^
1 Iyono
Amai tolokaino nokota monoi aino imo, Isiso Kolaiso monoi.
Saponimai liyai aino imo.
Isiso Kolaisoyo fasikomomoko aino imo.
Koto monoi sai nokota aino imo.
Asini moloso aluwai somiso aino imo.
Isiso Kolaisoni uo atolitolotono monoi aino imo.
Kotoni Mulu Itouniyaimo Nokotayo aiyolokomomoko aino imo.
Kotoni alalo aino imo.
Auwa iyali monoi mulu uku aino imo.
Koto monoi kokolomo somiso mulu aino imo.
Nokoni imo kwaimo ki aino imo.
Kotoyo mulu unumoko aino imo.
Asini hani hani souwaiko aino imo.
Isiso monoi posasoko aino imo.
Imo topimo.