^
LUK
Luk kewis hɨm im men mɨtɨk Tiofilas
Ensel ke God katɨp Sekaraia hɨrak kakine nɨkan niuk mɨrak Jon
Ensel ke God katɨp mɨte Maria maain hɨre wawine Jisas
Maria wen wɨr Ilisabet wetikerep nau en
Maria wine henye wentar hɨre han yaaik weriuwe God
Ilisabet wine nɨkan Jon
Hɨm Sekaraia katɨp ke menmen maain mamnen
Maria wine Jisas
Ensel hɨr natɨp mɨt naanmɨpre sipsip me mɨte wine nɨkan
Mɨt naanmɨpre sipsip nen nɨr Jisas
Hɨr newis niuk me Jisas
Simion ketike Ana nɨr Jisas keit wɨnak iuwe ke God
Josep ketike Maria neithis Jisas pɨke nen wit Nasaret
Nɨkan Jisas kepu wɨnak iuwe ke God keit wit Jerusalem kitehi mɨt iuwe menmen.
Mɨtɨk Jon Baptais kerek kɨkɨr mɨt hɨrak katɨp mɨt miyapɨr hɨm me God
Mɨtɨk iuwe King Herot kewis Jon kekre wɨnak enuk
Jon kɨkɨr Jisas keriuwe tɨpar
Niuk me maamrer ne weiwɨk me Jisas
Seten kari han ke Jisas
Jisas kinɨn kɨrɨak menmen mɨrak keit provins Galili
Mɨt neit wit Nasaret neweikɨn sip newet Jisas
Jisas kepɨr herwe enuk kekre han ke mɨtɨk
Jisas kɨkaap Pita maam pɨrak
Jisas kɨkaap mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr nɨre yaain
Jisas ken kɨrɨak menmen keit wit yapɨrwe
Pita kises hɨm Jisas ketpim te hɨrak keit saauk yapɨrwe
Jisas kɨkaap mɨtɨk enuk lepro mewik
Jisas kɨkaap mɨtɨk hak his hɨt enum
Jisas kenɨne Livai hɨrak kakisesik
Jisas katɨp mɨt hɨm yaaim mamɨkrehɨr me hɨm nɨpaa mɨt nisesim
Mɨt ne Farisi nene Jisas nentar mɨt nɨrak ap nises menmen me wɨ Sabat
Me wɨ Sabat Jisas kɨkaap mɨtɨk his enuk hɨrak kɨre yaaik
Jisas kehimɨtan mɨt aposel nar hiswiyen wik (12)
Jisas kewepyapɨr hɨm me God hɨrak kɨkaap mɨt nɨnap
Jisas katɨp hɨm me mɨt hɨr han yaaik, hɨm me mɨt hɨr han enuk
Yi hanhan mɨt enun nepan
Yi ap skelim mɨt han eitɨp yi yaain te hɨr mɨt enun au emɨt
Nu enum ap mine nɨkim yaaim au
Hɨm me mɨt nime wɨnak
Jisas kɨkaap mɨtɨk hɨrak kɨrɨak menmen me mɨtɨk iuwe ke ami
Jisas kɨkɨak mɨtɨk pipɨak kaa keit wit Nen
Jon keriuwet mɨtɨkɨt disaipel wiketeret ten tɨr Jisas
Jisas keit wɨnak ke Saimon ke Farisi
Miyapɨr han nises hɨm me Jisas
Jisas katɨp hɨm tok piska ke mɨtɨk kamɨr menmen
Jisas kewepyapɨr kenmak te hɨrak katɨp mɨt hɨm tok piska
Jisas kewepyapɨr menmen me tok piska
Mɨt hɨr ap nɨsawɨn si kɨnɨk sar au
Jisas miye pɨrak wetike kikrek nɨrak nanɨnen nanɨrek
Jisas katɨp kewen yuwerep pɨke matɨn meit
Jisas kɨkaap mɨtɨk herwe enum mekrerek
Jisas kɨkaap Jaires nɨki pɨrak wetike mɨte kerek wetenen klos mɨrak
Jisas keriuwet mɨt nɨrak hiswiyen wik (12) nɨrɨak menmen mɨrak
Herot kemtau hɨm mɨt hɨr netpim me Jisas
Jisas kewet mɨt nar 5,000 menmen hɨr naam
Pita kewepyapɨr Jisas hɨrak Mɨtɨk God kehimɨtanek
