Aposol Gio Bobo
Moro Tiriineji aposol dobe yabeko gio babuŋ.
Mimitaniŋ
Dokta Lukji buk tinaine “Kristore Bobiaŋ Biŋe” quraŋgaru binaŋine jikigaru buk tinaine “Aposol gio bobo” quraŋgaya. Yesuji kiŋariŋpuine fuŋfuŋgaine qaji yareme Moro Tiriineji boburo yabeko Kristore biŋe buŋo misauebi, Lukji ore binaŋine totogo ruaiŋgo ore maneru iŋi (1.8) quraŋgaya, ‘Yoŋoji oi Jerusalem sitio fuŋgaru Judia prowins sagaru Samaria prowinsgo raru jikigaru moreŋ qaŋaŋineo paibe yukube mobemobe rabi saga foreku raya.’ Rone Juda kufufuŋ maŋineo gio babi maŋyaŋuŋ kerisieru gborebi Kristore roware fuŋgaru basaueru raru raru kantriine kantriine sagako maŋkekerisie kufufuŋ yoŋore qoruine fukeya. Binaŋine osegobi, Lukji yoŋore maŋ ba wakiiŋgo orne yameŋ keku buŋo koruŋ yoyoka iŋi quraŋgaku mitaniŋgaya,
1) ‘Kristore ogopuineji Rom qoqodure gawman oi kiso so eyareku gogobi. Yoŋoji oi ba wakinimiŋ ore mamboiŋ so egobi. Goineji oŋu manenimiŋ, oi moji sikiine omaine egu pakereiŋ.’
2) ‘Juda yoŋoji soriŋ gio babi wawakiine fukeko foriine fukeiŋ ore odigaru gobuŋ, Yesuji foriine oi roru wareru yareya.’ Buŋo koruŋ oi.
Yesure Biŋe buŋo quraŋgaru misaueru zioz fuŋgaru ba sanaŋgabi jikigaru rako maŋkekerisie yoŋore kubuji sogueya. Ore so “Aposol gio bobo,” sundu oi pougako buŋo mobeine qoruine yokaomo iŋi fukegobi: 1) Yesuji Sombuŋ kaeo ropeko kiŋariŋ yoŋoji Jerusalem gobi Kristore Biŋe buŋoji fuŋgaru roware eya. 2) Peku sogueru Palestain morende prowins goineo raya. 3) Moke sogueru kantriine kantriine Botuyakuŋgo Koe roregaru ŋe ragobi, oi sagaru tatariineo siti qoruine Rom oo raya.
“Aposol gio bobo” ore buŋo qoruine oi Moro Tiriinere fuŋne eru gio bobo. Aposol eru mamanesiŋ ŋiŋigo yoŋoji Bobosu gariinere (Pentekost) damaŋgo Jerusalem oŋga wosibi Moro Tiriineji usuŋineke maŋyaŋuŋgo rakaya. Maŋyaŋuŋgo rakaru boburoru basanaŋ yabeko roiŋgaru kantri roregaru gio babi foriine fuŋne fuŋne fukeya. Zioz ŋiŋigo eru yoŋore minebobo yoŋoji Kristore Biŋe buŋo oi fuŋfuŋgaineo uruŋu miku gobuŋ, Lukji ore buŋo quraŋgako oi soine buk yoo osegaru manekimiŋ. Ŋiŋigo maŋyaŋuŋ kerisieru qodureru kikitiŋ eku gobuŋ, yoŋoji Biŋe buŋore usuŋ mane mukubi moreŋ so fukeya. Uruŋu fukeya, Lukji ore sundu quraŋgaru Moro Tiriinere usuŋ noduga.
Buk yoore mobe qoruine 4 oi iŋi:
1. Biŋe buŋo kitiŋgaku miiŋgo jauebuŋ 1.1-26
a) Yesuji mimiti ruaru Moro yareiŋgo miya 1.1-14
b) Judas Iskariotre tifeine Matias bomukubuŋ 1.15-26
2. Jerusalem sitio Biŋe buŋo kitiŋgaku mibuŋ 2.1–8.3
3. Judia eru Samaria Biŋe buŋo kitiŋgaku mibuŋ 8.4–12.25
4. Polji misin gio baku goya 13.1–28.31
a) Misin gio roregaru babi ateine 1 fukeya 13.1–14.28
b) Jerusalem tutumaŋ eru buŋo kipebuŋ 15.1-35
c) Misin gio roregaru babi ateine 2 fukeya 15.36–18.22
d) Misin gio roregaru babi ateine 3 fukeya 18.23–21.16
e) Pol Jerusalem, Sisaria eru Rom witi pigo ŋeya 21.17–28.31
1
Yesuji zioz fuŋgaya.
