to ulooŋ ula ruum tiou maau. Eemoghon you naghur ilat tiom tovene: Ighaze usaav moghon, nene pale mbesooŋa tiou tini poia. Pasa, you nawatag pa taug. You paam naneep ila daba tiou sambadi, ve tighur ghou pa naŋgin yes ndaaba to tineep ila sambag. Tovenen ighaze nasaav pa ndaaba tiou eta naghaze: ‘Ula!’ nene pale ila. Ve ighaze nasaav pa ite: ‘Unum!’ nene pale inim. Ve ighaze nasaav pa mbesooŋa tiou eta naghaze: ‘Ugham uraat tonene!’ nene pale itaghon aliŋag.”
10 Yesu ilooŋ saveeŋ toni, le ruŋa iza pani. Tovenen isaav pa ival tiina to titaghoni ighaze: “You nasaav payam kat. You naghita tamtoghon eta to Israel to ghurla toni iyaryaaŋ kat inimale ŋgeu tonene ne maau. Mt 15:28
11 You nasaav payam kat: Muri, sawa to pooz to ndug sambam ivot ighazooŋ, nene pale tamtoghon katindi tinim pa ndug naol, ve tilooŋ tila Maaron ndug toni, ve mboledi izi toman Abaraam, Isak, ve Yakop pa marewaaŋ tiina to Maaron. Yes to ndag iza, ve ila imuul ndag izila. Mbo 107:3; Lu 13:29
12 Eemoghon tamtoghon katindi to Maaron ipoi di muuŋ pa tineep ila pooz toni lolo, nene pale tindiir di tila tineep ndoroom lolo, ve yabyabuuŋ tiina igham di, ve tiyakyak toman livodi kikikia, ve tinepneep.” Mt 22:13, 25:30; Lu 13:28
13 Ghoro Yesu isaav muul pa daba tonenen ighaze: “Umuul ula pa ruum tiom. Mbeb pale ivot itaghon ghurla tiom.” Sawa kat tonenen, mbesooŋa to daba tonenen tini poia.
Yesu igharaat moroghooŋ to Petrus rawa liva le tini poia
(Mk 1:29-34; Lu 4:38-39)
14 Yesu ipamundigin laghooŋ toni muul, ve ila pa Petrus ruum toni. Ilooŋ ila ruum, ve ighita Petrus rawa liva imorooŋ le tini ituntun kat ve ighengheen. 15 Tovenen ila ikis olman tidi nima, ve moroghooŋ toni isob. Ghoro olman tidi imundig toman tini poia, ve ila igharaat Yesu a aniiŋ.
Yesu igharaat moroghooŋa katindi
(Mk 1:32-34; Lu 4:40-41)
16 Tinepneep le rabrab izi, ghoro tamtoghon tiyou nditadi katindi to avuvu samsamiadi tizeev di ne tila to Yesu, leso iuul di. Yesu isaav moghon, ve avuvu samsamiadi tonowen tighau padi. Ve yes moroghooŋa paam, ye igharaat di tisob tinidi popoia. 17 Tovenen Maaron aliŋa to muuŋ propet Isaia ivotia ne, anoŋa ivot. Saveeŋ tovene:
Pataŋani toit naol to igham ghiit tapiriid isob, tauto ye imbaad di tisob. Ve igharaat ghiit pa moroghooŋ toit paam. Wkp 16:8-10; Is 53:4; 1Pe 2:24
Ataam to tataghon Yesu
(Lu 9:57-62)
18 Yesu ighita ival tiina tinim tiluvuti, tovenen isaav pa taghoniiŋa toni ighaze tigham waaŋ, ve tivool tila pa ya naliu Galilaia paŋa ite. 19 Eemoghon ŋgeu eez to le ŋgar tiina pa tutuuŋ, ilaagh iŋarua ila, ve isaav pani ighaze: “Patoŋaaŋ, ndug sine to yom ughaze ula pani, you pale nataghon ghom ve ituru tala.”
20 Yesu ipamuul aliŋa ighaze: “Ŋgavuun sagsag ledi inadi ila taan saambu. Ve man to tirovroov ila tata paroŋania, ledi rumadi izala ai. Eemoghon Tamtoghon Natu, ye le ina eta to ghenooŋ maau.” 2Kor 8:9
21 Ghoro ŋgeu ite, ye taghoniiŋa toni, ana isaav pani ighaze: “Tiina, vena? Irau upul ghou namuul nala naneep toman tamaŋ? Ve nasaŋani imaat ve natavia, ghoro nalat nataghon ghom?”
