11
God Isuraeru Ano Munivi
1Sm 12:22; Sam 94:14; Pir 3:5Meve ne watna, God me iyayapan meuma topai munne? Onan di. Ne gaibu Isuraeru abnawa, sira Ebraam yaig onnewa, Benjamin dam meuma gumbe onnewa. God me iyayapan meuma mu wait yaug anonewa den topai munne. Ye Baiboru danave Eraija oya tenewa apa aninin waivinewa den yaug anoyana. Me God gumbe Isuraeru pui yug wane. 1Ki 19:10,14“Ayapan, mu propeta geuma guriya boriruwaya, sira kem geuma iyakaisiyapama aueg tobiroriyaya. Ne nekut kwenegiya. Mu tonektanwa oya a ge yaug eme.” 1Ki 19:18Megara me gumbe garawa anin wane? “Ne nenan iyayapan 7,000 amareni wakeya. Mu Baaru gumbe den konuwa yueme.” Ebu desiroma, gare mame di iyayapan mu God ano oraiwa gumbe amaraivi wakeemewa mu meib di wakeya. Gar 3:18Me ano oraiwa gumbe ipewa, me divi da atanwa gumbe onan di. Me meib onan ipewa, ano oraiwa me ano oraiwa onan.
Meve me aninin? Isuraeru mu oma den ane auya divi da autan oya anoemewa. God wat gomiyanewa igiyawa mu auya, megara iyayapan upeba nonomagowa yaigiwane. Deu 29:4; Ais 29:10Mamaib tene,
“God me guwowa yusi onanwa munne,
yangowo mu den yaupewa munne,
sira naunowo mu den anotanwa munne.
Gare mame apa onnewa.”
Sam 69:22-23Devid gaibu aib waivi.
“Teboro mumawa mu munan nama ape,
gue katau ape, divi da amawa totariyatanwa anawa ape, sira garawa muma ape.
10 Mu yangowa muniwape sira mu oma den ane yaupe.
Mu daiyowa gegerai mutpe meib di wakeigimpe.”
Yoma Naniwa Da Gumbe Yunadne
11  Apa 13:46Sira singui watna. Mu amowa totainewa uyug aigtan oya? Onan di. Mu Gwangwan togomiyaya, me gumbe waita Ju onan igiyawa gumbo onamiya. Me mu kwemiya Isuraeru kwavi atan oya. 12 Mu Gwangwan togomiyayawa me piyu mame tawara muma oya, sira mu waropiyayawa me Ju onan igiyawa tawara muma oya. Meoya mu waita autanwa me obiren egave tawara kokavitwa autan oya.
13 Meoya ne Ju onan igiyawa yenan veni. Ne Ju onan igiyawa munan apasoro ana, meoya ne anoeniwa nau neuma me koka. 14 Sira me gumbe, ne imunap wakenewa, ne atna iyayapan neuma kwavi ape. Sira ne imunap atna iyayapan upeba yapowo waita aupe. 15 Mu epa aore muntanwa me piyu mame yum tutanwa oya ipewa, mu tamtanwa me bo gumbe sira yoipewa. Natawa meib. 16 Wiit maura namuirenwa me iyakaisiyapama ipewa, nakwai wiit atapupu undag me iyakaisiyapama. Taiwa me iyakaisiyapama ipewa, yoma naniwa gaibu me iyakaisiyapama.
17  Epe 2:11-19Yoma naniwa upeba tentamag aigiya sira ye yoma Orivu mundanavewa me gumbe yunad yenne, sira yoma Orivu taiwa gumbe mumin dauwaivi ye avigimiya ipewa, 18 ye oma den ane apanapan aigimiya yoma naniwa gumbe. Ye taiwa den waita wanene, megara taiwa me waita yenivi. 19 Ye waya, yoma naniwa togomiyayawa me ne yunatanwa oya. 20 Me meib. Mu togomiyayawa mu anotumat onanwa gumbe, megara ye anotumat yeuma gumbe yokeene. Ye apanapan den aya, megara a aya. 21 God naniwa namu wakenewa gwagwai den tupawa, me ye yenan oya gwagwai den tupe.
