3
Yesu igharaat ŋgeu eez to nima imaat
(Mt 12:9-14; Lu 6:6-11)
Tineep le umbom patabuaŋ ite ivot, ghoro Yesu ilooŋ ila rumai eez. Ve ŋgeu eez inepneep toman di. Nima eez imaat. Ndiran tutuuŋa pida tinepneep toman di paam. Yes tighaze tipayoon Yesu pa savsaveeŋ. Tovenen timbatuti tighaze tighita: Pale igharaat ŋgeu tonenen ila sawa to umbom patabuaŋ, ma maau? Yesu isaav pa ŋgeu to nima imaat ighaze: “Unum uyoon sualen.”
Ghoro ighason ndiran tutuuŋa tonenen ighaze: “Laak, ŋgar sine to yam aghita aghaze deŋia itaghon tutuuŋ to umbom patabuaŋ? Tauul tamtoghon ve tagham poian di, ma tagham samin di? Tagham mulin di pa pataŋani todi, ma tarab di timaat?” Yesu isavia saveeŋ tonenen ve neneeŋadi moghon. Irau tipamuul aliŋa maau. Lu 14:3
Tovenen Yesu ate malmal ve mata ibelbel padi. Pasa, ŋgar todi iyaryaaŋ kat, ve lolodi isamin ŋgeu tonenen rita maau. Eemoghon lolo ipataŋan padi paam. Ghoro isaav pa ŋgeu to nima imaat ne ighaze: “Upaat nimam.” Tovenen ŋgeu tonenen ipaat nima le poia muul. Tauto ndiran tutuuŋa to tineep toman di, timundig tivot tila pumuri, ve yesŋa ndiran pida to tiluplup toman Erod, tilup di ve tikaal ataam pa tirab Yesu imaat. Mt 22:15+; Yo 5:16
Ival tiina titaghon Yesu
(Mt 4:24-25, 12:15-16; Lu 6:17-19)
Yesu toman taghoniiŋa toni tipul ndug tonowen, ve tizila muul pa ya naliu Galilaia. Ve ival tiina kat to Galilaia titaghon di ve yesŋa tila. Ve yes moghon maau. Tamtoghon katindi to Yudea, Yerusalem, ve Idumea, toman tamtoghon naol to ndug pida to tineep ila ya Yordan paŋa ite, tila toman di. Ve taan suruvu to ndug Tiro ve Sidon tamtoghona paam, tilooŋ Yesu varu pa mbeb naol to ye ighamgham di ne. Tovenen tisob tila tighaze tighita. Ival tiina tonenen tila tiluvut Yesu. Tovenen ye isaav pa taghoniiŋa toni tigham waaŋ eta inim isaŋan pani. Ighaze tamtoghon tigiriŋi, ghoro iza waaŋ ve ila ipot saguan. 10 Pasa, Yesu igharaat moroghooŋa katindi le tinidi popoia. Tovenen ival tisob to timorooŋ, tiwandiron di tighaze le tikisi.
11 Yes to avuvu samsamiadi tizeev di, sawa isob to tighita Yesu, titaptap tizi taan ila ye nagho, ve timboboob aliŋadi tiina tighaze: “Yom Maaron Natu!” Mk 1:24,34; Lu 4:41; Mbaŋ 19:15
12 Eemoghon Yesu iyaan di, ve iŋgalsekin di ariaŋa ighaze tivotia iza ighazooŋ malep.
Yesu ighur tamtoghon saaŋgul ve ru tinim taghoniiŋa toni
(Mt 10:1-4; Lu 6:12-16)
13 Muri ghoro, Yesu izala pa lolooz eez, ve ipoi tamtoghon pida to ye lolo padi ne, tinim toni. 14-15 Ve ighur tamtoghon saaŋgul ve ru tinim taghoniiŋa toni. Leso tineep tomani, ve muri pale imbaaŋ di tila pa tivotia varu poia. Ve irei tapiri irau di, ve ighur avuvu samsamiadi tisob tineep ila sambadi. Leso tindiir di tighau.
