^
2 Thessalonica vene
Kota rena Keriso di denari
Amiye no iniye
Sei ya moi vegu rigi raka niyo
Una rofu usa usa nifa
Moimai reyaganedi
Metona ago