22 Yesu ipamuul aliŋa ighaze: “Maau. Ndiran to titaghon ataam to mateeŋ, yes irau titavia mateeŋa. Eemoghon yom unum utaghon ghou.” Yesu saveeŋ toni, pughu tovene: Tamtoghon to tighilaal Maaron maau, yes irau tigham uraat toni maau. Tovenen poia pa tigham uraat pa mbeb to taan inimale taviooŋ mateeŋa. Ve yes to tighur ila to Krisi, ledi ghilalooŋ. Tovenen poia pa titaghoni ve tiuuli pa uraat toni.
Yesu isaav, ve yaghur ve dibom imaat
(Mk 4:35-41; Lu 8:22-25)
23 Yesu isavsaav le isob, ghoro iza waaŋ. Taghoniiŋa toni tila tiza paam, ve yesŋa tivot tila. 24 Yesu izi igheen le lolo imaagh kat. Mala maau ve yaghur tiina kat imundig, le ipei dibom tintina. Ereman ilooŋ ila waaŋ lolo le rismoghon timarub. 25 Tovenen taghoniiŋa toni tila tivaaŋa, ve tisaav pani tighaze: “Tiina, umundig ve uul ghiit lak! Paam tamarub ve tala leed tonene!”
26 Yesu ipamuul aliŋadi ighaze: “Yam amatughez pasa? Ghurla tiam tiina maau!” Ghoro imundig ve isaav ariaŋa pa yaghur ve dibom inimale yanooŋ di, le taun tiina izi. Mt 14:31; Mbo 89:9
27 Taghoniiŋa toni tighita mbeb gharatooŋa tonenen, le ruŋadi iza ve ŋgar todi isob. Ve tiwasavon di tighaze: “Wai, ŋgeu tonene sei kat, to yaghur ve dibom paam tilooŋ aliŋa ve titaghoni?” Mbo 89:9, 107:29
Yesu indiir avuvu samsamiadi pa ndiran ru izi ndug Gadara
(Mk 5:1-20; Lu 8:26-39)
28 Yesu toman taghoniiŋa toni tiraav tila tilooŋ naari to yes Gadara to ineep ila ya naliu Galilaia paŋa ite. Ndug tonowen, ndiran ru tinepneep. Yesuru, avuvu samsamiadi katindi tizeev di, ve moghon moghon tinepneep ilooŋ ila yaam saambu pida to tigharaat di tinim naal pa mateeŋa. Ŋgar todi iwaghamgham kat. Ighaze tighita tamtoghon eta, nene rikia moghon timundig ve tirabi. Tovenen tamtoghon tilala ndug tonowen maau. Yesuru tighita Yesu, ve tipul inadi to yaam saambu we, ve tilaagh tiŋarua tila, 29 ve timboob tighaze: “Ai Maaron Natu, yom unum sualen pasa? Yei nimbaaŋ ilat payom? Sawa to ughur yabyabuuŋ payei, nene sone. Upasul pasa?” Mk 1:24; Yems 2:19
30 Ŋgai ketooŋ tiina tighanghan saguan ris pa ndug to yes tiyondyood pani. 31 Tovenen avuvu samsamiadi tonenen titaŋ roran Yesu tovene: “Ighaze yom undiir ghei, ghoro ughur ghei niŋarua ŋgai ketooŋ tonowen. Leso nizeev ghei nilooŋ nila lolodi.”
32 Yesu isaav padi ighaze: “Ala lak!” Tovenen avuvu samsamiadi tipul ndiran ru tonenen, ve tiŋarua ŋgai ketoŋadi tila, le tizeev di tilooŋ tila lolodi. Rikia moghon ve ŋgai tonowen tisob tilaan taghon ndariri tizila, ve tiyaat tizila ya lolo, ve tighun ya le tisob timatmaat.
33 Yes to tiŋginŋgin ŋgai, tighita mbeb tonenen, ve tighau tila pa paanu todi, ve tipaesia mbeb tisob to tivot pa ŋgai todi ve ndiran ru to muuŋ avuvu samsamiadi tizeev di. 34 Tovenen tamtoghon tisob to paanu tonowen tivot tila to Yesu, ve titaŋ rorani tighaze ipul ndug todi, ve ila pa ndug ite paam.

*8:5: Ndug tiina Rom, nene ndug to kinik to yes Roma ineep pani. Kinik tonowen iŋgin yes Roma moghon maau. Ye iŋgin ndug katindi. Ndug tisob to kinik tiina iŋgin di, tiwaat di tighaze ‘Roman Empire.’

8:22: Yesu saveeŋ toni, pughu tovene: Tamtoghon to tighilaal Maaron maau, yes irau tigham uraat toni maau. Tovenen poia pa tigham uraat pa mbeb to taan inimale taviooŋ mateeŋa. Ve yes to tighur ila to Krisi, ledi ghilalooŋ. Tovenen poia pa titaghoni ve tiuuli pa uraat toni.