^
1 John
Dura Yayawasin
God On Ratafin
Keriso On Ot ati Baibaisotin
Baifafaro Dura Boboun
Keriso An Ragit
God Nanatun
Tuturam Mat Woninuabo Bonen
God Nanai Tanfaskikin
Ayu Maiauin a Baisigogo Ayu
God On Nuabo
Tafanam Taisowarai
Iesu Keriso aurin Tanikakafun
Yawas Mama Wantoanin