^
Pilipo
Banamo 'Abina.
Paulo Ena Bahuba'ari Pilipo Haukia Paukiai.
Paulo Wapura Itunai Emiaho Pou Namona Ibarainai eao.
Keriso Aona Ihobonai Ha Ha 'Aiaunuai 'Abami Kipokia Katobapa'uanimi.
Maearima Herekiai Katoea Bihiu 'Abakia.
Timoteo Mai Epaprodito.
Keriso Ia'ikakaumana Paunai Bero Kebenaka.
Paulo Puana Ebeaubena.
Rani Ikoinai Katoaonamo Obiapaka Aonai.
Paulo Pilipo Haukia Ekia Baibeni Ea'ina Namo 'Abina Ehinana.
Banamo 'Abina Orena.