Buk bilong
Sirak
Tok i go pas
Dispela buk Sirak i gat planti nem liklik. Sotpela nem, em Sirak. Longpela nem em “Gutpela na stretpela tingting na save bilong Jisas, pikinini bilong Sirak.” Na narapela nem gen, em “Eklisiastikus,” em i olsem “Buk bilong sios.” Ol namba wan lain manmeri bilong sios i save ritim dispela buk moa yet, na ol i save laikim ol gutpela tingting bilong en.
Wanpela man, nem bilong en Josua o Jisas, em i bin raitim dispela buk long tok Hibru. Na bihain, tumbuna pikinini bilong en i bin tanim long tok Grik.
Dispela buk i bungim ol gutpela na stretpela tingting na save bilong ol Juda. Na em i soim olsem God yet i bin givim dispela gutpela na stretpela tingting long ol. Planti hap bilong dispela buk i gat tok long ol samting bilong lotu na ol pasin bilong gutpela sindaun. Na buk i gat planti arapela gutpela tok tu.
Tok bilong man i tanim tok
Sapta 1
Mipela i kisim planti gutpela skul long ol buk bilong lo na bilong ol profet, na bilong ol arapela saveman i bin kam bihain long ol. Olsem na mipela i mas litimapim nem bilong ol Israel, long wanem, ol Israel yet i gat dispela gutpela skul na save.
Wanem man i ritim ol dispela buk na i laik kisim gutpela na stretpela tingting, em i no ken tingting long kisim save bilong helpim em yet tasol. Nogat. Em i mas inap tu long helpim ol arapela man long skul em i givim long ol, na tu long ol buk em yet i raitim.
Tumbuna bilong mi, Jisas Sirak, em i kain man olsem. Em i bin wok hat tru long save gut long ol buk bilong lo bilong God na long ol buk bilong ol profet, na long ol arapela buk bilong ol tumbuna bilong mipela. Em i kamap saveman tru bilong ol dispela buk, olsem na em i pilim em tu i mas raitim wanpela buk bilong givim skul na save long ol man i laikim gutpela na stretpela tingting. Em i laik bai ol man i ken ritim dispela buk bilong em, na bai ol i ken kisim helpim moa yet long bihainim lo.
Mi bin tanim dispela buk bilong em, na mi laik askim yupela long ritim na skelim gut dispela buk bilong mi. Tasol yupela i no ken bel nogut sapos sampela toktok mi no tanim gut tumas. Long wanem, mi bin traim hat tru, tasol sampela taim i no isi tumas long tanim mining bilong tok Hibru i go stret long ol arapela tok ples. Dispela hevi i no samting bilong dispela buk tasol. Nogat. Em i samting bilong ol buk bilong lo yet, na bilong ol buk bilong ol profet na bilong ol arapela buk tu. Olgeta taim ol man i tanim sampela tok i go long narapela tok ples, tok i no save kamap wankain stret.
Taim mi kam i stap long Isip, Uergetes i bin i stap king inap long 38 yia. Mi sindaun i stap long Isip, na mi painim ol kain kain helpim bilong skulim mi gut. Olsem na mi ting mi mas taitim bun na hatwok long tanim ol tok bilong dispela buk. Long dispela taim, mi no malolo liklik. Nogat. Mi bungim olgeta save bilong mi long pinisim dispela buk. Mi tingting long givim dispela buk long ol manmeri i stap long ol kantri nabaut, bilong helpim ol. Long wanem, ol tu i laik kisim save na ol i save strong moa long bihainim lo bilong Moses.
Gutpela tingting na save i save skulim yumi
long ol gutpela pasin yumi mas mekim long God na long ol arapela manmeri
(Sapta 1.1—4.10)
Tok amamas long gutpela tingting
Olgeta Snd 2.6 gutpela tingting i kam long Bikpela, na i stap wantaim em oltaim oltaim. Husat inap kaunim ol wesan bilong nambis? Husat inap save hamas ren i pundaun? Husat inap kaunim ol de i go pinis, na ol de i laik kamap? Husat inap metaim antap bilong skai, na op bilong graun na daun bilong solwara? Na husat tru inap long glasim gutpela tingting? 4-5 Dispela gutpela tingting i bin kamap pastaim long olgeta samting, na i stap bipo yet.* Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tok bilong God i stap long antap tru, em i as bilong gutpela tingting, na ol lo bilong oltaim ol i rot bilong gutpela pasin.” 6-7 God i bin soim as bilong gutpela tingting long husat? Na husat i save long ol kain kain wok bilong gutpela tingting? Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “I gat man o meri i klia na i save pinis long pasin bilong gutpela tingting? Na husat i bin lukim ol kain kain wok bilong em?” Wanpela tasol i gat gutpela tingting. Em Bikpela i save sindaun long sia king bilong em. Yumi mas pret na aninit long em, na litimapim biknem bilong em. Bikpela Snd 8.22-31, Sir 24.9 yet i mekim kamap gutpela tingting. Em i glasim na i skelim em, na em i kapsaitim em antap long olgeta samting em i bin wokim. 10 Bikpela i tilim gutpela tingting long ol manmeri inap long skel bilong ol. Tasol long ol manmeri i laikim em tru, em i givim planti moa.
