^
1 Jon
Yaiyɨm krɨmiir whɨnkɨnsiis haigɨnɨuwiyɨm inɨgak krɨma nwoyokiyokɨikaeyamam sɨma
Krɨma Adi Komii krɨmiir wanɨn, siir dimɨn kɨbi kɨbiyɨm sɨmiirarar wakaeyokna ap
Kraisɨn, inkamɨn dimɨn whɨrkɨ kɨmbu karamae nwowɨn krɨmiirɨn siya whɨnkɨnsiis haigɨnɨugɨn
Mɨ yɨpɨkɨ siir nomiiyauwam naɨngwokwonanaeiyɨn yɨo Adi Komii siir yai ɨmiir wakaeyokna apikɨn
Krais siir sau omomɨm yɨm wɨ sɨma sɨmar nɨisiimauunaei
Adi Komii siir naeyɨuɨn krɨmiirɨn siya nɨisiimauugɨn yai mɨiyɨk
Tariinanɨn krɨma ɨni Adi Komii siir yɨnisɨsɨm nwowɨm
Kɨma kɨmiir nomiiyauɨm sɨmiiram daɨngwokwonanaei
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm yɨm sɨma siir whwonkam ɨdan wɨ nɨdidgak nwo rani
Adi Komii siir naeyɨu ɨeya mɨ yɨu biyɨeyɨn nɨksɨsaei ɨkɨn
Adi Komii sasaɨrgɨn naɨngwokwonanaeiyɨn
Iikamɨm yɨpɨkɨ Adi Komii siir yai aiir wakaeyokna apiyɨm dimɨn biyɨe biyɨe ɨmiirɨn wɨ sɨma nikwowaisii
Adi Komii siya bɨdi sɨbgu anaaknɨnkii haigɨnɨugiyɨm Krais siir dimɨn taemɨnɨm
Krɨma hɨnɨɨna nɨnoknɨnkɨni krɨmiir inɨgɨn wɨ omwaiyar hɨriiyar nwokɨ waiyayokiyokɨikaeyamɨm