^
1 Golidia
1 Golidia
Gode da Golidia Dunu Fidibiba:le, Bolo da Nodosa
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi (Sese) da Afafasa
Yesu Gelesu Ea Hou da Gode Ea Bagade Dawa:su amola Gode Ea Gasa Olelesa
Yesu Gelesu Bulufalegeiga Bogoi Olelesu Sia:
Gode Ea Bagade Dawa:su
Gelesu Ea Asunasi Dunu
Bolo da Yesu Ea Fi Ganodini, Wadela:i Uda Lasu Hou Ba:i
Yesu Ea Fa:no bobogesu Fi Dunu da Eno Lalegagui Dunu Gamanema Fofada:musa: Oule Masunu Defea Hame Gala
Gode Ea Hadigi Olelema:ne, Dilia Da:i Hodo amoga Hawa: Hamoma
Uda Lasu Hou
Gode da Dima Misa:ne Sia:i Eso amoga, amo Hou Defele Esaloma
Goi, A:fini amola Didalo ilia Hou
Ha:i Manu Loboga Hamoi ‘gode’ Liligi Ilima Imunusa:
Bolo da hina: Asunasi Hou Olelesa
Hehenasu Hou
Loboga Hamoi ‘gode’ Liligi Dawa:ma:ne Sisasu
Uda da Godema Nodone Sia:ne Gadosea, Dialuma Dedebomu da Defea
Hina Gode Ea Lolo Nasu
Hina Gode Ea Lolo Nasu Hou
Gode Ea A:silibu Hadigidafa Gala da Hahawane dogolegele Fidisu Liligi Iaha
Da:i Hodo Afadafa da Liligi Bagohame Gala
Asigidafa Hou
Gode Ea A:silibu amo Hahawane dogolegele Fidima:ne Iasu Liligi
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi da Nodone Sia:ne Gadomusa: Gilisisia, Asaboi amola Gebewane Hamoma
Gode da Yesu Gelesu Ea Da:i Hodo Bu Wa:legadolesi
Gode da Ninia Da:i Wa:legadolesimu
Bolo da Se Nabasu be Hahawane Gala
Wa:legadolesi Da:i Hodo ea Hou
Eno Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Dunu Ilima Muni Iasu
Bolo ea Fa:no Hamomu Ilegei
Sia: Dagosu Sia: