^
Pilipai
Pol Krais nöbö mö Pilipai piaku höjöpalön, God nugwo ri ablaŋe röŋa
Pol nag nɨgɨm mɨdöŋa, jɨ Jisas mönö mag wä aku du dib röxöŋa
Pol, Krais nɨ nugwidɨx mɨjönɨŋö, röŋa
Ñɨŋ ipöxmɨjeñ
Haul nöbö mölöu nöbö akuyöbö ñɨgö madmag nɨgnɨm
Krais Jisas rɨbyöx nugwön rɨg röŋ mag akwör cöña
Hötɨkö mila ab mag aliö mil ab gɨr mɨjnɨm
Timoti yöna
Epaprodaitas yöna
Krais nugw pɨl aku mɨ, God nɨ nugwön nöbö kömö wä nɨ me ra
Pol ususör rön röŋa
Mɨd ri aböña
Pilipai nöbö mö ñɨŋ Pol nugwo ap nölmɨn, nuŋ wahax pöŋa
Mönö rɨb mag bli