^
1 Dimodi
1 Dimodi
Bolo da Ogogosu Olelesu Dunu Ilia Logo Hedofama:ne Sisane Sia:i
Gode Ea Gogolema:ne Olofosu Dawa:beba:le, Bolo da Godema Nodoi
Sia:ne Gadosu Hou
Yesu Ea Fi Ouligisu Dunu Ilia Hou
Yesu Ea Fa:no Bobogesu Fi Fidisu Dunu (Digone)
Wamolegei Sia:
Ogogole Olelesu Dunu
Yesu Gelesu Ea Hawa: Hamosu Dunu Ida:iwane Gala
Yesu Gelesu Lalegagui Dunu Ilima Fidisu Hou
Ogogosu Olelesu Liligi amola Gaguidafa Hou
Bolo da Dimodi ea Hou Fidima:ne ema Olelei