22  Jon 15:2,4Yauya. God baigan meuma ge yaigipamitwa. Iyayapan uyug aigemewa egowo wakenewa me yaigipamitwa. Ye egeyap wakenewa me God baigan meuma. Ye me danave wakeigimiya ipewa, me meib di wakeigimiya. Megara ye meib den ayawa, ye gaibu togomiyape. 23 Sira mu anotumat onanwa den amaraigimpewa, mu matai yunat ape. God oma ane mu sira yunat mumpe. 24 Mundana yoma Orivu gumbe togomiya yenne, sira Orivu nau danavewa gumbe yunat yenne ipewa, Orivu nau danavewa naniwa me yoma Orivu namuwa gumbe sira yunat ape. Me taibe yaigiwa onan.
Isuraeru Igiyawa Undag Waita Aupe
25 Tatangwanen, ne imunap, ye guwavewa mame yaug anotanit di. Ye aib den anoya ye ano kokawa igiyawa. Guwavewa mame natawa mamaib, Isuraeru igiyawa upeba nonomagowa yaigiwane, sira Ju onan igiyawa anintom mina obiren apewa, Isuraeru igiyawa nonomagowa yaigiwanewa me onanape. 26  Ais 59:20-21Mamaib Isuraeru undag matai waita aupe. Mamaib tene,
“Munan parau viniviwa me Saion apa uwape,
sira me Jekob gumbe tobiyape God gumbe anotumat den atanwa me aug epa aorepe.
27  Jer 31:33-34Mame me ne agi neumawa mu munan munnawa.
Me apa ne kukaeba mumawa atan autna.”
28 Gae oraiwa gumbe, mu God gumbe anavi eme igiyawa ye yenan. Megara God watgomiya munnewa gumbe, mu God baigan muniviwa isimuranowa gumbo. 29 God puyo nunnewa ge God nunan auwaiviwa me den di tobiroriyape. 30-31 Ye namu God gumbe noiwa den auyana, megara gare mame ye ano yemiviwa me gumbe auene mu noiwa den aueme gumbe. Mame mina mu gare mame noiwa den aueme, me mu mumbo gaibu ano muniviwa autan oya, ano yemiviwa gumbe. 32 Kuiyawa God anoiviwa me iyayapan undag gumbo ano munigimpe, meoya God ane iyayapan undag noiwa den aueme.
Baiboru Toewaneba
33  Ais 55:8-9God tawaraeba—God anoano oraiwa ge God ano meuma—
me epampa aninin!
Keptete me nu undag matai oma den ane yaug anota.
Ebu meuma me mina, nu oma den ane matai popon yuta.
34  Ais 40:13; 1Ko 2:16Kuiyawa bira Ayapan nonewa yaug anotan?
Sira bira Ayapan waitaeba ane?
35  Job 41:11Sira bira God gumbe namu divi da wanne,
meve garawa sira aupe?
36  1Ko 8:6Kuiyawa dividivi undag mu God apa, God gumbe, God oya wakeya.
Eyawa me God mame gumbe wakeigimpe viripusiwa onan. Amen.

11:1: 1Sm 12:22; Sam 94:14; Pir 3:5

11:3: 1Ki 19:10,14

11:4: 1Ki 19:18

11:6: Gar 3:18

11:8: Deu 29:4; Ais 29:10

11:9: Sam 69:22-23

11:11: Apa 13:46

11:17: Epe 2:11-19

11:22: Jon 15:2,4

11:26: Ais 59:20-21

11:27: Jer 31:33-34

11:33: Ais 55:8-9

11:34: Ais 40:13; 1Ko 2:16

11:35: Job 41:11

11:36: 1Ko 8:6