3
Naa sosorina naa tama te lotu
Hakailoa atu ki naa tama i te kina naa ki tuku ki naa vana naa tuku ma naa tama hakamaatua. Laatou ki hakannoo ki naa tama naa, aa laatou ki matamata lokoi ki sosorina taukalleka laatou. Taratara atu ki see taratara haaeo laatou i telaa tama. Laatou ki nnoho hakaraaoi ka haisoa ma aaraa tama, aa laatou ki hakasura te manava laaoi ki te kau tama hakkaatoa.
Imua raa taatou hoki ni sosorina vvare ka see llono taratara, aa naa vana taatou ni ssara hakkaatoa. Taatou ni hakavaarea te kau vana see ttonu taatou e kaimannako. Taatou ni ttaka ma naa manava haaeo maa naa manava kailallao. Te henua ni lotoffaaeo i taatou, aa taatou hoki ni lotoffaaeo i naa tama naa. Tevana iaa i te saaita te manava laaoi TeAtua, te tama e hakasao taatou, ni hakasura mai raa, taatou ni hakassaoria a Ia. Taatou ni see hakasaoria a Ia maa i naa vana taukalleka taatou ni mee. Seai. Taatou ni hakassaoria a Ia i tana manava aroha i taatou. Taatou nei e kaumai naa ora hoou taatou TeAitu Tapu, teenaa taatou e hakaukauria a Ia ki mee taatou ma ni tama e hannauria hoou, aa ki tauhia taatou te ora hoou. TeAtua ni hookii mai hakaraaoi iloo TeAitu Tapu raa iloto naa mahi Jesus Christ, te tama e hakasao taatou. Christ e aroha i taatou. Teenaa a Ia ni tokonaki mai ki ttonu naa ora taatou maa TeAtua, teenaa ki tauhia taatou te ora e ora hakaoti teenei e taaria taatou. Teenei se taratara maaoni.
Nau hiihai maa koe ki tarataraina hakaraaoi iloo naa taratara nei, ki anaana naa tama e lotu i TeAtua raa te hai lokoi ki naa sosorina e taukalleka, teelaa ma ki lavaa te tokonaki ki naa tama hakkaatoa. Tevana iaa koe ki see hakatautau ki naa taratara vvare. Naa tama naa ma ki hakatere atu naa manava naa tippuna laatou ki vana kootou maa laatou ni tama maaoni. Laatou ma ki kauatu te lopo taratara ki heatu kootou no hetaa maa ko ai te tama i kootou e illoa i naa loo Moses. See hai vana ma ki oti ku ssura i naa illoa laatou e ttaka ma laatou naa. 10 Ki mee se tama e hakkoro ana vana ma ki masseu naa tama te lotu, koe ku taratara atu ki iloa ia maa tana vana e mee naa e sara. Ki mee a ia e hakaahe hoki no mee tana vana naa, koe ku ahe atu hoki no taratara atu kiaa ia. Aa ki mee a ia seai iloo ki tiiake te tiputipu naa, koe ku tiiake te tama naa ki hai ana vana soko ia. 11 Kootou kunaa illoa are maa naa tama peenaa see tautari ki te ara e tonu. Teenaa naa haisara naa tama naa e huri ake maa laatou e ssara.
Naa taratara hakaoti
12 Taku saaita ma ki heunatia atu nau se tama i Artemis ma Tikikus raa, koe ku ssee too ara ki hanake koe kiaa nau i Nikopolis. Nau ma ki hano no noho i te kina naa i te ssao te laki. Acts 20.4; Eph 6.21-22; Col 4.7-8; 2 Tim 4.12 13 Tokonaki atu ki Sinas, ttama e iloa i naa loo, laaua ma Apollos. Tokonaki atu ki kaatoa naa mee laaua e fiffai ki hollau maa laaua. Acts 18.24; 1 Cor 16.12 14 Naa tama i te lotu taatou raa ki see nnoho vare koi, see heheuna. Laatou ki heheuna ki ssura ni mee maa laatou ki lavaa laatou te tokonaki atu ki naa haanauna laatou.
15 Naa tama hakkaatoa e nnoho iaa nau i te kina nei e pureppure atu kiaa koe. Purepure atu ki naa soa taatou e lotu i TeAtua.
TeAtua ki roorosi hakaraaoi ki kootou hakkaatoa.

3.12 Acts 20.4; Eph 6.21-22; Col 4.7-8; 2 Tim 4.12

3.13 Acts 18.24; 1 Cor 16.12