^
Pilipai
Pol Krais bin bɨ Pilipai okok sobok gɨl, God nop tep agak
Pol mɨñ lɨlak sɨŋak mɨdek pen Jisas mɨnɨm tep ak kɨb amnak
Pol, Krais yɨp kod mɨdenɨgab, agak
Nɨbi ma pɨrɨknɨmɨb
Ai mam sɨkop kɨrop mɨdmagɨl lɨn
Krais Jisas ne gos nɨŋɨl gak rek gɨnɨmɨb
Sɨp melɨk pakɨp ak rek, melɨk gɨlɨg gɨ mɨdon
Timoti nɨnɨgab
Epaprodaitas nɨnɨgab
Krais nop nɨŋ dɨpin ak me, God yɨp nɨŋɨl bɨ komɨŋ tep yad ageb
Pol kɨlɨs gɨl gak
Mɨd tep gɨnɨmɨb
Pilipai bin bɨ Pol nop tap ñelak, mɨñ mɨñ gak
Mɨnɨm dai magɨl ognap