^
MATYU
Kasira Aming Jisas ning papane arantagim ning wap
Maria wari Jisas ibegu'
Aming girisi famineng wari saba kabasi' Jisas kaunga aging
Josep kurene wari Isip ga' bimanga mugoging
King Herot wari sababi' didipmi ga' togu'
Josep kurene wari Isip kabinga tubobu mabiging
Jon Baptis wari midi ituagu'
Jon Baptis wari Jisas ama ingamgu'
Aming kadagang Setan wari Jisas taramira anigagaregu'
Jisas wari kane munumung wa kama tubo Galili u tipmaragu'
Jisas wari kane aming fama'gong fama'gong inagiknagu'
Jisas wari midi kareng ituanga bagana aming ifakarenda ning tugu'
Jisas wari midi kareng kama bubo ganang aranga ituagu'
Jisas wari aming ning iik wa napa' fama' ka firing a kamang diok ningda'ning waraga' togu'
Jisas wari Anutuning kadapmang tang timini waraga' togu'
Jisas wari aming wari banaksi' gipta u tipdidima waraga' togu'
Jisas wari ufi imaraming wari kadagang sansaramik guk mo' titi waraga' togu'
Jisas wari imaraming kuma' tanga iik u mo' udaga waraga' togu'
Jisas wari midi beng guk sa' tutugu waraga' togu'
Jisas wari aming ga' kadagang kura' tubobu guk mo' tangam waraga' togu'
Jisas wari digirap ga' kafakafa tiam waraga' togu'
Jisas wari kadapmang ka aming yotangkayap ning waraga' togu'
Jisas wari arantagimni u ibang tutugu ning kadapmang didimeng waraga' yanggu'
Jisas wari ibang ka nana tapni guk tanga tuguting waraga' togu'
Jisas wari mambong ka fikifiki ningsa' iikning mo' u bak mo' manggara kuguk waraga' togu'
Aming ka sasuk kareng guk wa aming de kareng ningda'ning wara'ning midi
Kane aming wari aming girisi fama' ning kane titining guk mokngang
Jisas wari aming wari nana a kwi'ga' sasuk mimeng mo' titi waraga' togu'
Jisas wari aming u usingsa' mo' tagagareyapma arokiam waraga' togu'
Aming wari napa' ni ga' sura Anutuga' ibang fikifiki fatugu wara'ning midi
Jisas wari kadapmang kabasi' ka ka' iyak ning waraga' togu'
Jisas wari yanggek aming mandaga' u yapkeda waraga' togu'
Jisas wari adining midi ninak wa aming wari yak mama ning ningda'ning waraga' togu'
Jisas wari aming nua'ni bagana lepa guk u tipkarendagu'
Jisas wari Romni soldia ning girii wara'ning kane aming tipkarendangamgu'
Jisas wari Pita ning ipmang taming u tipkarendagu'
Jisas wari bagana aming kabi'mo' ifakarendagu'
Aming ka Jisas ga' naktangka tonga wa kafakafa sura tota'
Jisas wari gugubik girii aniinga bigu'
Jisas wari aming fama' masi' unggo kadagasi guk ifakarendagu'
Jisas wari aming bagana agik kayong kafong kungkumosi tipmaragu'
Jisas wari Matyu anga nagiku'
Jisas wari kadapmang ka Anutuga' sura nana tapni titining waraga' togu'
Jisas wari taming nua'ni tipkarendanga taming kabasi' kungkumak tugu' ubu tipmaragu'
Jisas wari dasi' kadagasi fama' guk ka aming mini unggo kadagang guk u ifakarendagu'
Jisas wari ami taming kabi'mo' u yapbuburenga yotangkayap titiga'sa' naku'
Jisas wari adining arantagim 12 u kane ga' yangkaregu'
Jisas wari inga' arantagimni ganang mamareng kuni' kuni' kadofaim waraga' yangnatamgu'
Jisas wari aming ga' mutu guk mo' titi waraga' togu'
Jisas wari adining wap u itua ga' mutu guk mo' titi waraga' togu'
Jisas ning midi kareng wari aming kidayabita'
Jisas wari aming ka Anutuning kane aming yotangkayap waraga' togu'
Jon Baptis wari Jisas kadidima waraga' arantagimni fam yangkaregu'
Jisas wari yong fam ka kabaksi' guk mo' fareging waraga' midi mamareng yamgu'
Jisas wa aming mamareng guk wara'siga kabaksi' kugurang iyam wara'ning ki sini'