Jisas katɨp maain hɨrak kaki te pɨke kakɨkrit
Jisas keweikɨnhis kar ke Mɨtɨk ke wit ke Go
Jisas kepɨr herwe mekeipɨn nɨkan kike
Jisas katɨp keteipim maain hɨrak kaki
Mɨt ne Jisas natɨpan mɨtɨk keimɨn ke hɨr mɨt hɨrak kinɨn mɨt han
Keimɨn hɨrak kɨre mɨtɨk kepan ke yi mɨt, hɨrak ki yinak yaaik
Mɨt ne wit kike ne Sameria nɨnapen nankaap Jisas
Mɨt han nanises Jisas
Jisas keriuwet 70 mɨt han nen nɨrɨak menmen mɨrak
Mɨt ne wit hɨr ap nises hɨm yaaim au, hɨr nanɨwaank hɨras
Hɨr mɨt 70 hɨr han yaaik pɨke nan
Jisas han yaaik katɨp God hɨrak yaaik
Jisas katɨp hɨm me mɨtɨk ke Sameria han tewenɨn kakɨkaap mɨtɨk kerek mɨt nepan nakɨp
Jisas ketike mɨt nɨrak disaipel nen nɨr Mata wetike Maria
Jisas keteikɨn mɨt nises menmen mɨrak hɨr enitehi God menmen emɨrkeik
Mɨt natɨp Seten Bielsebul kɨkaap Jisas kepɨr herwe
Herwe enuk pɨke kaknen kaku mɨtɨk han kɨrak
Menmen mɨt enisesim te hɨr han yaaik enu
Mɨt han hanhan nanɨr menmen yaaim Jisas kakrɨakem
Nanamɨr hɨrak kɨre si keteikni menmen
Jisas kene mɨt Farisi netike mɨt ne Skraip
Yi naanempre hɨras me hɨm mɨt enun nemipɨn hɨr netpim
Jisas katɨp keimɨn kerek mɨt nanɨneinɨk
Hɨm me mɨt hɨr natɨp hɨr nises Jisas
Jisas katɨp tok piksa me mɨtɨk iuwe ap kises God au
Yi han kitet God kakɨkepi kerekek
Yi hanhan yaiwis menmen yaaim mamu wit ke God
Mɨt naanempre menmen me mɨtɨk iuwe hɨr enmeriyɨwek
Jisas katɨp hɨm tok piska me mɨtɨk yaaik mɨtɨk enuk
Jisas kan kakɨnke mɨt miyapɨr nanwep pɨnan nanɨno in, nanwep pɨnan nanɨno ein
Mɨt nertei menmen me tɨ o nepni te hɨr nepɨtari menmen me God
Yi eitike mɨt kerek nansiuwi hɨm yi eikiyan eiyu
Mɨtɨk ap keweikɨn sip kewet menmen enum hɨrak kaki
Jisas katɨp hɨm tok piksa me nu ap kine nɨkim au
Me wɨ Sabat Jisas kɨkaap mɨte wɨnap hɨre sip kɨre kɨn
Hɨm me nu mastet nɨkim mɨram
Jisas katɨp ke weipɨr kike
Jisas kɨkɨt Jerusalem kentar mɨt nises hɨm mɨrak au
Jisas kɨkaap mɨtɨk kɨnap yɨnk kɨnwo hɨrak kɨre yaaik
Mɨtɨk ap han ekitet hɨrekes mɨtɨk iuwe au emɨt
Jisas katɨp mɨt nanɨne neimɨn nanɨnen nanɨm menmen
Jisas katɨp hɨm tok piksa me mɨt naam menmen iuwe
Mɨtɨk ekinɨn han ekitet werek werek te hɨrak ekises Jisas
Sol tokim ap matɨn hɨm au, mɨt nanwɨrem
Jisas katɨp hɨm tok piksa me sipsip kɨrɨr keit pɨn
Jisas katɨp tok piksa me pewek mɨnatɨn
Hɨm me nɨkan pipɨak kɨnaaiwɨr haai kɨrak
Mɨtɨk enuk naanmɨpre menmen me mɨtɨk hak kertei kɨrɨak menmen mamkaap hɨrekes
Hɨm me Moses metike menmen me God
Jisas katɨp hɨm me mɨtɨk kɨnaaiwɨr mɨte kakɨt mɨte hap
Hɨm me mɨtɨk ketenen pewek yapɨrwe ketike Lasaras
Menmen enum mari han ke mɨtɨk kises hɨm me God
Jisas katɨp menmen me mɨt enises hɨm me God
