3
Aɫab hon nɨŋ aij gun
Añ mam aij yad. Kale iru nöp manö hag ñeb bɨ mɨdaiun, a gɨmim, nɨŋagmim. Nɨhön gɨnɨg: hon manö hag ñeb bɨ gau, manö kub kƚö rö nɨŋnabun. Hon magöŋhalö kabö rö gagöp adö u ke ke iru nöp gɨpun. Pen nɨbi bɨ aɫab kale abad mɨd aij göm, manö kabö rö gɨnab adö u nöp hagnaböl gau, hañ romaŋ kale magöŋhalö nɨŋ aij göl rö lɨnab. Kaj hos u kaj kub yabɨƚ u pen nan ain pro ap nagɨ u halö adɨköm, ud meg mɨgan u löm, arnɨg gɨpal lau adö ɫɨp gɨlö arbal. Ñɨg magɨb kub gau u rö nöp, yɨgön apöm nan kub anɨbu dam yɨharɨŋ gau arböp u pen, bɨ kapden gau sɨdia pro u udöm, arnɨg gɨpal lau adö ud kabö rö gajöl aröp. Aɫab hon u rö nöp nan pro yabɨƚ u pen manö hagno iru nöp löp. Kale nɨŋbim, be kub yabɨƚ aŋ u, pro bad ap hapö ñɨlö, in damöm magöŋhalö innɨm rö löp. Aɫab mab mɨɫaŋ rö mɨdöp. Hañ romaŋ naböŋ hon u, naij anɨbu rö ap halö mɨdagöp; aɫab u nöp gö, hañ romaŋ hon magöŋhalö gac gɨnab. Aɫab u nöp gö, arep auep hanɨp u magöŋhalö gɨ naij gɨnab. Pen mab mɨɫaŋ anɨbu, ram mɨnöŋ Hel u nɨbö apöm me, aɫab u anɨg göp. * Mad 12:36-37; 15:11,18-19
Wal yaur, haiŋo sara, nan be gau mɨdöp gau abe, nan ñɨg solwara gau mɨdöp gau abe, damöm muklö, gasɨ nɨŋöm, nap kale hagnab rö gɨnaböl. Kale wal yaur nan gau damöm muköm anɨg gɨpal u pen aɫab hon u hagno, gasɨ nɨŋnɨm rö lagöp. Aɫab pör pör nan si nan naij nɨhön gɨnam, a gɨ gasɨ nɨŋöm, ñɨg asɨ nɨbi bɨ al pak lep u ajmaŋ rau mɨdöp. * Ro 3:13 Aɫab hon u, Bɨ Kub Bapi hon u hib nɨpe hagno adö arnab, pen nɨbi bɨ God nɨpe ke rö gɨ la gau, nan naij apöm kalɨp paknɨm, a gɨnabun. 10 Anɨg göl, aɫab añɨ anɨbu nöp, manö aij abe hagun, manö naij abe hagun, gɨpun. Añ mam bɨ. Nɨhön gɨnɨg anɨg gɨpun? U aij gagöp. 11 Ñɨg ilam añɨ ap juöm, ñɨg aij rɨmnap, ñɨg naij rɨmnap auagöp. 12 Añ mam bɨ. Mab u, nagɨ magö pɨlagnab; nagɨ u, mab magö pɨlagnab. Pen dö ajöŋ u, ñɨg kamɨŋ aij lagnab.
Mulu lugö, asɨk ke ke lagmim
13 Kale gasɨ nɨŋ aij gɨpim akaŋ Gasɨ nɨŋ aij gɨpin, a gɨnabön u, ne nɨŋ aij gɨmön, hib ne ke hagö adö aragnɨm. God nɨp aij gɨnɨm adö u nöp gɨmön. Ne anɨg gɨnabön u me, gasɨ nɨŋ aij gɨpin, a gɨmön, hagnabön. 14 Pen gasɨ aŋ ne yaŋ, nan aij kale yad ke udnam, a gasɨ nɨŋnabön u, aka yad nöp bɨ kub mɨdeinam, a gasɨ nɨŋnabön u, yad gasɨ nɨŋ aij gɨpin, a gɨmön, hagagmön. Anɨg hagnabön u, manö piral hagnabön; manö nɨŋö u paƚu gɨnabön. 15 Nɨbi bɨ gasɨ nɨŋ aij gɨpun a gɨpal pen nan naij anɨb rö gɨpal gau, God gasɨ aij ñöb adö u nɨŋagpal; nɨbi bɨ ram mɨnöŋ iƚ i nɨŋbal rö nöp nɨŋbal. Gasɨ kale u God Ana nɨpe ñagöp; Seden nɨpe nöp ñöb. 16 Pen nɨbi bɨ, nan aij gau yad ke udnam, a gasɨ nɨŋnaböl gau, aka yad nöp bɨ kub mɨdeinam, a gasɨ nɨŋnaböl gau, kale pör pör pen pen göl gɨ, nan si nan naij adö u nöp gɨlö arnab.
17 Pen nɨbi bɨ God gasɨ aij ñöb rö nɨŋbal gau, mɨdmagö aŋ kale daŋ nan si nan naij gac anɨbu mɨdagöp. Nɨbi bɨ kauaƚ mauaƚ rö mɨdpal gau aip manö hagöm, kale jɨm ñɨmim mɨd aij gɨmim, a gɨpal. Kale nɨbi bɨ gau kalɨp hag wɨhai udöm, ud aij gɨpal. Kale nɨbi bɨ gau mɨdmagö yabɨƚ löm, mög nɨŋöm, ud aij göm, kalɨp aij adö u nöp gɨpal. Kale bɨ aij u aip hagnabin, bɨ naij u aip hagagnabin, a göm, gasɨ u nɨŋagpal. Manö piral hagagpal. 18 Nɨbi bɨ kauaƚ mauaƚ rö mɨdpal gau aip manö hagöm, kale jɨm ñɨmim mɨd aij gɨmim, a gɨlö, kale manö anɨbu nɨŋöm jɨm ñöl mɨdeinaböl u, nan yɨŋ yɨmbal anɨbu nan aij pɨlnab. * Mad 5:9; Hib 12:11

*3:6: Mad 12:36-37; 15:11,18-19

*3:8: Ro 3:13

*3:18: Mad 5:9; Hib 12:11