13
Jöwöwöl jikenöŋ köndeŋmöndeŋ asuhuma.
Mat 24.1-2; Luk 21.5-6
Jisösnöŋ jöwöwöl jike mosöta eriga gwarekurupŋi yeŋgöreŋök kunŋan kewö jii mörök, “Böhi eknöŋ! Jikegö tohoŋ uruŋe miriŋi miriŋi mi mönö wewelipŋambuk. Mi kötnöŋ memba meŋölögetka ölöpbölöpŋi kinja.”
Jisösnöŋ mi möta keu kewö meleŋnök, “Jikegö tohoŋ uruŋe miri ketaŋi ki eŋgekzanmö, mi mönö köndeŋgetka mirigö köt kun mi köt kungö qakŋe qahö ahömapmö, qeqelaŋlaŋ aka sahopŋanök ahöma.”
Kahasililiŋ aka sesewerowero asuhuma.
Mat 24.3-14; Luk 21.7-19
Mewö jiiga Oil ip kunduŋe öŋgöba likepŋe endu jöwöwöl jikenöŋ kinöhi, mi eka tatket. Miaŋgöreŋ tata Pitö, Jeims, Jon aka Andru yeŋön Jisös nanŋök öröba kewö qesim waŋgiget, “Böhi! Keu jizani, miaŋgö ölŋi mönö wanat nalönöŋ asuhum tiŋgitma aka yuai pakpak mi könahiba asuhum tekömawi, miaŋgö aiwesökŋan mönö denöwö asuhuma? Mia ölöp jinöŋ mörin.”
Mewö qesim waŋgigetka könahiba kewö jii mötket, “Kunŋan isimkakalek aiga jaŋjuŋ anbepuköra mönö galömŋini memba malme. “Ambazip gwötpukŋan asuhuba nöŋgö qetne kewö jime, ‘Nöŋön Kraist akzal.’ Mewö jiba ambazip gwötpuk tilipköm eŋgime. Iŋini yarö mieŋgö buzupŋini aka ötöŋini asuhugetka mörakŋe. Mi möta jönömŋini kude undumakŋa. Yuai mewöŋi mi mutuhök asuhumapkö jijiŋa. Mi asuhumapmö, gölmegö nalöŋan mönö miaŋgöreŋök zilaŋ qahö teköma. Kantri kunöŋ kantri kun eŋgubingöra wahötme. Ambazip kambu kunöŋ kambu kun yembuk aröŋ aŋgubingöra wahötme. Gölmeŋi gölmeŋi miaŋgöreŋ kenöŋ ketaŋi ketaŋi qözöla memba gölme meleŋni gemakŋa. Mewöyök bödiŋi bödiŋi (buöröŋi buöröŋi) asuhuba öŋgöba ahöma. Yuai mewöŋi mi ambi köröbuknöŋ masi könahiba eŋgumakzawaŋgö dop. Gölmegö nalöŋan mönö miaŋgö dop könahiba tekömamgö akŋa.
* Mat 10.17-20; Luk 12.11-12Mewö akŋapmö, iŋini ölöp galömŋini mem aŋguba malme. Ambazipnöŋ iŋini öröba keu jakeŋe al eŋgiba köuluk mireŋini keu nupŋini memba kömbinöŋ eŋgume. Tosatŋan nöŋgöra aka eŋguaŋgitketka kantriŋi kantriŋi yeŋgö kiŋ kembu aka premiö yeŋgö jemesoholŋine kinme. Mewö kinda nöŋgö könaŋamni naŋgöba jigetka mötme. 10 Ölöwak Buŋa ki mönö mutuk gölmegö kantriŋi kantriŋi pakpak yeŋgöra jim sehim tekögetkun gölmegö nalöŋan miaŋgö andöŋe teköma. 11 Öröba eŋguaŋgita keu jakeŋe al eŋgigetka kinmei, nalö miaŋgöreŋ keu denöwö jibinak, miaŋgö waimanjatŋi qeljiŋe kude mötme. Uŋa Töröŋan aua miaŋgöreŋök keu eŋgimawi, mönö mia jime. Nanŋine uruŋinaŋgöra keu qahö jimemö, Uŋa Töröŋan mönö uruŋini sölölöhöiga keu jime. 12 Urumeleŋgö kopa kunöŋ darumunŋan uruŋi meleŋnöhaŋgöra aka i mamalolo meiga keu jakeŋe algetka qeget kömuma. Mewöyök iwi kunöŋ nahönböratŋi mamalolo meiga kömuma aka nahönbörat yeŋön iwinamurupŋini qetal eŋgiba jigetka eŋguget kömume. 