2
Te au ana TeAitu Tapu
I te aso te Pentekos raa, naa tama hakkaatoa e lotu i Jesus raa ni kkutu hakapaa i te kina tokotasi. Lev 23.15-21; Deut 16.9-11 Te saaita naa lokoi raa, te mee raa ku mmuu ake i te lani pee ko naa llau te matani e lasi, no tae ake ki loto te hare naa tama naa e nnoho. Teenaa kkite iloo naa tama naa i naa mee e mee ma ni ahi e ttoha vaaroto te hare raa no paa i naa tama katoo laatou iloto te hare. Naa tama hakkaatoa iloto te hare naa ni tauria naa mahi TeAitu Tapu no kaamata laatou te taratara ki naa taratara e kkee, i naa usuhia laatou TeAitu.
Teelaa ni Jew raa e nnoho i Jerusalem, aa naa tama naa ni tama e lotu e oo ake i naa henua hakkaatoa i te maarama nei. Te saaita naa tama naa ni llono i te mmuu raa, laatou ni kkutu atu no llee iloo naa mouri laatou i laatou e llono i naa taratara naa tama e lotu naa ki naa taratara naa henua laatou. Naa tama naa ni oho iloo ka taratara peelaa, “Naa tama e taratara nei ni tama hakkaatoa i Galilee! Teenei se vana peehea maa taatou nei hakkaatoa e llono i naa taratara naa tama nei ki naa taratara naa tino henua taatou? Taatou ni tama i Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadosia, Pontus aa ko Asia, 10 aa taatou hoki ni tama i Frigia, Pamfilia, Egypt, aa ma naa matakaaina i Libya e tauppiri ki Sairin. Aaraa tama taatou nei ni oomai i Rome, 11 naa Jew hakapaa ma naa tama teelaa e lotu te lotu naa Jew. Aaraa tama hoki taatou ni tama i Crete ma Arabia. Iaa taatou hakkaatoa e llono i naa taratara naa tama nei ki naa tino taratara naa henua taatou i naa vana hakamaatua TeAtua ni mee!” 12 Naa tama naa hakkaatoa ni llee naa mouri laatou ka vasirisiri ki laatou, “Teenei ni vana peehea?”
13 Aaraa tama iaa ni taratara taussua peelaa, “Naa tama naa ni unu ka vvare!”
Peter e hakaea te Lono Taukareka
14 Peter ni masike no tuu ma te taka sinahuru maa te tama tokotasi i naa aposol raa no kaamata te taratara ki te kuturana raa vaaruna iloo, “Kootou naa Jew ma naa tama hakkaatoa teenei e nnoho i Jerusalem, kootou hakannoo mai ki taratara atu nau ki illoa kootou i te mee nei. 15 E aa? Kootou e mannatu maa naa tama nei e unu ka vvare? Seai, naa tama nei see unu; teenei ko te ssivo koi i te tapataiao. 16 Te mee kootou e kkite nei raa, teenei ko naa mee ni tarataraina mai Joel, te pure TeAtua imua:
17 ‘TeAtua e taratara peelaa: Teenei taku vana ma ki mee i naa aso hakaoti:
Nau ma ki hookii taku Aitu Tapu raa ki takoto i naa tama hakkaatoa.
Naa tama taanata ma naa tama haahine kootou raa ma ki hakaea aku taratara;
naa tama taane kootou raa ma ki hakakiitea TeAtua i ana vana,
aa naa taanata mattua kootou raa ma ki mmiti i naa vana TeAtua.
18 I naa tama hoki e heheuna iaa nau, naa taanata hakapaa ma naa haahine raa,
nau ma ki hookii ake hoki taku Aitu Tapu raa i naa aso naa,
teenaa laatou ma ki hakaea aku taratara.
19 Nau ma ki hakassura aku mahi i te lani i aruna,
aa naa vana e hakasoro mmata i te kerekere i laro nei.
Te ttoo, te ahi, aa te kohu e lasi ma ki ssura;
20 te laa raa ma ki poouri,
aa te marama ma ki huri no mmea ma se ttoo.
Naa vana nei ma ki ssura imua te aso e lasi TeAriki ma ki au.
21 Teenaa, naa tama e ssee ki TeAriki ki tokonaki ake ki laatou raa ma ki hakassaoria.’ Joel 2.28-32 (LXX)
22 “Kootou naa tama i Israel, kootou hakannoo mai ki naa taratara nei! Jesus te tama i Nazareth raa se tama ni taka ma naa mahi TeAtua. Kootou ni kkite i naa heheuna naa mahi TeAtua iaa Ia i ana mirakol ni hakassura. Kootou soko kootou e illoa, i naa vana naa ni ssura iloto kootou. 23 I loto te hakataakoto TeAtua raa, TeAtua kunaa iloa are maa Jesus ma ki oti ku hookina atu ki kootou, teenaa te tama naa ni kauake kootou ki naa tama e hakallika raa ki tuukia ki te kros. Mt 27.35; Mk 15.24; Lk 23.33; Jn 19.18 24 Araa nei TeAtua ni hakamasikeria a Ia Jesus i te mate, i te aa te mate see hai mahi ki tauhia te Tama naa. Mt 28.5-6; Mk 16.6; Lk 24.5 25 Teenei naa taratara David ni mee i te tama naa:
‘Nau ni kite i TeAriki e tuu mai imua aaku i naa saaita hakkaatoa;
a nau ma ki see lavaa te mataku, i aa Ia e noho taupiri mai kiaa nau.
26 Nau e taka ka hiahia,
aa nau e taratara hakahiahia peenaa,
Niaaina maa nau se tama ma ki oti ku mate raa,
