^
1 TESALONAIKA
Amolmol nangge Tesalonaika aplos givin Pomate be isov Pomate ane yaun lu vie-ngge
Pol ane kulkul ebe gilgum nangge Tesalonaika ok
Pol tang-givin ve nili amolmol Tesalonaika ane vukuri
Luev ebe Pomate gili vie ok
Yaun ebe asonge Yisu ve ninumul ninme ok
Tanpasang itate ve sawa ebe Yisu ve ninumul ninme ok ane
Pol ane yaun ake subu