13  * Mat 10.22Kantri pakpak yeŋön nöŋgö qetnaŋgöra aka kazik ak eŋgigetka malmemö, kunŋan kapaŋ köla köhöiba böŋ qeba kinda maliga gölmegö nalöŋan tekömawi, yaŋön mönö oyaeŋkoyaeŋ buŋa qem aŋguma. Mewö.
Jerusalem sitigö köndeŋmöndeŋ uru-önönŋambuk
Mat 24.15-28; Luk 21.20-24
14  * Dan 9.27; 11.31; 12.11“Könaŋgep tosatŋan kaba köndeŋmöndeŋ aka yuai aŋgöjörakŋambuk jikenöŋ qahö alalgö dop mi altanöŋ ala kiniga ekŋei, - keu ki oyoŋmawaŋön mönö ölöp kezap ala möt kutuma - nalö miaŋgöreŋ Judia prowinsnöŋ malmei, eŋön mönö misiŋgöba öröba kunduŋe anme. 15  * Luk 17.31Miri kösutŋe sombemnöŋ malmawaŋön mönö eta yuaiŋi memamgöra miri uruŋe kude öŋgöma. 16 Nupnöŋ anda malmawaŋön mönö mewöyök malukuŋi memamgöra liliŋgöba mirinöŋ kude anma. 17 Yei! Ambi gölömbuk aka morö juzunöŋ yeŋön nalö miaŋgöreŋ denöwö ösumŋinan anbeak. 18 Miaŋgöra yuai mi kie luhut nalöŋe kude asuhumapköra köuluköme. 19  * Dan 12.1; Ind 7.14Nalö miaŋgöreŋ kahasililiŋ keta bölökŋi asuhuma. Kahasililiŋ dopŋi mewöŋi mi mönöwök nalö kungen kude asuhuba ahöyök. Anutunöŋ yuai pakpak miwikŋaiyöhi, nalö miaŋgöreŋök könahiba nalö kiaŋgöreŋ mala kota nalö sutŋe kun qahö asuhuyök. Mönöwök qahö asuhuyök aka könaŋgep nalö kunöŋ qahö ahuma. Miaŋgöra mönö köuluköba malme. 20 Kembunöŋ wahöjaliŋ nalö mi qahö mem töribawak ewö, ambazip körekŋan mönö ayuhum teköbeakmö, ambazip nanŋaŋgöra möwölöhöm eŋgiyöhi, yeŋgöra aka wehön mieŋgö qötöŋini mi mem törima.
21 Nalö miaŋgöreŋ kewö jime, ‘Mötket! Kraistnöŋ ki malja.’ aka ‘Eket! Amötqeqe Toŋan endu kinja.’ Kunŋan mewö jima ewö, mi mönö kude möt narime. 22 Mi kewögöra: Amötqeqe toŋi muneŋi aka kezapqetok ambazip takapulakaŋi asuhuba aŋgöletot aka aiwesök jemurutŋi megetka letotme. Mewö letotketka Anutunöŋ ambazip nanŋaŋgöra möwölöhöm eŋgiyöhi, i mewöyök eŋololoŋ mem eŋgimegö esapköba kapaŋ kölgetka jaŋjuŋ akepuk. Eŋön ölöpŋanök galömŋini memba malgetka mi osibeak. 23 Nöŋön yuai pakpak mi kude asuhuiga qeljiŋe lökŋanök jibi mötze. Mi mutuk jizalaŋgöra mi mönö uruŋine ala galömŋini mem aŋguba malme. Mewö.
Suep gölmegö azi ölŋan mönö asuhum tiŋgitma.
Mat 24.29-31; Luk 21.25-28
