^
Mark
John Baptist di nirausi rena ago
Iesu di babatiso rena ma uka maina regika nivena
Iesu oyena rutu vene 4 raka niyo
Amiye yokoi vima no nufa
Iesu amiye tau gade moi buni riyo
Iesu yaku Galilee gaganiri sina nirausi reyo
Iesu yaku amiye moi buni riyo
Iesu dibo anua amiye moi buni riyo
Iesu yaku Levi raka niyo
Oyo rena di nikaitena
Sabati di nikaitena
Vana kevo amiye
Amiye tora gade Galilee moka daidai tora seriri
Iesu ini nifeidena vene 12 moiyo
Iesu ma vima no di tora Beelzebul
Iesu di nono ma ini dubuiyaka
Yo varina amiye di mokena ago
Mokena ago di ida
Iesu yo varina amiye di mokena ago nirorotari reyo
Ramefa foroka gabireri
Yo bodo di mokena ago
Mastadi yoya di mokena ago
Iesu yaku miya ma aura moi amuta riyo
Iesu yaku amiye vima no nufa moi buni riyo
Rema mida yokoi kaere muyeyo ma rema di gauka nufa rema
Iesu bi Nazareth ri fufuta maradi
Iesu yaku ini usi dina vene 12 nifeideyo
John Baptist di muyena
Iesu yaku amiye 5,000 vana reyo
Iesu koru fafau nana reyo
Iesu Gennesaret gaganiri gauka vene moi buni riyo
Tutubena vene di oteimana ago
Amiye kino nidedi di vegu mini
Rema yokoi di mokena vari gira aeyo
Iesu yaku babo ma anema kora amiye moi buni riyo
Iesu yaku amiye 4,000 vana reyo
Pharisee vene mokena vegu nikaiteyadi
Pharisee ma Herod di yeast
Iesu yaku ne taufa amiye Bethsaida ri moi buni riyo
Peter yaku niokuyo Iesu bi Keriso
Iesu ini muyena di ago niyo
Iesu veyadi ma ini roaita bi idana niyo
Iesu yaku rumana mida vima no nufa moi buni riyo
Iesu dudusa ini muyena di sina niyo
Kaere bi tora iniye?
Kaere una rofu no de nido bi uni
Vegu no di uka maina nivegika
Iesu yaku rema mesi ferena di ago oteimaro
Iesu mida keika keika buni tora gade maro
Amiye gugura tau nufa
Iesu dudusa uru regode ini muyena niokuyo
John ma James di usa nina
Iesu yaku ne taufa amiye ini roka Bartimaeus moi buni riyo
Iesu kini kana Jerusalem ri dui reyo
Iesu yaku fuka yabo nikiraini reyo
Iesu yaku Sei nivakena yavari boyo
Fuka yabo kana di oteimana ago
Iesu di vava di nikaitena
Iesu di vava mina ni kaiteyadi
Waini muro nari rena vene di mokena ago
Takesi fei rena di nikaitena
Muyenari dadi rae rena di nikaitena
Ago gira tora iniye
Keriso di nikaitena
Iesu yaku ago gira oteimana vene fafau nidiba reyo
Obu di fore maro
Iesu yaku Sei nivakena yava di ukero vau rena di ago niyo
Toe ma esika esika
Vegu no iniye
Amiye di mida di dena
Fuka yabo kana di oteimana ago
Amiye yokoi bi meda ma meda nemoko toto
Iesu umuyegika di nirorotari rena
Bethany ri Iesu di ada diga erausi reyo
Judas yaku Iesu siri regi yo niyo
Ferei ebu rena irakuna di iruku ini usi dina venesa iriyo
Varika amiye di irina iruku
Iesu yaku niyo Peter bi gabi ina nisui rego
Iesu Gethsemane ri usa usa niyo
Iesu bi moi gira reyadi
Iesu kanisoro di nemokori are reyo
Peter yaku Iesu nisui reyo
Iesu bi Pilate di nemokori afei boyadi
Iesu di umuyena ago
Ruda vene Iesu nikuruyadi
Iesu bi satauro ikoko reyadi
Iesu di muyena
Iesu guri aeyadi
Iesu dadi rae reyo
Ago buni di ago metona yokoi
Iesu bi Mary Magdalene rofu ogau niyo
Iesu yaku ini usi dina vene remanu rofu ogau niyo
Iesu yaku ini usi dina vene 11 rofu ogau niyo
Iesu bi omari boyo