^
1 Desalounia
1 Desalounia
Desalounia Dunu Ilia Esalusu amola Dafawaneyale Dawa:su Hou
Bolo da Desalounaiga Moilai Bai Bagadega Hawa: Hamoi
Bolo da Desalounia Fi Dunuma bu Misusa: Dawa:i Galu
Gode Hahawane Ba:ma:ne Esaloma
Hina Gode Yesu Gelesu da Bu Misunu
Hina Gode Bu Misa:ne Momagema
Sia: Dagosu amola Asigi Sia: