Aposɨl
Jisas mönö wä pön dub nöbö piaku ñɨŋ agap apɨm rim mönö aku
1
Luk Tiopilas nugwo iswob kai kɨtöŋa
Luk 1:3Nöböhöd Tiopilas. Nɨ nagö mönö höd kai kɨtma aku, Jisas nugwo yöx pön höm, dib röxön mabö ila nɨgön mɨdɨp duön, agap apɨm rön, mönö kai kai yad nölöŋ aku, nagö köp agñɨŋ aku kai kɨtma. Mak 16:19; Luk 24:49-51Mai, God nuŋ Jisas pön mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö pön wöluöŋa. Jɨ nuŋ adöx yöd röul adö kau sö wöluba röŋ mag aku, nuŋ rɨmɨn Inöm Leia nuŋ mönö nuŋwa pön dub nöbö yad nɨgöŋ nöbö akuyöbö ñɨgö yad nöl ri aböŋa. Mönö aku magalɨg höd kai kɨtön nagö nölɨm maku. Luk 24:36-49; Apos 10:41Jisas wöröxöŋa jɨ höbkal öbɨlön, wop akuyöbö padokwo padök paŋyöbö i höuöiliö hö pɨn du adokwebö mɨj bö (40) mibɨl yöra wop mɨga wöxnö nɨgön, mönö nuŋwa pön dub nöbö nuŋ bla pɨsaŋ mɨdön, God nöbö mö pön nugwidɨx mɨdɨb mönö aku ñɨgö yad nölmɨda. Almɨdmɨn, ñɨŋ mämäg ñɨŋa keir nugumɨn nuŋ kömö mɨdöŋa. Luk 24:49; Jon 14:16-17; Apos 2:33Makwam wöröxön öbɨlön, mögörɨb döul il kɨ mɨdmɨd wop mibɨl yöraku, wop i nöbö nuŋ piaku pɨsaŋ ap nɨm gɨrön yadöŋa, “Nɨ ñɨgö höd yadɨm mag akuyöbö, Acö na ap kai ñɨgö nöinö, röŋ aku, Jerusalem yörɨk ör mɨdön pöx mɨjöña. Mat 3:11Jon röbö pal nölɨb nöbö aku hör nöbö mö ñɨgö röbö akwör pal nölmɨda, jɨ wop mösör hö duaŋ, Inöm Leia nuŋ hön ñɨgö pal nöiönɨŋö,” röŋa.
Jisas nuŋ mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö wöluöŋa
Luk 24:21Makwam wop i Jisas nuŋ nöbö nuŋ piaku mɨdim mibɨl yöra wöxnö nɨgmɨn, ñɨŋ nugwo yadmä, “Nöbö Dib, nagö weik kiŋ ana mɨdaŋ, an Isrel nöbö mö mögörɨb an kɨ iswob an keir nugwidɨx mɨdön, mögörɨb bli nugwidɨx mɨjnɨŋönö ä?” rɨmä. Mak 13:32Aliö rɨmɨn, Jisas ñɨgö yadöŋa, “Wop kai cön aku, Acö rɨb nuŋwa keir yöx nugwön yad nɨgöŋa; ap ñɨŋ yöi. Mat 28:19; Luk 24:48Makwam Inöm Leia nuŋ ñɨgö haŋ, ñɨŋ ölɨsö mag aku pön, duön Jerusalem nöbö mö, Judia nöbö mö, Sameria nöbö mö, nöbö mö mögörɨb adadö piaku piaku magalɨg, nɨ agap apɨm rɨl mönö aku pön duön nöbö mö akuyöbö yad nöiöñɨŋö,” röŋa.
Jisas aliö rön, nöbö nuŋ bla nugugu mɨdɨm nugugɨrön, God nuŋ Jisas adöx sö pön wölumɨn nugugɨrön, mɨjöi wab i hön nugwo yuö aböŋa.
10 Makwam nuŋ wölumɨdöŋa, ñɨŋ laxiö adöx sö nugugu mɨdɨm nugugɨrön, wop akwör nöbö wölɨj lei yömɨm hogwa hö ñɨgö pɨsaŋ öbɨl gɨ mɨdmä. 11  Mat 26:64; Luk 21:27Nöbö hogw aku yadmä, “Nöbö Galili yöbö kɨyöbö, ñɨŋ pödpöd rɨmɨn laxiö adöx sö nugugu mɨdöi? Ñɨŋ nugugu mɨdɨŋ nugugɨrön, God nuŋ rɨmɨn, Jisas nugwo pön mögörɨb adöx yöd röul adö kau sö pön wölu mag akuyöbö, mai nuŋ keir höuöil aliar alɨp hönɨŋö,” rɨmä.
Judas wöröxmɨn nugugɨrön Mataias yör nuŋwa pöŋa
12  Luk 24:50-53Olip Pɨd sö mɨdmä aku röböxön Jerusalem höuöil dumä. Ödöi mɨxɨl yöi, Olip Pɨda Jerusalem womiöx; Juda nöbö mö ñɨŋ God höjöpalɨb wop aku rɨg rɨp yönmɨdöi mag akuyöbö.* kilomita paŋyöbö iör aliö 13  Mat 10:2-4Jerusalem duön, ram hölɨmɨb ñɨŋa uröpɨnön, ram möl bɨl sebö möla dumä. Nöbö mɨdim akuyöbö: Pita, Jon, Jems, Edru, Pilip, Tomas, Batolomiu, Matiu, Alpias ha nuŋwa Jems, Saimon Selot, Jems ha nuŋwa Judas. 14 Ñɨŋ öim öim mögum rön, God höjöpalmɨdmä. Jisas nuöm Maria, Jisas pɨgnɨŋ nöbö bla, mö bli pɨsaŋ öim almɨdmä.
15 Makwam wop mibɨl yöraku, nöbö mö padokwo padök mömɨd so höuöiliö mömɨd sö (120) hö mögum rɨm nugugɨrön, Pita öbɨlön ñɨgö yadöŋa, 16  Sam 41:9“Haul nöbö mölöu nöbö nugwi. Inöm Leia nuŋ maduar ör Depid nugwo rɨbyöx nölmɨn, Judas Jisas nugwo höuöu cön aku höd nugwön kai kɨtmɨn, rɨg yadöŋ yadöŋ mag akuyöbö akwör röŋa. 17 Jisas nöbö Judas aku pɨmɨn, an pɨsaŋ mɨdön, mabö nuŋ aku nɨgiö nɨgön rɨmɨdölɨŋö,” röŋa.
18  Mat 27:3-8Judas nuŋ Jisas nugwo höuöu rön, rɨg pöŋ aku rag duön, mögörɨb i wobön, mɨdɨp duön, wop paŋyöbö i gupɨn pal wödmɨn, wöt nuŋwa bɨrmɨn, höbwaba magalɨg kul rɨ röpɨnmɨn wöröxöŋa. 19 Aliö wöröxɨm, Jerusalem nöbö mö magalɨg nugwön, mögörɨb wobön wöröxöŋ aku iba Akeldama me rɨmä. Akeldama yadɨm mönö il aku, “Haña pɨnöŋ Mögörɨb,” me rön yadmä.
20  Sam 69:25; 109:8Pita yadöŋa, “Depid maduar ör God Mönö rɨb Sam mönö um bli kai kɨtön yadöŋa,
‘Ram nuŋwa yöja akwör mɨdaŋ;
Nöbö mö bli ram nuŋwa du mɨdölɨŋ,’ me röŋa.
Depid mönö i piöŋö yadöŋa,
‘Mabö nuŋ aku nöbö i paŋ,’ me röŋa.
21 Aliö röŋ aku, nöbö an keir i nugwön pɨnɨŋa. An Nöbö Dib Jisas pɨsaŋ yön mɨdöl aku, nöbö an pɨsaŋ öim yönmɨd nöbö i nugwön pɨnɨŋa. 22  Mak 1:9; 16:19; Jon 15:27Nöbö an pɨsaŋ öim yönön, Jon nuŋ Jisas röbö pal nölöŋ aku nugwön, mɨdɨp duön, Jisas wöröxön öbɨlön adöx yöd röul adö kau sö dumɨn nugwöŋ nöbö i nugwön pɨnɨŋa. Nöbö akuyöbö pɨnɨŋ aku, Nöbö Dib Jisas wöröxön öbɨlöŋ mönö aku yad nöl ri abönɨŋö,” röŋa.
23 Pita aliö rɨmɨn, Mataias Josep yöŋö nöbö hogwa yad nɨgmä. Josep wop bli ib nuŋwa i Basabas, i Jastas, me rɨmɨdmä. 24-25 Nöbö hogw aku ñɨgö aliö yad nɨgön, God höjöpalön yadmä, “Nöbö Dib, Judas höd rɨ gwogwam rön wöröxön, nuŋ mɨdɨb yöra duöŋ makwam, yör nuŋwa yön pönɨŋö, rön, nöbö mös hogwa kɨ yad nɨgöla. Makwam, nagö nöbö mö magalɨg rɨbyöx nugwön, rɨg röi mag akuyöbö nugulö makwam, an nagö yad nugumɨdöla, naŋ keir nöbö maku, me raŋ, an nugwön pɨnɨŋö,” rɨmä. 26 Aliö rön, nöbö hogw aku rɨp ñɨña pugul pɨm, Mataias iba wölmɨn, Jisas mönö wä pön dub nöbö akuyöbö agɨp sö pɨsaŋ nɨgiö nɨgɨm, iswob nöbö akuyöbö möl sö nɨgöŋa.

1:1: Luk 1:3

1:2: Mak 16:19; Luk 24:49-51

1:3: Luk 24:36-49; Apos 10:41

1:4: Luk 24:49; Jon 14:16-17; Apos 2:33

1:5: Mat 3:11

1:6: Luk 24:21

1:7: Mak 13:32

1:8: Mat 28:19; Luk 24:48

1:11: Mat 26:64; Luk 21:27

1:12: Luk 24:50-53

*1:12: kilomita paŋyöbö iör aliö

1:13: Mat 10:2-4

1:16: Sam 41:9

1:18: Mat 27:3-8

1:20: Sam 69:25; 109:8

1:22: Mak 1:9; 16:19; Jon 15:27