^
JEMS
Yaun gipil amolmol ebe tis wambal ok, be eisir ebe gen ma ve is ok
Gen ebe gitpungi amolmol ok
Tanaute yaun be tanalgum ano nile
Tandi amolmol walang ok weindongke-ngge
Yaun aplond nivin ane, be tis gen ebe ve tanalgum ok
Tanemb and yaun ete ve tanei ok dabin vie-ngge
Dabas-gwet (kauc) vie ginme nangge Pomate
Tanemb itate dabin vie ge ve luev nalk ane
Tanei yaun sinsin-ge nipil and nune ti ite
Tansov yaun ane lu ge
Yaun gipil amolmol ebe tis wambal bamo ok
Tanro itate ta be tanes miengk ninggas ta-ngge
Tanei yaun be tan-rusu baind nireu ei-goto nivin ite
Tanemb amolmol ebe ivang itlek luev vie ok ru, be tan-gas is indumul inme