Jisas wari Farisi arantagim sabat kane ning kadapmang waraga' yanggu'
Jisas wari sabat ganang aming kafong kadagang tipkarendagu'
Jisas wa Anutuning kane aming kareng beng sini'
Aming wari Jisas udi Setan ning kane tara' ning toging
Aming ning iik wa firi wari mindip kareng a kadagang titining ningda'ning
Aming wari Jisas wari kane tangkunang ni nua'bu tinga kaga waraga' aniging
Jisas wari mini unggo kadagang wari aming ning kaba ganang iik waraga' togu'
Jisas wari adining mengne kuyane waraga' togu'
Jisas wari Anutuning midi kareng itua wa aming wari wit mindip iipma ningda'ning waraga' togu'
Jisas wari kadapmang ka midi tipfara tanga yanggu' wara'ning kaneni waraga' togu'
Jisas wari midi tipfara ka wit mindip iipmi ning tanga togu' wara'ning ki waraga' togu'
Jisas wari Setan ning sasuk kadagang wa digirap wari wit kadagasi kapmo' ipma fafera ning ningda'ning waraga' togu'
Anutuning bining wa napa' kababi'sini' ningda'ning kadofinga giragata'
Jisas wari ami taming u midi tipfara sa' tanga yanggu' wara'ning midi
Jisas wari midi tipfara ka wit mindip kadagasi tanga togu' wara'ning ki u yangtuagu'
Jisas wari aming wari Anutuning bining kareng katua waraga' togu'
Jisas wari aming ka Anutuning bining ganang iik wa karesi guk ka kadagasi guk ka ama ging kuni' kuni' wari umben ganang amoting ningda'ning waraga' togu'
Jisas ning yong ki Nasaret aming wari Jisas ga' bibi' nakngamging
King Herot wari Jon Baptis u kadare doptagagu'
Jisas wari aming arantagim girii 5 tausen ning waraga' nana yamgu'
Jisas wari gwang furo'ning tipminga agu'
Jisas wari kama tubo Genesaret tara' wara'ganang bagana aming kabi'mo' ifakarendagu'
Juda tangandasi ning kadapmang timini fam wa Anutuning kadapmang tang guk dabiksa' mo'
Nana wa aming ning kabaksi' ifakadaga ning guk mokngang
Kenan taming ka Juda mo' wari Jisas ga' naktangka kigineng tugu'
Jisas wari aming arantagim nua'ni Juda mo' wara'sining aming bagana kuni' kuni' guk kabi'mo' ifakarendasasu'negu'
Jisas wari ami taming kabi'mo ka 4 tausen ning waraga' nana tipkadofinga yamgu'
Juda ning aming girisi wari Jisas wari kane kigineng mirakel tiaminga kaga waraga'sa' aniging
Jisas wari Farisi guk ka Satyusi guk wara'sining kadapmang kadagang waraga' midi tipfara tugu'
Pita wari Jisas u gu Kasira Aming ning anituagu'
Jisas wari arantagimni u ana kungkumak tanga tubobu mamarak waraga' yanggu'
Jisas ning fugu wari girigik tugu'
Jisas wari saba uyamang mini unggo kadagang guk nua'ni tipkarendagu'
Jisas wari ana kungkumak tanga tubobu mamarak ga' nua'bu togu'
Jisas ana Juda ning takis mambong kangkami waraga' togu'
Jisas wari aming wari Anutuning bining ganang tim iyak aming ning iik waraga' togu'
Kadagang wari aming ganang kadofonga tinga kadapmang urapsa' udaga wara'ning midi
Aming indi Anutuning sipsip ningda'ning ikem
Jisas wari kadapmang ka aming nua'ni wari kadagang tinga tipdidima ning waraga' togu'
Jisas wari aming wari aming nua'nining kadagang suknakubengam waraga' togu'
Jisas wari aming wari taming kagabi ning kadapmang guk mokngang waraga' togu'
Jisas wari sababi'ga' ibang toyamgu'
Jisas wari aming mambong siamo' guk nua'ni wara'guk midi togumu'
Anutu wari naktangka aming ga' kafakafa wa kadapmang kubaniksa' ganang tiam wara'ning midi
Jisas wari ana kungkumak tanga tubobu mamarak ga' nua'bu togu'
Jems iguyangguk Jon ya wari girii iikga' Jisas anigagumu'
Jisas wari aming dasi' kadagasi fama' ifakarendagu'
Jisas wari Jerusalem yong girii ganang kadofiinga aming girii king ninda'ning tanga mesisiringa tanga nagiking
