Zud
Zud-qa pepa
Megeat Manqat-qase
Nqanek pepa, Zud ndøpeawám. Ngenek Yesu-gé eveqasé, Zems namba. Zud nqanek pepa, ta zapaya nqánek gene-peawám: Klisten ezoqam føgøføgakh bewaniáp, neka khavozam nømendim ezoqam-qa manqat, yà besanqawé, ndigu ezoqa ndi꞉zømesim av nqægo, ni kopømbaqapē, manqa-zapazapa vinivinimba sa tizigoat, zapa ndø̄go, Mbumbukiam niqa manqa-zapazapa, segembøē-navøēm. Geté manqat av nqægo, khavozam manqát neka mokho mbaín.
1
1 Met 13:55No Zúd, nqanek pepa nqæpeaomit. No Yesu Keliso-gé sasae ezoqám neka Zems-gé eveqasé. No ti-te ndígu tøtø-peaomít, ndigu Mbumbukiam gezøndo-akha, tegi ezoqam tigoat, neka ti-te, ndego nigi Tat, kuku ndømbogo, neka ndigu Yesu Keliso ndekhatiza.
No āv qate-guligulím nqǽgo: Mbumbukiam-qa tanakh matev neka kuku matev neka sambi matev, zo nøme mba zømbó-khouwév.
Khokho nømendim ezoqam-qa yaq-te
Nǿfuap! No zo niqa khandi꞉nat-qa yaq-te, peawam-qa nøzøgoám, Mbumbukiam ni ate nqazi꞉gu gini-etoam. No poev kandambá qanøgoam, zo amba av tæzømbe-peawamin. Geté no ndakin pepa vini banø-peawám. Zoqá zita tøpøzu nonqó. No nqazǿ-pouwe: Zoqa unimanqatin matev, gèkhakhatám, ndøgo Mbumbukiam ni ekeza ezoqam, ate nonqo ginimbi-etoam. 4 Gal 2:4; 2 Pita 2:1Zapa ndǿgo, zo mokho-te nandav, ezoqa nøme màndo-óz. Khonoam-té. Nginik ezoqam, Mbumbukiam gèsanqawé. Teqa Manqat, kuku matev-qa yaq-te, ndigu gèqambuatét. Ndigu ezoqa āv gini-zømesimatún nqǽgo: Qo kopømbaqapé, mambe matev-te soqó-okhoát. Ndigu nigi khandi miavmiav Evezøza neka Kawa kopo, Yesu Keliso, teqa yaq-te gò꞉nawám. Tiqa yaq-te, Mbumbukiam-qa Manqat, nupøkhán mbá, é-møndæ-eín, ndigu yaq-fia nqosøgeap ndø̀mø-qeivím.
5 Exo 12:51; Num 14:29-30Zo mø̀zøte-zøtéz. Geté no zo manqa matev eim-qa nøzøgó. Izlael ezoqam, Izip manqei-te giyagam, Evezøza mø̀ndø-khandí꞉z. Geté vaev-te, ndego ndigu ezoqam, unimanqatinteav qagoam, gèngiæzó. 6 2 Pita 2:4Neka gèmbo-mataváp. Enzol ezoqam ndigu, poeveav qagoam, ta bazaføgakh-te mba tiyagat, av Mbumbukiam gezømbe-etoam, neka ndigu tiqa manqei gi-ivøvem, Mbumbukiam ndigu auli sén gene-løvønøvém. Yaq oskia ndømøpøsáp. Bøivun-té giyagé, atema Mbumbukiam-qa Khøuwa Kandambaqape-te, manqa ovøyam-te vømǿwān-a, yaq-fia nqosøgeap vǿ-upøgīm. 7 Gen 19:1-25; 2 Pita 2:6, 10Neka até Sodom neka Gomolá-ya, gèmbo-mataváp. Ta taon menas neka vemiav nøme, avøavun qagoat, ezoqam ndigu mambe okho matev vinivinimba qazøgoupam, ndigu ndakin nqosøgeap miavmiav gøinam manqei-té gigú. Ndøgo niqá nømendim nonqó.