O Tiofilus, Luk nonji sundune fuŋfuŋgaine quraŋgabe, oo Yesuji gio fuŋgaru baku roregaru ŋiŋigo qaji yareru goya, ore sundu sosowo burugaru ruabe ŋonemeŋ.* Luk 1.14 Yesuji gio baku sosore ŋi aposolpuine roosoeru qaji yareru goku Moro Tiriinere usuŋ paio gio banimiŋ ore mitiga yareya. Oi yareme Anutuji ogagame Sombuŋgo ropeya. Nonji sundune quraŋgaboŋ, oi oo quraŋga foreboŋ. Muŋambe oone sundu oi jikigaru quraŋgabemiŋ.
Yesuji joiserereŋ maneru komeru komegone pakereru una 40 moreŋgo jikigaru goya. Goku damaŋ oo aposolpuine ateine kokoine fuke yareru Anutu qorumaŋinere fuŋne jikigaru mitaniŋga yareru goya. Oŋu goku moge kamasi fuŋne fuŋne baku yaduya. Yoŋoji oi ŋoneru Yesuji gboreru goga, oi soine mane mukubuŋ. Moge ŋonebuŋ, yoŋoji oi kitiŋgaku miku munaŋ moge oŋuine dimagobi eru moji oi kepieiŋgo embimbiŋgaiŋ.
Damaŋ mogo yoŋoke moko goku iŋi mitiga yareru yajiya, “Ŋoŋo Jerusalem siti yo pipa so bokeinebi. Mamaneji ‘Yauŋ maŋyaŋuŋgo rua yabebemiŋ,’ miku buŋoine kipeme ŋajiboŋ, oi foriineke fukeiŋ. Ŋoŋoji ore eru odigaru goinebi.* Luk 24.49 Rone Jonji ŋiŋigo meso omaineji rau yareru goyayoŋ, Anutuji damaŋ so joroko Moro Tiriine maŋ-ŋaŋuŋgo ruaru oo rau ŋareiŋ.” Oŋu.* Mat 3.11; Mak 1.8; Luk 3.16; Jon 1.33
Yesuji Sombuŋgo ropeya.
Aposol yoŋoji damaŋ mogo tumaŋgabi Yesuji botuyaŋuŋgo fukeko iŋi weu tebuŋ, “Ofoŋ, goji damaŋ yoo me wamo damaŋgo Israel kantrire jokoroŋ oi moke quraŋgaru basanaŋgamiŋ?”
Weu tebi iŋi yajiya, “Mamaji iŋoyoŋunde usuŋ paio gosa eru aua damaŋ burugaru ruame pega, oi ŋoŋoji manenimiŋ ore so mata. Oi matayoŋ, Moro Tiriineji wakiru maŋ-ŋaŋuŋgo rakaiŋ, iŋoji usuŋ ŋareme qowirieru nonde fuŋne kitiŋgaku miku goinebi. Oi Jerusalem sitio fuŋgaru Judia prowins sagaru Samaria prowinsgo raru roregaru jikigaru moreŋ qaŋaŋineo paibe yukube mobemobe rabi saga foreku raiŋ.”* Mat 28.19; Mak 16.15; Luk 24.47-48 Yesuji buŋo oi miyare foreme Anutuji jiŋo paiyaŋuŋgo ro bapakareko kuanji wakiru komoŋ gako paibe ropeko ŋoneiŋgo ore pibi ropeko pikamaŋgaru oo baaru dimabuŋ.* Mak 16.19; Luk 24.50-51
10 Oŋu ropeme qonikiŋgo paibe bibitatara eru dimakabi oo akoŋ ŋi yoyoka marikuyakuŋ gbagbataeŋine yokoji maŋfuŋyaŋuŋgo fukeru dimabu. 11 Dimaku iŋi yajibu, “Galili ŋi ŋoŋo wamore qonikiŋgo paibe piku akoŋ dimagobi? Anutuji Yesu yo ŋoŋore botugone ogagaru Sombuŋ karorago paibe ropeko ŋonegobi, iŋoji kamasi oŋuakoŋ moke kirieru wakiiŋ.” Oŋu.
Judas Iskariotre tife Matias roosoebuŋ.
12 Oŋu yajibu aposol yoŋoji Jerusalem siti bembeŋgo tuku tinaine Oliwe yo tuku oone kirieru wakiru 1 kilomitare so wareru sitio wapebuŋ* Juda yoŋoji 1,100 mita oi Sabat kombaŋgo so odureru raebuŋ. Ore eru Kadi buŋo so odureru warebuŋ. 13 Jerusalem waperu pi maŋine mo paiineo oo ŋeku gobuŋ, oo raru ropebuŋ. Ropebuŋ, yoŋore tina oi iŋi: Pita, Jon, Jeims eru Andru; Filip, Tomas, Bartolomyu eru Matyu, Jeims Alfiusre made, Saimon Zelot politik ŋi eru Judas Jeimsre made Zelot pati yoŋoji yoŋoyaŋunde eebobo ronimiŋ ore Rom qoqodure gawmaŋke mamboiŋ eru manjo eku gobuŋ.* Mat 10.2-4; Mak 3.16-19; Luk 6.14-16 14 Ŋi sosowo yoŋoji maŋmoakoŋ eru ŋigo yoŋoke yameŋ keku oŋga wosiru gobuŋ. Yoŋore botugo Yesu gbopuine eru maŋgoine Maria yoŋoji oŋuakoŋ gobuŋ.
