^
Aposel
Iesu i Fas ri isi rin Nene Tanwa Kalkaluu
Iesu i Tatkau una Kukulii
Matias i Kep Sala Iudas
Tanwa Kalkaluu i Tapiek na Biingen Pentikos
Fafas ke Pita
Liu na Fatpoton foron Tom Unune
Pita i Faliu Nenge Peo
Pita i Fafas na Felun Tunmapek
Pita ru e Jon ru Ti na matan foron Famfamu
Sising ken foron Tom Unune
Foron Tom Unune ri Falupes Faliu
Ananias ru e Safira ru Famfabal
Foron Aposel ri Faliu Fanu Fuun
Ri Ta Fangungut usuf foron Aposel
Ri Tus pes Ifit e Tom Falupes
Ri luse Stiwen
Fafas ke Stiwen
Ri Luumete Stiwen
Sol i Ta Fangungut sing foron Tom Unune
Filip i Fafas na Samaria
Saimon Tom Latlat
Filip i Fafas usuf Nenge Sikin Itiopia
Sol i Kiliis Liu kia
Sol i Fafas na Damaskas ke na Ierusalem
Pita i Faliu Aineas ru e Dokas
Konelius i Par nenge Parpar
Parpar ke Pita
Pita i La una Fel ke Konelius
Pita i Fafas na Fel ke Konelius
Fanu ae biil ri Fan Iudaia ri Kep Tanwa Kalkaluu
Pita i Famalal foron Tier ae i Tapiek tah
Fan Entiok ri ka Unune
Erot i Luun Pita na Kamkabet
Nenge Angelo i Fasuu Pita tina Felun Kamkabet
Minet ke Erot
Ri Tus pes Barnabas ru e Sol
Ninla ke Sol ru e Barnabas una Saiprus
Pol ru e Barnabas ru Fafas na Entiok
Pol ru e Barnabas ru Fafas na Aikonium
Pol ru e Barnabas ru Fafas na Listra
Pol ru e Barnabas ru fis una Entiok
Foron Famfamu na Lotu ri Kiis turim na Ierusalem
Leta ken foron Famfamu na Lotu na Ierusalem
Pol ru e Barnabas ru Sararah
Timoti i La tura Pol ru e Sailas
Pol i Par nenge Kaltu tina Masedonia na nenge Parpar
Lidia tina Filipai i Unune lo Iesu
Ri luun Pol ru e Sailas na Kamkabet na Filipai
Pol i Fafas na Tesalonika
Pol i Fafas na Berea
Pol i Fafas na Atens
Pol i Fafas na Korin
Pol i Fis una Entiok
Apolos i Fafas na Efeses
Pol i Kiis na Efeses
Berberat ke Skewa
Fan Efeses ri Ngaliaf ulo Pol
Ninla ke Pol una Masedonia ke Grik
Pol i Faliu nenge Guam na Troas
Pol i La tina Troas una Miletus
Farfarop na Orek ke Pol usuf foron Famfamu na Lotu
Ninla ke Pol una Ierusalem
Pol i Tapiek na Ierusalem
Ri Luse Pol na Felun Tunmapek
Pol i Orek usuf Gur na Fanu
Pol i Tara le i Sikin Rom
Pol i Ti na Matan foron Famfamu ken Fan Iudaia
Ri Put Orek isi Siimete Pol
Ri Wuun ufu Pol una Sisaria
Fan Iudaia ri Tiu Pol na mata Feliks
Pol i Orek Kale u na mata Feliks
Pol i Orek usuf Feliks ru e Darusila
Pol i Soti na mata Festus
Festus i Fas King Agripa ini Pol
Pol i Ti na mata King Agripa
Tanwaran Ninla ke Pol una Rom
Tara na Kif
Sip i Liil na Kiin
Pol i Masah na Malta
Pol i Tapiek na Rom
Pol i Fafas na Rom