Até nandiv khokho nømendim ezoqám-a, ndigu ezoqa venanqei-tam-te gi꞉manqatatun, ndigu tiqa manqa-zapa matanam-te, ekeza kha ndøngi꞉wát, Evezøza-qa megeat matev-qa yaq-te vō꞉naumatun-a, tegi enzol ezoqam-qa yaq-te, ngenøgim manqat vø̄manqatatun. 9 Dan 10:13, 21; 12:1; 2 Pita 2:11; Veve 12:7; Zech 3:2Geté até Maekól-a, ndego enzol ezoqam kandambaqape, ndego nqova soqaqape namba Mozes-qa kha-qa yaq-te manqat ge-itumbam, ndego manqat qaqa-us einiáv, te-te. Ndego sa nqánek gembo-eín, “Evezøza, yaq-fia ndæ̀qamákh.” 10  10 2 Pita 2:12Nandiv ezoqam, ngenøgim manqat, sège-manqaté. Geté taqa yaq-te ndøgo, ngenøgim manqat ndi꞉manqate, ndigu mokho ndapeáv. Ndigu ekeza kha-qá poev matev paev mba me꞉zøtezát. Ndigu andé søvakha gigiap matavap mbain me me꞉gó. Yaq tiqa matev géngiæzó.
11  11 Gen 4:7-8; 1 Zion 3:12; 2 Pita 2:15; Num 22:1-41; Num 16:1-35Nginik mø̀ndø-soqoéz. Ndigu Kein-qá matev ndøndapém, ndego ekeza eveqase pakhapakha gembokhana. Neka ndigu Balam-qá matev mbopáev, ndego moni ndøpazat zapaya, manqa-zapa gego. Mbumbukiam-qa manqat, ndigu gèsanqawé, ate av-té, Kola nde꞉go, Mbumbukiam-qa manqat gesanqao. Geté Mbumbukiam, āv gené-ngiæzó, av Kola ge꞉ngiu.
12  12 2 Pita 2:13, 17Nandiv ezoqam, mivi mbaín. Zo kuku lou loge matev-te qazo-pindamɨn, ndigu ekeza kha mba mbomatavupatún, lou loge si vøzø̄-wagatun. Nginik zo mokho-te, andé khavim-us ezoqám. Ndigu andé ibøkha-yav ozoz me me꞉gó, khamøe qakaweamɨn. Neka ndigu andé tae nanga-yav tae me me꞉gó. Tae nanga viav qafakhanɨn, ndigu nanga vi꞉māv. Lu mø̀ndøzø-khofovøém. Gèpakhaéz. 13 Neka ndigu andé ndaola khamøe kandakanda me me꞉gó. Tiqa manqa-zapazapa mivi-us, andé faf me me꞉vuaté. Neka ndigu andé nduku nøme me me꞉gó, yan-te khokho ndi-okho, sa gimø-nasinimɨn. Ezoqam av ngi꞉gu, Mbumbukiam tiqa manqei, mø̀ndøzø-nøzá. Bøivun-qape-té qagó. Yaq miavmiav ndǿgo tíyagát.
14  14 Gen 5:18, 21-24Inok, ndego Adam gendo-manazam, ge-ezoqam-seven-ev, ndego ezoqa av ngi꞉gu, tiqa yaq-te, Mbumbukiam-qa manqat, āv gene-vevezám nqǽgo, “Nqáe! Evezøza mø̀ndø-geavún. Tegi enzol ezoqam kopoav gevebumav-qape namba me꞉geavún. 15 Ndego ezoqa ewaqape manqa ovøyam-té genǿ-áb. Yaq gekha ezoqām ndigu, Mbumbukiam ndisanqawe, ndego yaq-fia zǿtá, tiqa manqa-zapazapa zapaya neka tiqa manqat soqøsoqa ate ndægo zapaya, teqa yaq-te gi꞉manqatam.”
