^
1 PETER
Taaohi manava i te ora maaoni
Te ora e tapu
Te hatu e ora ma te kanohenua e tapu
Hakannoo ki naa tama hakamaatua
Tautari ki te tiputipu Christ
Naa hai aavvana
Noho laaoi ma telaa tama
Ttiputipu naa tama TeAtua
Heunatia naa heuna TeAtua
Naa tama te lotu e hakallono isu
Te kanohenua TeAtua
Naa purepure hakaoti