^
Jeimis
Nitootoonga eaasarasarakanaita
Tani nongo me ghelei
Karika masina tani aimassiaa
Niaikaaiaa me niuungu
Tani aitara ngamasina ramuramuti paa ateva
Alomasaanga ekasukasu epona liu
Am tau ekapaiem lao ta God
Tani aasakeaa nimanaa
Tue peipeiena atoa aue la ghaa aipoliira sesa
Ita rau mene mangoo nau ita ghaaghaa mmarikana
Nilooloo sae tale niaikaaiaa