11 Ol manmeri i pret long Bikpela Taim yumi tok long ol manmeri i mas pret long Bikpela, yumi no laik tok God i save mekim ol manmeri i pret. Nogat. Yumi laik tok, ol manmeri i save gut long strong na biknem bilong God, na ol i laik i stap aninit long em na bihainim gut olgeta laik bilong em. na i aninit long em, ol bai i kisim biknem na gutpela bilas. Na ol bai i belgut tru na i amamas moa yet. 12 Ol manmeri i aninit long Bikpela, bel bilong ol bai i amamas, na bai ol i belgut na i lap. Na bai laip bilong ol i longpela tru. 13 Taim laip bilong ol dispela manmeri i laik pinis, ol bai i stap gut, na long de bilong i dai ol bai i kisim gutpela taim. 14 Pasin bilong harim tok bilong Bikpela em i as tru bilong kamapim gutpela tingting. Ol stretpela man i kisim dispela gutpela tingting taim ol i stap yet long bel bilong mama. 15 Long taim bipo na i kam inap nau, gutpela tingting i stap namel long ol manmeri, na em bai i stap wantaim ol pikinini bilong ol inap oltaim oltaim. 16 Olgeta gutpela tingting bai i pulap long ol manmeri i stap aninit long Bikpela, inap ol i amamas tru long ol kaikai ol i kisim long en. 17 Gutpela GST 7.11 tingting bai i pulapim tru haus bilong ol manmeri long ol samting ol i mangalim, na tu em i pulapim ol stua bilong ol kain kain kaikai. 18 Pasin bilong harim tok bilong Bikpela em i givim bilas tru long gutpela tingting, na tu em i bringim gutpela taim na bel isi na strong. 19 Bikpela i glasim na skelim gutpela tingting, na em i kapsaitim ol kain kain stretpela save na tingting long ol manmeri i laikim em na em i givim biknem long ol. 20-21 Gutpela Snd 3.16, 4.10 tingting em i olsem wanpela diwai. Rop bilong en i makim pasin bilong i stap aninit long Bikpela, na ol han bilong en i makim laip i longpela tru.§ Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol manmeri i harim tok bilong Bikpela, ol i save abrusim sin. Sapos ol i stap olsem, kros i no inap painim ol.”
Pasin isi em i gutpela pasin
22 Ol manmeri i save kros nogut, ol i no stretpela manmeri. Long wanem, kros inap long mekim ol manmeri i pundaun. 23 Ol manmeri bilong pasin isi ol i save wet pastaim, na bihain amamas i save kamap long ol. 24 Ol i save wet na ol i no tokaut kwik, na bihain maus bilong planti manmeri bai i stori long save bilong ol.
Tok bilong ol kain kain stretpela pasin
25 Gutpela tingting i olsem wanpela stua ol kain kain gutpela skul i pulap tru long en. Tasol pasin bilong pret long Bikpela na i stap aninit long em, dispela i save mekim ol manmeri bilong mekim sin i laik traut. 26 Sapos yu laik kisim pasin bilong gutpela tingting, orait yu mas bihainim ol lo bilong Bikpela, na em bai i pulapim yu tru long gutpela tingting. 27 Tru tumas, sapos yu bihainim tok bilong Bikpela, orait bai yu kisim gutpela tingting na skul. Bikpela i amamas tru long ol manmeri i save bihainim em na i save daunim nem bilong ol yet. 28 Yu no ken lusim pasin bilong harim tok bilong Bikpela, na yu no ken go long em wantaim tupela tingting. 29 Yu no ken tingting long mekim nem bilong yu i go antap na mekim olkain tok giaman bilong grisim ol manmeri. Mobeta yu was gut long ol tok bilong yu. 30 Yu no ken litimapim nem bilong yu yet, nogut yu pundaun na yu sem olgeta. Long wanem, Bikpela bai i mekim ol tingting hait bilong yu i kamap ples klia, na em bai i daunim yu long ai bilong ol manmeri. Long wanem, yu no bin wari long daunim yu yet long ai bilong Bikpela long taim yu kamap long em, na ol pasin giaman i pulap long bel bilong yu.

1:1: Snd 2.6

*1:4-5: Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Tok bilong God i stap long antap tru, em i as bilong gutpela tingting, na ol lo bilong oltaim ol i rot bilong gutpela pasin.”

1:6-7: Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “I gat man o meri i klia na i save pinis long pasin bilong gutpela tingting? Na husat i bin lukim ol kain kain wok bilong em?”

1:9: Snd 8.22-31, Sir 24.9

1:11: Taim yumi tok long ol manmeri i mas pret long Bikpela, yumi no laik tok God i save mekim ol manmeri i pret. Nogat. Yumi laik tok, ol manmeri i save gut long strong na biknem bilong God, na ol i laik i stap aninit long em na bihainim gut olgeta laik bilong em.

1:17: GST 7.11

1:20-21: Snd 3.16, 4.10

§1:20-21: Sampela olpela buk bilong bipo tru i gat narapela hap tok tu i stap long dispela lain. Dispela tok i olsem, “Ol manmeri i harim tok bilong Bikpela, ol i save abrusim sin. Sapos ol i stap olsem, kros i no inap painim ol.”