^
KIŊNÊŊ 1
Abisag gêjam sakiŋ Dawid
Adonia gebe êjaŋgo lêpôŋ kiŋŋa su
Sêkêŋ Salomo kêtu kiŋ
Dawid kêjatu Salomo kêtu gêŋ ŋagêdôŋa
Dawid gêmac êndu
Salomonê gôliŋ kiŋŋa kêtu tôŋ
Dabuŋwaga Abiatar agêc Joab têtap nêŋ ŋagêjô sa
Salomo gêjam Parao latuo kêtu nê awê
Salomo nê da to mec aŋga Gibeon
Salomo kêmêtôc biŋ ŋawapac teŋ
Salomo kêmasaŋ tau gebe êkwê lôm dabuŋ
Salomo kêkwê Apômtaunê lôm
Sêmasaŋ lôm dabuŋ ŋalêlômŋa
Salomo kêkôc poac ŋakatapa gêmêŋ lôm dabuŋ
Salomo kêsôm biŋ gêdêŋ lau
Salomo keteŋ mec
Salomo keteŋ mec ŋakôniŋŋa
Sêjac kawi lôm dabuŋ tau
Apômtau geoc tau lasê gêdêŋ Salomo kêtu dim luagêcŋa
Kwin aŋga Seba kêtu ŋacleŋ gêdêŋ Salomo
Salomonê awa to wae
Anôtô gêjac mata biŋ gêdêŋ Jerobeam
Salomo gêmac endu
Israel gêli tau sa
Jerobeam gêwê lau Israel ma sêgôm sec
Ahab gêjam gôliŋ
Elia kêsôm lasê gebe kom ênac atom
Elia agêc awêtuc Sareptaŋa
Elia gêmu gêdêŋ Ahab gêja
Sêjam dôŋ tauŋ aŋga lôc Karmel
Elia keteŋ mec gebe kom ênac êtiam
Elia gec Jesebel gêja lôc Horeb
Kalem gêdêŋ Elisa
Ahab kêjaŋgo Nabotnê kôm wainŋa su
Propete Mikaia geoc Ahab nê biŋ lasê
Ahab gêmac êndu