Jisas wari aming ka tempel ganang amanga maket tiging u yankagaregu'
Jisas wari firi fik u aniinga kaforegu'
Juda aming wari Jisas wari kane tugu' waraga' bibi' naknga nisi' wari kamiinga tugu' waraga' anigaging
Midi ninak ning kadapmang ka aming ning mindine fama' wari titining ningda'ning
Kane aming kadagasi wari Anutuning kane katatora wara'ning midi tipfara
Jisas wari aming wari Anutuning bining ganang iikning wa kadapmang ka aming girii king ning mindingni wari taming kafauwe tonga titining ningda'ning waraga' togu'
Jisas wari Sisa ga' takis amimi waraga' togu'
Jisas wari aming wari kungkumak tanga tubobu marara iikning waraga' togu'
Jisas wari Anutuning kadapmang tang ning midi kigineng sini' waraga' togu'
Farisi wari Kasira Aming ning ki ga' Jisas anigaging
Jisas wari Juda ning sasuk aming girisi ning kadapmang mandaga' waraga' aming u sireng yanggu'
Jisas wari Juda ning sasuk aming girisi u adisining kadapmang didimeng mo' tanga ikiaging waraga' midi kigineng ifang yanggu'
Jisas wari Juda ning sasuk aming girisi wari inga' adisining kadagang waraga' kagaya bimbem waraga' sireng yangtuagu'
Jisas wari inga' Jerusalem wari kadaga waraga' bibiri' naknga tokadofi tugu'
Jisas wari inga' siring yak girii tempel wari kadaga titi waraga' togu'
Mamareng kuni' kuni' wari kagadofi wara'ning midi
Jisas wari inga' napa' mumungguk kadagang sini' wari kagadofi waraga' togu'
Jisas wari inga' ana kunim kuta kabinga aming girii ning kigineng girii guk afufu waraga' togu'
Kama ka Jisas wari abubu ning wa aming nua'ni wari nakeda ning guk mokngang
Jisas wari naktangka aming wari kane aming kareng ningda'ning tanga iik waraga' togu'
Jisas wari Anutuning bining ning midi tipfara ka taming sababa ten wari titining ningda'ning waraga' togu'
Jisas wari midi tipfara ka aming girii wari kane amingni famineng waraga' uningkim mambong girisi girisi u ima mugoning ningda'ning titi waraga' togu'
Anutuning mindingni wari inga' aming tagagareyabo' wara'ning midi
Juda ning sasuk aming girisi wari Jisas ugumak ga' midi totangkaging
Taming nua'ni wari Jisas ga' kafakafa tangama ananing wel kareng u bema Jisas ning ki ganang tagakngamgu'
Judas wari Jisas u tipkadofiam waraga' Juda ning aming girisi ganang kadofinga midi totangka tugu'
Jisas wari arantagimni guk nana Pasova u tanga naging
Jisas wari adining arantagim 12 wara'guk nana nanga gom nana ning kadapmang munumung tanga yamgu'
Jisas wari Pita wari adining wap isisebe waraga' sireng totuagu'
Jisas wari gwaya bingking Getsemani ganang anga ibang futogu'
Juda ning plisman arantagim wari Jisas kadofinga bemging
Juda ning kaunsil girisi arantagim wari Jisas u midiganang bema kamiging
Pita wari Jisas ning wap isisebegu'
Juda ning sasuk aming girisi wari Jisas u nagira tonga kiap Pailat ganang ubu kamiging
Aming kadagang Judas wari kungkumak tugu'
Kiap Pailat wari Jisas ning ki waraga' Jisas anigagu'
Pailat wari Jisas uuk ga' aiga tugu'
Rom ning soldia wari Jisas u taramira anikige tiging
Jisas u bema firi ugari ganang ugariging
Jisas wari kungkumak tugu'
Josep Arimatiani wari Jisas ning fugu kungkumong u bema tonga kama ginang ganang kamigu'
Juda ning sasuk aming girisi wari Jisas ning kusik katatora waraga' Rom ning soldia ipminga katatoreging.
Jisas wari kungkumak tanga tubobu maragu'
Rom ning soldia ka Jisas ning kusik katatoreging wara'ning midi
Jisas wari arantagimni ga' kane yamgu'