Pauro Yaromi Ka Munom Ganom I Taitasi Yaromi Boi Tome
Taitasi yaromi Yura yai moikemba Pauro gunom kam di mari dongua firo Yesu fi ki si tere ena furo Pauro akire di tome. Ena okome Pauro bei moiro Taitasi awi Kiriti akai moirom bei engui tei dongoro ena furo ari fi ki si teinga yokamai kiapanom bei erome.
Ena Taitasi Kiriti tei moingua Pauro munom ganom i boi tome. Yaromi ari fi ki si teinga yokamai kiapanom bei ereinga yokamai gumanom boi erowangua ka mapunom boi tome. Te ari ka kasu nuwi si ereinga yokamai ka mapunom boi tome. Te Taitasi furo fi ki si teinga ari ka nuwi si erongua mapunom opon di tome. Te Pauro yaromi bei moiro ari fi ki si teinga yokamai konom yo tongua dourom borainga mapunom Taitasi opon di tome. Pauro ka epe Taitasi boi tome.
1
Na Pauro munom ganom i boiye. Na Yai Gumam nuwi kokonan gan moiro te na Yesu Kirisito nawi dongua fuka yai ta ama moiye.
Ena ari Yai Gumam gunom boi erongua yokamai fi ki si towaro beinga te yokamai ka mapunom kawom fire yo tere moraro beinga Yesu nawi dongoro fuiye.* Ro 1:1; 1 Ko 1:1 Na kokonan beika mapunom i epe: Yai Gumam kasu dikengua yaromi komariki man kamun bei eikengua kakom ka diro “Na ne yokamai kakom kakom moi kuwom suwainga inainga erowaiye,” di guwo dungua no kan moipune.* Kor 1:27 Ena yaromi nenen nou koi engua kakom kam mapunom i mari dome. Ta beire i mari dome? Yaromi no akire di norongua yaromi moiro “Na kanam mapunom ari di mari de ero!” epe di narome.
Ena na ka munom ganom i ne yai Taitasi boi ereiye. Te na gunom kam ne di mari de ereika ne fi ki si tenga na te ne gere surai ama fi ki si topunga ena ne na wanam kawom epemere moine. Ena “No nenom Yai Gumam te Kirisito Yesu no akire di norongua yaromi ne kanom fi erere wira di erere bei nokapu de erowaipire,” di fiye.* 2 Ko 8:23; Gar 2:3; 2 Ti 4:10; Ro 1:7
Taitasi yaromi Kiriti tei moingua kokonan epe bename.
Ena na “Ne Kiriti ikinom akainom tei moingai kokonan koro koro muruwo faikenguai ne kenom benane. Te ne ari mokoinga Yai Gumam gama kiapanom bei ereinga yokamai iki birom ori gawo moinga gunom boi erere ‘Kokonan beiyo!’ di erowanie,” diro ne ema de ereiye. Ena na koma ka epe di ereiya tokoi firo: Yai ori Yai Gumam gama kiapanom bei erongua yai ta epe moramie. Ari yai opai yaromi kam ka sikenaro beinga yaromi tai bei unanan dekenamie. Te yaromi efem biyai towane wom kau enamie. Te yaromi wam apom kui engua yokamai Yesu fi ki si tere te tai bei unanan deinga mapunom beikere te nenom manom surai kanom si dekenaimie.* 1 Ti 3:2-7; 2 Ti 2:24-26 Ena yaromi Yai Gumam gama kiapanom bengua yaromi Yai Gumam kokonan benangua ena yaromi ari okonom muromdi tei tai bei unanan dekenamie. Te yaromi kou kou eikenamie. Te yaromi ama kene kene eiro dem miriyom api sikename. Te yaromi nuwi wain nero du dikename. Te yaromi ari kura kamui boi erekename. Te yaromi kongo mukom bo guwai gai munmane ama mun kankename. Tamanume. Yaromi ari bam ta fakai wingai yokamai bei kan i erowamie. Te yaromi tai nokapu beinga mapunom i mun kanamie. Te yaromi inokore nokapu enanguai dourom boramie. Te yaromi yo tere moramie. Te yaromi Yai Gumam Murom Sumuna ka dungua dourom boramie. Te yaromi gam dinomdi te dem miriyomdi kiapam bei morame. Te yaromi ka mapunom kawom na nuwi si teika ka mapunom irai a ki sire morame. Epe morangua ka mapunom kawom ari nuwi si erere denom minom bei erowai te erere te ari ka mapunom si deinga yokamai “Ka dinga faikeme,” diro ama opom di erowame.* 2 Ti 4:3; Tai 2:1
10 Ena ari yai opai munmane ka gore dikeinga yokamai moinga ena ne moiro ari Yai Gumam gama kiapanom bei ereinga yokamai gunom boi ero! Ka gore dikeinga yokamai fure ari mimi bei erere ka yo noromanga ka dime. Te ari “No ari fi ki si topunba no yokamai ganom guwo dinga mapunom ama dourom borapunga i faime,” dinga yokama ka gore dikeinga yokamai munmane moime.* 1 Ti 4:7 11 Yokamai “Kongo mukom inapune,” dire ka nuwi si erekenainga faingua ari ka nuwi si erere ena ari suwo koropane nenen moinga kanom muruwo bei niki de ereinga ena yokamai giranom fere dowangua faname.* 2 Ti 3:6 12 Te Kiriti ikinom akainom yai ta yaromi bun ka dungua yai moingua ama ka epe dume: “Kiriti ari yokamai kakom kakom kasu wanere dime. Te yokamai kapu biyom mapunom niki dongua beingamere epe ama beimie. Te yokamai yo morom moire kopuna munmane ne moimie,” epe dume. 13 Ka i dunguai kawom dume. Ena iran ne fure “Yokamai Yai Gumam nokapu fi ki si towaime,” diro ka yoporam boire di ero!* 2 Ti 4:2 14 Te ne fure “Yokamai Yura ari ka ta ka ta mapunom i kinanom ei koi dekenaime. Te yokamai ari ka mapunom kawom mounom wako teinga yokamai ka di deinga dourom boikenaime,” diro ka yoporam boiro ama di ero!* 1 Ti 4:7 15 Te ari denom minom feke dongua yokamai “Tai kan muruwo i nokapu dume,” dimba ari denom minom dinepe dongua Yesu fi ki si tekeinga yokamai “Tai kan muruwo i nokapu dikeme,” epe dime. Kawom, yokamai nomanenom te denom minom ama dinepe dome.* Mt 15:11 16 Te yokamai “Nonon Yai Gumam fi ki si topune,” yo giranomdi epe dimba kon wan moingai yokamai Yai Gumam mounom wako teimie. Yokamai bei moiro Yai Gumam giramdi gore dikere te tai mapunom nokapu ta benainga i faikengua iran i Yai Gumam niki ori wom de fi erome.* 2 Ti 3:5; 1 Yo 1:6; 2:4

*1:1: Ro 1:1; 1 Ko 1:1

*1:2: Kor 1:27

*1:4: 2 Ko 8:23; Gar 2:3; 2 Ti 4:10; Ro 1:7

*1:6: 1 Ti 3:2-7; 2 Ti 2:24-26

*1:9: 2 Ti 4:3; Tai 2:1

*1:10: 1 Ti 4:7

*1:11: 2 Ti 3:6

*1:13: 2 Ti 4:2

*1:14: 1 Ti 4:7

*1:15: Mt 15:11

*1:16: 2 Ti 3:5; 1 Yo 1:6; 2:4