16 Nginik ezoqam, gekha matēv ndøgo, ndøzø-fakhate, ndigu khanakhanakh mbaín. Neka ndigu zenda, ezoqa nøme-té ginø-qantumatún. Ndigu ekeza poev matev soqaqape mba mbopáev, neka ekeza kha mba mo꞉-eqawát. Ndigu ezoqa enaq manqat zøge꞉matún neka vøzømbē-khavozumatun. Yaq ndigu tìabezømbe-tøkeé, av ndigu ndøzømbe-poev.
Ni unimanqatin-te, bazaføgakh-us bizi-waniáp
17 Geté zo, nøfuap mbomømboma, manqat zombó-matavupát, nigi Evezøza Yesu Keliso-gi u-anim gizø-manqatam. 18  18 2 Pita 3:3Ndigu āv gini-manqatám nqǽgo, “Vaev khøuwa-te, ezoqa ndø̀ndozáv. Ndigu Mbumbukiam neka Klisten ezoqam otøotam mé꞉zæbát, neka ekeza poev matev soqøsoqa mba vømbópavāt.” 19 Nginik ezoqam, zo gèqaqabatún. Ndigu manqei-qape ezoqam-qá matavap mba mbopáev. Neka ndigu Nqova Mbomambaqape mbaín.
20  20 Kol 2:7Geté zo, nøfuap mbomømboma! Zo unimanqatin matev mbomambaqape zondapém. Ndøgo zoqá zapá. Yaq ta zapa-te ndøgo, zotófisám. Nqova Mbomambaqape mokho-té qanø-guligulím. 21 Zo Mbumbukiam-qa kuku mokho-te, até vøugú, zo nigi Evezøza Yesu Keliso ndøzømbøe-keoge. Ndego ekeza tanakh matev-te, yage miavmiav zǿ-etoám.
22 Ezoqa nøme ndigu, tiqa unimanqatin bazaføgakh mbain ndigu, gèzøtøkeé. 23  23 Zech 3:2; Veve 3:4Neka ezoqa nøme, zo andé gøinam-me-té qanø-khandí꞉z. Neka ezoqa nøme-te, tanakh bezøgó. Geté go꞉feazoát. Soqaín ndøgo, zo tiqa manqa-zapazapa-te, sa tozotu-oz.
Ike manqat Mbumbukiam-te
24 Mbumbukiam, ndego kopømbaqape ndego, zo tezø-geatat, yaq zo o꞉zaneav vǿgoāt, neka ndego kopømbaqape ndego, zo ekeza waev mbomambaqape-te te-itub, yaq zo teqa megemege-te khanakhanakh-us manqa-zapa-yav vozomǿwān, 25  25 Lom 16:27; 2 Pita 3:18ndego Mbumbukiam kopo, ndego ni Yesu Keliso mokho-te, nigi Evezøza, gekhandi꞉n, waev neka bazaføgakh neka kawa matev, teqa ndégo, ibugukhokhof, khøuwa ate ndi꞉gu ngazeav qagoam, neka ndakin, neka megemege-te ndo꞉go, miavmiav.
Amén. Nqanek manqat unimanqatín.

1:1 1 Met 13:55

1:4 4 Gal 2:4; 2 Pita 2:1

1:5 5 Exo 12:51; Num 14:29-30

1:6 6 2 Pita 2:4

1:7 7 Gen 19:1-25; 2 Pita 2:6, 10

1:9 9 Dan 10:13, 21; 12:1; 2 Pita 2:11; Veve 12:7; Zech 3:2

1:10 10 2 Pita 2:12

1:11 11 Gen 4:7-8; 1 Zion 3:12; 2 Pita 2:15; Num 22:1-41; Num 16:1-35

1:12 12 2 Pita 2:13, 17

1:14 14 Gen 5:18, 21-24

1:18 18 2 Pita 3:3

1:20 20 Kol 2:7

1:23 23 Zech 3:2; Veve 3:4

1:25 25 Lom 16:27; 2 Pita 3:18