^
Mak
Jisas re yam, re aboyei tatame remne God re kwom panen site tuma wesowem.
Tatame Remne Okke Panen Waren Tirmunbem Tame, Jon, re tuma wesowbem.
Jon re Jisas rene okke waren tirmunem.
Satan re Jisas rene seilam.
Jisas re Galili yokwok yaku tobotem.
Jisas re tame eis remne wepotem, rem rene semowen yim.
Gambo re tame wuri gureremenem, Jisas re er gambo rene wekrokem.
Jisas re Pita reri owyit tene heyarem.
Jisas re nugwape tatame remne heyarem.
Jisas re Galili yokwori kwomke kwomke sewurbem.
Jisas re numape tame wuri rene heyarem.
Jisas re kuw let tewo negel metem tame rene heyarem.
Jisas re Livai rene yate wem.
Ok tuknabo tuma Jisas re wesowem.
Egesi Yabel yaku be nenbo wule Jisas re et tuma wesowem.
Jisas re ya yaper tame rene heyarem.
Jisas re reri kitimena tatame remne peteram, maime kwomri tatame rem rene omuteke be habom.
Tatame nugwape rem wame bar meknik wuriwouke wurem.
Jisas re letpeis tewo pes kerem tame remne yaku nente lebam.
Tatame rem wem, Jisas re Belsebul rekene yaku nenbem.
Yike Jisas reri nawokene masekene?
Tame re wit supa seitbo sikur sakur tuma.
Jisas re sikur sakur tuma wesowbem wule.
Wit supa seitem sikur sakur tuma tobo.
Tatame rem lam ouke be gumkerebo.
Awos supa rekwatene sikur sakur tuma.
Mastet supa sikur sakur tuma.
Jisas re sikur sakur tumawou wesowbem.
Jisas re mou marye bukre weragerem.
Jisas re belebem tame rene heyarem.
Jisas re sam yen wuri tene wen te sene wayen sim. Ta wuri te reri tame oub let kerem, re tene heyarem.
Nasaret kwomri tatame rem Jisas rene magel tayem.
Jisas re reri kitimena peteram, tatame rem rene heyar be sanem.
Jisas re reri letpeis tewo pes kerem tame remne yaku newom.
Herot re habom, Jisas re tatame remne Okke Waren Tirmunbem Tame, Jon.
Jisas re nugwape tame (5,000) remne awos newon am.
Jisas re wame ok luwke sewurem.
Jisas re Genesaret kwomri sikanuma nenbem tatame remne heyarem.
God reri wule et yeiwarege remri wule teitkwuntene.
Tatame remne yaper nente wos Jisas re wesowem.
Fonisia kwomri ta te Jisas rene omutekewai habom.
Wan tektemenem tuma tibo temenem tame rene Jisas re heyarem.
Jisas re nugwape tame (4,000) remne awos newon am.
Tatame rem Jisas rene op wem. Ne bukre wos nente.
Farisi tamekene Herotkene remri peikbem tuma et geil pelbo yiskap sikur sakur tuma.
Jisas re reri anepoi tame remne tuma weiwebem.
Jisas re Betsaida kwomri le si tame rene heyarem.
Pita re op wem. Jisas, ne God re Lebam Tame.
Jisas re remne op wem. An sate, an sene wayen site tetane.
Jisas reri wesom ligen agerbo tem.
Gambo re yen rene gureremenem, Jisas re gambo rene wekrokem.
Tewo peswe Jisas re op wem. An sate, an sene wayen site tetane.
Anepoi tame rem op wemetem. Yike re keryen yen?
Tatame rem nemri peiktame bo, rem nemri tametiy.
Wule yaper re omuteke habobo wule yaper nenbo.
Ta pelebitebo tuma Jisas re wesowem.
Yen rem rene lan yate, Jisas re etop wem.
Wosbaskene tame re Jisas rekene tuma namrem.
Jisas re tewo murwe sene op wem. An san sene wayen site tetane.
Jemskene Jonkene rep temnas yi tame tete wem.
Jisas re le simenem tame wuri rene heyar nenem.
Jisas re mus meten san sene wayen sim.
Jisas re Jerusalem kwomke keryen yenkap wurem.
Jisas re yipige me rene wem, re supa be yate.
Jisas re God Reri Kwoborke natokwo tupabem tame remne wekrokem.
Tame rem God rene omuteke habon wemette, God re rene newote.
Tatame rem Jisas rene op wemetem. Yike nene sig bukre newom?
Wain now yaku nenbem tame yaper remne sikur sakur tuma.
Tatame rem Keryen Yen Sisar rene kel newote o bo?
Sadyusi tame rem sam tatame rem sene wayen site tuma wemetem.
God reri Wule Bukre.
Jisas re tatame remne God re lebam tame wemetem.
Moses Reri Wule peikbem tame rem wule yaper nenbem.
Wane ta te God rene kel newom.
Jisas re op wem. God Reri Kwobor re yaper tete tetane.
Jisas re op wem. Nugwape yaper wos tete tetane.
Wos yaperwai tete tetane.
More Tame Tem Tame re yuri sene yate tetane.
Guwb metka remri tetanekap kem purere potte.
Wos yaper tete yabel tame rem etop be mettene.
Keryen tame rem Jisas rene pen sate tuma natobom.
Ta wuri te Jisas reri tarek kwar sirem.
Judas re Jisas rene keryen tame remri letke raste tuma teiktem.
Jisas eter, re reri anepoi tamekene awos am.
Jisas re reri anepoi tame remne geilkene wain okkene newon am.
Jisas re op wem. Pita re anne magel taite tetane.
Jisas re Getsemani nowke yin temenem, re God rekene tuma namrem.
Judas re Jisas rene ei nai tame remne peteran rem rene keikerem.
Muyensi yen tame re amen yim.
Rem Jisas rene Saberawiykene Tame remri bitmik tuma nenem.
Pita re Jisas reri sig nesem.
Rem Jisas rene Keryen Yen Pailat rene panen yim.
Pailat re Jisas rene mek kwuren peikkerete wem.
Ei nai tame rem Jisas rene tame kwuyem.
Rem me kwuren Jisas rene etek peikkerem.
Jisas re sam.
Rem Jisas reri kupa pa purik rasem.
Jisas re selek sene wayen sim.
Makdala kwomri Maria te Jisas rene lam.
Anepoi tame pes rep Jisas rene kelowke lam.
Jisas re anepoi tame remne yaku nente wem.
God re Jisas rene reri kwomke panen yawum.