15 Oŋga wosiru goku una mogo mamanesiŋ ŋiŋigo jareyaŋuŋ 120 ore so tumaŋgabi Pitaji botuyaŋuŋgo pakereru buŋo iŋi miya, 16 “Ŋi ogopune, Yesu roru kipebuŋ, Judasji yoŋore kadi yaduya. Moro Tiriineji Judasre buŋo oi ronekoŋ kiŋ Deiwid maŋineo saŋu ruame miineji miko Miti kiki buk (Buk Song) oo quraŋgabi pega, oiji foriineke fukeya. 17 Yesuji Judas roosoeko noŋunde qokogo mo gome gioine baiŋgo ore igodoŋgaru sosore ŋi qoruine aposol fukeya.
18 “Judasji eebobo sembene eru furiine otebi roru oiji moreŋ rondiŋ mo furiine baya. Oi baku oo ubeine bopogaru qoruineji kerisieru moreŋgo igako beuine pougako ata beumaŋgoine kakaine gboine oi sosowo igajiri waperu wakiya.* Mat 27.3-8 19 Oŋu fukeko Jerusalem ŋiŋigo sosowo ore biŋeine mane foreru moreŋ ore tinaine yoŋoyaŋunde buŋoo Akeldama mibuŋ. Oi noŋunde buŋoo Dari rondiŋ.”
20 Pitaji jikigaru iŋi yajiya, “Miti kiki (Buk Song) oo buŋo mo iŋi quraŋgabi pega,
‘Piine wambaine fukeru taine dimaiŋ. Oi moji rauine so fukeru gome pi akoŋ dimaiŋ,’ eru buŋo mo iŋi pega,
‘Moji soine iŋore tife fukeru siŋaŋ gio baku dimaiŋ.’* Kiki 69.25; 109.8
21-22 “Ore eru niŋo ŋi mo roosoeru igodoŋgabeneŋ niŋoke minebobo fukeru munaŋ moge oŋuine dimaku Yesuji komegone pakereya, ore Biŋeine kitiŋgaku miku goko sagaiŋ. Jonji Yesu miti meso rau teme Ofonji damaŋ oo akoŋ tumoqoqoo raru gioine fuŋgaru baku niŋore moreŋgo roregaru ra wareru goko Anutuji botunoŋuŋgo akoŋ ogagaru ropeya. Ŋi damaŋ sosowo oo kubunoŋuŋgo moko go wapebeŋ, yoŋoreone mo roosoebeneŋ sagaiŋ.”* Mat 3.16; Mak 1.9; 16.19; Luk 3.21; 24.51
23 Pitaji oŋu yajime ŋire baaru ŋi yoyoka tinayakuŋ mibuŋ. Mo tinaine Josef, tinaine mo Barsabas eru tinaine mo Jastus. Ŋi more tina Matias. 24 Tinayakuŋ miku iŋi oŋga wosiru mibuŋ, “O Ofoŋ, go ŋiŋigo maŋnoŋuŋ sosowo mane mukuge. Ore eru go ŋi yo yokoreone mo roosoege, oi noduigoŋ. 25 Judasji kiko eru kasigaru wakiru aposol gio bokeru sembenere so sibirigaru rakaya, iŋore ŋeŋeo ŋi moji aposol fukeru dimaku sosore ŋire gio baku goiŋ. Buŋo oi foriine.”
26 Oŋu miku yokore qouŋ (kas, lot) qabi Matias fukeya. Fukeko aposol 11 yoŋore botugo ŋeŋe mo otebi kubuyaŋuŋgo jikigaya. Oŋu.

*1:1: Luk 1.14

*1:4: Luk 24.49

*1:5: Mat 3.11; Mak 1.8; Luk 3.16; Jon 1.33

*1:8: Mat 28.19; Mak 16.15; Luk 24.47-48

*1:9: Mak 16.19; Luk 24.50-51

*1:12: Juda yoŋoji 1,100 mita oi Sabat kombaŋgo so odureru raebuŋ. Ore eru Kadi buŋo so odureru warebuŋ.

1:13: Zelot pati yoŋoji yoŋoyaŋunde eebobo ronimiŋ ore Rom qoqodure gawmaŋke mamboiŋ eru manjo eku gobuŋ.

*1:13: Mat 10.2-4; Mak 3.16-19; Luk 6.14-16

*1:18: Mat 27.3-8

1:20: eru buŋo mo iŋi pega,

*1:20: Kiki 69.25; 109.8

*1:21-22: Mat 3.16; Mak 1.9; 16.19; Luk 3.21; 24.51