^
Epesas
Krais eip mɨdobɨn ak, ne kaun cɨnop tap tep ñɨb
Pol God nop sobok gak
Krais nep gek, cɨn komɨŋ mɨdobɨn
Krais Juda bin bɨ okok eip, Juda bin bɨ mer okok eip dɨ jɨm ñak
Cɨn Krais pɨs ar mɨdobɨn okok, God karɨp ne rek mɨdobɨn
Pol Krais mɨnɨm tep ak Juda bin bɨ mer okok kɨrop ag ñolɨgɨp
Krais bin bɨ kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨp
Krais mɨb goŋ ne jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb
Krais bin bɨ ne mɨdobɨn rek, nag kɨsen nɨb ar ak gɨn
Melɨk ar ak nep tagojɨn
Bɨ ber gon
Ñɨ pai okok; nonɨm nap okok
Bɨ mɨñ wög gɨpal okok; bɨ kɨb kɨrop kod mɨdebal okok
Cɨm kadɨŋ God cɨnop ñɨb ak magɨlsek dɨ tol gɨ mɨdon
Mɨnɨm dai won ognap