^
Garesia
Fhe Bakɨme nduara Por farasarigim, ana anan ŋaara guma ki.
Kha buna vhuuŋ bueŋra ki.
Por Zisas ana farasarigim, ana anan ŋaara guma hɨgi ne neŋgi buni khare.
Zisas Krais farasarigi 12 thɨgi ŋaara gumgi, mbe Por phorgap ndava bavira ki.
Por Pita muuŋgi simtɨgeŋ bun nzuai.
Mba guigira Zisas Krais khothɨgap ana zɨn vui gumgi gu mbigira, mbe Fhe Bakɨme rɨmani nɨman, mbe tɨvir vhuuiaŋ mbui gumgi gu mbigi ma.
Guma, ana guigira Zisas khothɨgap ana zɨn vui, ana tɨvir vhuuiaŋ mbui guma ma.
Moses suaŋgi tɨvi gum Krais khothɨgi tɨp.
Fhe Bakɨme suaŋgi tɨvi, nta Fhe Bakɨme nza suaŋgi buni vhɨzgirga tuktɨgi fhuvara.
Moses suaŋgi tɨvi, nta nza gari ndia ma. Nta nza garav, nzan kov, Krais han vui.
Nza guigira Zisas Krais khothɨgap, ana zɨn vov, nza Fhe Bakɨmen tari ki.
Krais muuŋgi ŋaara panan, nza ŋaara gumgi nza Fhe Bakɨmen tari ma.
Por guigira Garesiaiŋ ga nzuav ndav simgi.
Hagar gu Sara vhunama si kameŋ.
Krais, ana nza muuŋgim, nza bɨkbɨɨgim, Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaar nzan kurkurav, ndɨkndɨgar nza ndɨɨim, nza tɨvar vhuun harigi gumgi ga mbui.
Nza guigira bɨkbɨɨgip kɨri.
Fhe Bakɨmen Ŋina Ŋaarar tɨvi, guman ndava vurar tɨvi.
Ndu ram mbui khesharigi mbar pargi, ndu mba mbara ndirga.
Por Krais rimgi khanararen ndikndigi.