^
1 JOHN
Jesus ko te Taratara te Ora
TeAtua raa ko te maasina
Christ e tokonaki ki taatou
Manava laaoi i telaa tama
Te tama e tautau haaeo ma Christ
Naa tamalliki TeAtua
Manava laaoi i telaa tama
Taatou ki see ppore te ttuu imua TeAtua
Ttiputipu TeAitu maaoni maa te aitu hakareeresi
TeAtua ko te laaoi
Naa tama TeAtua raa e haimmahi are i naa tama te maarama nei
Naa tiputipu Jesus Christ
Te ora e ora hakaoti