Menmen mɨtɨk kɨrɨak menmen me mɨtɨk hak kakisesim
Jisas kɨkaap mɨt hiswiyen (10) kerek lepro mewi
Jisas katɨp ke wɨ maain hɨrak pɨke kaknen
Jisas katɨp hɨm tok piksa me mɨte weiniye wetike mɨtɨk masistret
Hɨm tok piksa me mɨtɨk ke Farisi ketike mɨtɨk enuk kari pewek me mɨt ne takis
Jisas kewis his mentar nɨkerek kitehi God naanmamror
Hɨm me mɨtɨk iuwe kinɨn mɨt ketenen menmen yapɨrwe
Jisas katɨp keteipim hɨrak kaki maain pɨke kakɨkrit
Jisas kɨkaap mɨtɨk nanamɨr toto
Hɨm me Sakias
Jisas katɨp hɨm tok piksa ke mɨt naanmɨpre pewek me mɨtɨk hak
Jisas ken Jerusalem kakre mɨtɨk iuwe naanmamre mɨt
Jisas kɨkɨt Jerusalem kentar mɨt neweikɨn sip newetɨwek
Jisas ken wɨnak iuwe ke God kepɨr mɨt nesiuwe menmen neit ein
Mit iuwe nitehi Jisas: Keimɨn kewisit ti ewepyapɨr hɨm me God?
Jisas katɨp hɨm tok piksa me mɨt enun naanmɨpre ni me waai nɨkim wain
Mɨt nan nitehi Jisas menmen me nanwet gavman pewek me takis
Mɨt nitehi Jisas menmen me mɨt nani pɨke nanɨkrit
Jisas kitehi Sadyusi hɨm me mɨtɨk God kehimɨtanek kakɨkaap haiu mɨt
Jisas katɨp mɨt naanmamre hɨras me menmen mɨt kerek newepyapɨr hɨm me Moses hɨr nisesim
Mɨte weiniye nɨpaa mɨtɨk kɨre kaa, hɨre wewet God menmen
Jisas katɨp wɨnak iuwe ke God maain mɨt nanɨwaankek kakɨt
Jisas katɨp menmen maain mamnen mamɨwaank mɨt
Jisas katɨp maain mɨt nanɨwaank wit Jerusalem
Maain Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hɨrak pɨke kaknen
Menmen mamu nepni mamteikɨn Jisas menep te pɨke kaknen mamɨr ke nu fik keteiknai menmen
Jisas katɨp mɨt disaipel nɨrak hɨr naanmamre hɨras me wɨ God kaknen naanmamre mɨt
Mɨtɨk Judas katɨp kakwet Mɨtɨk Iuwe Jisas kakwisɨk kakno his mɨr
Mɨtɨkɨt wiketeret te mɨt disaipel temani menmen tɨrɨakem me wɨ Pasova
Jisas kewet mɨt nɨrak disaipel Komunion hɨr naam, te hɨr han tewenɨnek
Hɨr mɨt disaipel natɨp nenehan nare keimɨn hɨrak mɨtɨk iuwe kinɨn
Jisas katɨp Pita maain hɨrak kakweikɨn sip kakwetɨwek
Jisas katɨp disaipel hɨr naanmamre hɨras enɨntar wɨ enum epei man
Jisas prea kitehi God menmen keit mɨniu o neiyɨp niuk mɨrak wit Oliv
Mɨt nan neithis Jisas
Pita kepakɨn Jisas katɨp kisesik au
Mɨt nitetnaan Jisas nakɨp
Jisas kewepyapɨr hɨrekes keit kaunsil
Hɨr nesiuwe hɨm Jisas kerp ninaan me mɨtɨk iuwe Pailat
Hɨr newepyapɨr Jisas nerp ninaan me mɨtɨk iuwe gavman Herot
Mɨtɨk Pailat katɨp mɨt nanwis nil emu his me Jisas
Mɨt newenkek Jisas kau nu tentarakɨt
Jisas epei kaa
Mɨt newis Jisas kekre hei iuwe kewen kɨnɨk keit mɨniu (o neiyɨp)
Jisas pɨke kekrit
Mɨtɨkɨt wiketeret tɨr Jisas teit yayiwe ken Emeas
Hɨr mɨt disaipel nɨr Jisas
God kari Jisas kɨniu ken wit kɨrak
Mepɨr keremem