16 Ndiran saaŋgul ve ru tonowen, izadi tovene: Simon (ye, Yesu iwaat iza ite ighaze Petrus), 17 ve Zebedi ndinatu ru, Yakobus yesuru tazi Yoan. (Ndiran ru tonene, Yesu iwaat di ighaze ‘Boanerges.’ Izadi tonene, pughu tovene: ‘Lalaav ndinatu.’) Lu 9:54
18 Ve Andreas, Pilip, Batoromai, Matayu, Tomas, Yakobus ite to Alpai natu, Tadeus, Simon ite to iyoon toman yes Selot,* Selot, nene lupuuŋ eez to yes Yuda to tighaze tizurun gavman to Rom tighau.
19 ve Yudas Iskariot to muri ighur Yesu ila koia nimadi.
Yesu koia tighaze ye igham uraat toman Sadan tapiri
(Mt 12:22-32; Lu 11:14-23, 12:10)
20 Yesu toman taghoniiŋa toni timuul tila pa ruum, ve ival tiina tinim tilup toman di muul. Tovenen ledi sawa rita to ghanghaniiŋ maau. Mk 6:31
21 Yesu siŋ toni pida tilooŋ varu pa mbeb naol to ye ighamgham di, ve tila tighaze tikisi. Pasa, tighaze ŋgar toni iwaghamgham. Yo 7:5, 10:20
22 Ndiran ŋgara pida to tutuuŋ tineep Yerusalem ve tinim, ve tiŋgal saveeŋ pani tighaze: “Belsebul, daba to avuvu samsamiadi, izeeva ve ipaloti. Tauto ye le tapiri pa indiir avuvu samsamiadi tighau.” Mt 9:34
23 Tovenen Yesu ipoi di tinim, ve isavia saveeŋ palelaaŋ tonene padi ighaze: “Vena, pale Sadan ighur koi pa tau ndita, ve indiir di tighau? Maau. 24 Ighaze kinik eta toman tamtoghon toni tiwaghurun koi pa taudi, ve tivalag di tineep ledi ledi, yes irau tiyoon ariaŋa maau. 25 Ve ruum paam. Ighaze tamtoghona tiwaghurun koi pa taudi, ve tivalag di tineep ledi ledi, yes irau tiyoon ariaŋa maau. 26 Sadan tovene paam. Ighaze imundig ve igham malmal pa tau ndita, ma tamtoghon toni tiwaghurun koi pa taudi ve tiwavalagun di, nene irau iyoon iyaryaaŋ muul ne maau. Tapiri ighaze isob.
27 “Tamtoghon eta irau ilooŋ ila ruum to ŋgeu ariaŋa eta ve iyou mbeb toni sorok ne maau. Ye irau itatan ŋgeu ariaŋa tonenen tapiri ve ikaui pa ravraav le isob, ghoro iyou mbeb tisob to tineep ilooŋ ila ruum toni lolo. Kol 2:15; 1Yo 3:8, 4:4; Syg 20:2
Sosor to tamtoghon tigham pa Avuvu Patabuaŋ
(Mt 12:31-37; Lu 12:10)
28 Onoon kat, you nasaav payam: Sosor isob to tamtoghon, ve saveeŋ samsamia naol to tipiyaava pa Maaron, nene Maaron irau ireua padi. 29 Eemoghon ighaze ŋgeu eta ipiyaav saveeŋ samia iŋarua Avuvu Patabuaŋ ve iveleg uraat toni, sosor tovene, Maaron irau ireua maau. Maau kat. Pale ineep le alok.” Mt 12:31+; Lu 12:10; Hib
30 Yesu isavia saveeŋ tonenen padi pasa, yes tighaze avuvu samia izeeva.
Yesu tina ve nditazi
(Mt 12:46-50; Lu 8:19-21)
31 Sawa tonenen, Yesu tina ve nditazi tinim tivot. Yes tiyoon pumuri, ve timbaaŋ pa Yesu tighaze ivot ila todi. 32 Sawa tonenen, ival tiina tirou luvutin Yesu. Yes tisaav pani tighaze: “Ou, tinam ve nditazim tinim tiyondyood pumuri we. Tighaze tighita ghom.”
33 Yesu ipamuul aliŋadi ighaze: “Tinaŋ sei, ve nditazig sei masin?” 34 Ghoro mata ila pa ival tiina to tiluvuti, ve isaav padi ighaze: “Nene you nditinaŋ ve nditazig. 35 Pasa, sei to ighaze itaghon Maaron lolo, nene inim you tazig, livug, ve tinaŋ.” Ro 8:29; Hib 2:11+

*3:18: Selot, nene lupuuŋ eez to yes Yuda to tighaze tizurun gavman to Rom tighau.