nau ma ki noho no taaohi manava iaa Ia,
27 i te aa i aa nau ma ki see tiiake koe ka noho i te kina te mate;
Koe see hiihai maa te tama e heheuna hakaraaoi iloo iaa koe nei ki moe no para tana haitino iloto te kava.
28 Koe ku oti te hakaari mai kiaa nau i naa ara ki too te ora e ora hakaoti.
Aa nau ma ki hiahia i aa koe e noho ma nau.’ Ps 16.8-11 (LXX)
29 Aku taaina nei, nau ki taratara atu hakaraaoi iloo ki kootou i te tipuna taatou imua, te Tuku David. A ia ni mate no tanumia iloo, aa no tae mai ki te aso nei raa tana taaruma naa koi takoto i te kina nei ma taatou. 30 David se purepure TeAtua. A ia ni iloa i naa taratara hakamaatua TeAtua ni purepure ake kiaa ia: TeAtua ni purepure ake maa Ia ma ki hakanoho se tama i te manava David raa no tuku, ki mee pee ko ia. Ps 132.11; 2 Sam 7.12-13 31 David ni kite i naa vana TeAtua ma ki mee imuri, teenaa ki mee ai a ia tana taratara i te saaita te Mesaea raa ma ki hakamasikeria i te mate. A ia ni taratara peelaa,
‘A Ia ni see tiiake ka moe i te kina te mate;
tana haitino ni see moe no purau iloto te kava.’
32 Teenei ko Jesus nei ni hakamasikeria TeAtua i te mate, aa maatou nei hakkaatoa ni kkite iaa Ia. 33 A Ia ni hakamasikeria no hakanohoria i te vasi hakamaatau TeAtua, tana Tamana, aa TeAitu Tapu raa ni kauake TeAtua kiaa Ia, i teenaa ni purepure TeAtua kiaa Ia imua. Te mee kootou e kkite aa e llono i te aso nei raa, teenei ko naa mahi TeAtua e uii mai ki maatou. 34 I teelaa seai ko David raa ni hano ki te lani; teelaa ko ia are raa ni mee tana taratara peelaa,
‘TeAtua ni vanaake ki taku Ariki:
Noho mai i taku vasi hakamaatau
35 ka ttari ki tuku atu nau oo tama e tautau haaeo raa i laro oo tapu vae,
ki mee ma se aruna ki hakapirippiri oo vae.’ Ps 110.1
36 “Te kanohenua katoo Israel raa ki illoa hakaraaoi iloo maa Jesus, te tama ni tuukia kootou ki te kros nei, ko te tama ni hakanohoria TeAtua ma ko TeAriki aa ma ko te Mesaea!”
37 Te saaita naa tama naa ni llono i naa taratara nei raa, naa manava laatou ni hakallika hakaoti. Teenaa ffuri iloo naa tama naa no mee ake ki Peter ma aaraa aposol, “Naa taaina maatou nei, maatou ki mee peehea?”
38 Teenaa ki mee ake Peter ki laatou, “Kootou ffuri no tiiake naa haisara kootou naa aa kootou ku too te hakaukau tapu iloto te inoa Jesus Christ, ki uiia naa haisara kootou; teenaa TeAtua ma ki kauatu TeAitu Tapu raa ki kootou. 39 I te purepure TeAtua raa ni tuku ki kootou maa naa tamalliki kootou, aa ki naa tama hakkaatoa e nnoho i naa kina e mmao, teenaa ko naa tama TeAtua e kannaa ki oo ake kiaa Ia.”
40 Peter ni kauake naa taratara hakamaatua nei ki naa tama naa, aa a ia ni kauake hoki aaraa taratara ka mee ake peelaa, “Kootou hakassao soko kootou i naa haaeo ma ki pakkuu iho ki naa tama e hakallika i te ssao nei!” 41 E tammaki iloo naa tama ni hakannoo ki naa taratara Peter naa no too te hakaukau tapu. Te kooina katoo naa tama ni ffuri naa manava laatou no lotu i te aso naa e noto i naa simata e toru. Teenaa naa tama naa ni hakapaa atu ki naa tama te lotu raa no tammaki iloo laatou. 42 Naa tama naa ni ttaka peenaa ka hakannoo ki naa akonaki naa aposol ka lotulotu laatou hakapaa, aa e kaikkai hakapaa laatou i naa kaikai te lotu ka mee naa taku laatou hakapaa.
Naa vana naa tama te lotu raa ni mee
43 Te lopo mahi TeAtua ma aaraa vana e hakasoro mmata ni hakassuratia naa aposol, teenaa te henua ni massaro iloo. 44 Naa tama hakkaatoa e lotu naa maraa e nnoho hakapaa, no vaevvae naa hekau laatou raa ki laatou. Acts 4.32-35 45 Naa tama naa e kauake naa hekau ma naa kerekere laatou ki aaraa tama ki tauia, aa ku vaevae atu naa mane naa ki naa tama katoo e nnoho see hai mee. 46 I te aso ma te aso, naa tama naa maraa e kkutu hakapaa no lotu i te Hare Tapu TeAtua, aa e kkai hakapaa ma te hiahia aa ma te manava laaoi i naa hare laatou. 47 naa tama naa e hakanau peenaa i TeAtua ka fiaffia te henua katoo i laatou. Teenaa i naa aso hakkaatoa raa, naa tama e hakassaoria raa e hakapaaria atu TeAriki ki te kaavena laatou e lotu naa.

2.1 Lev 23.15-21; Deut 16.9-11

2.21 Joel 2.28-32 (LXX)

2.23 Mt 27.35; Mk 15.24; Lk 23.33; Jn 19.18

2.24 Mt 28.5-6; Mk 16.6; Lk 24.5

2.28 Ps 16.8-11 (LXX)

2.30 Ps 132.11; 2 Sam 7.12-13

2.35 Ps 110.1

2.44 Acts 4.32-35