24  * Ais 13.10; Eze 32.7; Joel 2.10, 31; 3.15; Ind 6.12Wahöjaliŋ mi teköiga nalö miaŋgöreŋök wehön jeŋan injaŋ köliga köiŋnöŋ ömuŋ kölma. 25  * Ais 34.4; Joel 2.10; Ind 6.13Seŋgelau yeŋön suepnöhök teköba etme aka suepnöŋ uturuköiga miaŋgö öröyuaiŋi mi tatatŋini mosöta eŋololoŋ aketka sohoma. 26  * Dan 7.13; Ind 1.7Nalö miaŋgöreŋ Suep gölmegö azi ölŋi yaŋön kousu qakŋe kaŋgori ekŋe. Kukösumŋi ketaŋan saköl-diŋdiŋambuk aukŋe asuhuiga asakmararaŋi ekŋe. 27 Kaŋgota Suep garataurupŋi melaim eŋgiiga yeŋön ambazip Anutunöŋ nanŋaŋgöra möwölöhöm eŋgiyöhi, i gölme göraŋi likeplikep, euke emuke miaŋgöreŋök kölolohoba eŋguaŋgitme. Mewö.
Geröp ipkö dopkeu
Mat 24.32-35; Luk 21.29-33
28 Iŋini geröp ip eka tandökŋi mötmöriba dopkeu ki mötme. Böröŋan lök oŋambuk aiga sinŋan yoŋgoigetka mi eka möta kewö jimakze, ‘Wehön nalöŋan mönö dopdowiza.’ 29 Eŋön mewöŋanök aiwesök miaŋgö dop asuhuiga eka möt asariba könaŋi kewö jime, ‘Jisösnöŋ mönö naŋgunöŋ dopdowiza.’ 30 Nöŋön keu ölŋi kun kewö jibi mötket: Ambazip ki merak gölmenöŋ maljei, yeŋön qahö kömugetka yuai pakpak jizali, mi mönö yeŋgö malmal nalöŋine asuhuma 31 Suep gölmenöŋ göröŋ qemahotmö, nöŋgö Buŋa keunan mönö qahö ayapköma.’ Mewö.
Jisös kamawaŋgö nalöŋi mi kunŋan qahö mötza.
Mat 24.36-44
32  * Mat 24.36Suep gölmegö azi ölŋan dawinöŋ kamawi, miaŋgö wehönŋi me aua nalöŋi mi kunŋan kun qahö mötza. Suepnöŋ garata yeŋön mi qahö mötze. Anutugö Nahönŋan mewöŋanök mi qahö mötza. Iwinöŋ nanŋök mi mötza. 33 Nalö dawinöŋ asuhumawi, mi qahö mötzeaŋgöra eŋön mönö alöm memba uruguliguli malme. 34  * Luk 12.36-38Mi dopkeu kiaŋgö dop ahöza: Azi kunöŋ miriŋi mosöta kantri kungen anök. Anmamgöra aka galömurupŋi yuai pakpakŋaŋgöra jim kutum eŋgiba naŋgu kiŋi böröŋine ala kukŋi eŋgiyök. Kukŋi eŋgiba welenqeqeurupŋi mohok mohok nup keu eŋgiyök. Eŋgiba mala naŋgu galömŋi mewöyök uruguliguli malmapköra jim kutum waŋgiyök. 35 Miri toŋan dawinöŋ liliŋgöba kamawi, mi qahö mötze. Mare me suŋgem ömbibiŋe kama me? Waŋgaraŋ suruiga kama me? Wehön giaŋiiga kama me? Miaŋgö dop iŋini mi qahö mötzeaŋgöra mönö uruguliguli malme. 36 Könöpuk wölaŋ kaiga eŋön gaun ahögetka mewö miwikŋaim eŋgibapuk. 37 Iŋini mönö uruguliguli malme. Keu mi gwarekurupŋi eŋgöra jizali, mi mewöyök alaurupni körek pakpak eŋgögöra jizal: Iŋini mönö urugwölögwölö malme.” Mewö.

*13:9: Mat 10.17-20; Luk 12.11-12

*13:13: Mat 10.22

*13:14: Dan 9.27; 11.31; 12.11

*13:15: Luk 17.31

*13:19: Dan 12.1; Ind 7.14

*13:24: Ais 13.10; Eze 32.7; Joel 2.10, 31; 3.15; Ind 6.12

*13:25: Ais 34.4; Joel 2.10; Ind 6.13

*13:26: Dan 7.13; Ind 1.7

*13:32: Mat 24.36

*13:34: Luk 12.36-38