^
1 Timothy
Ago gira ofa ofa oteimana ago dada
Sei di iriyeduka rofu buni tora gade mana
Ekalesia vene di Sei nivakena
Dubu di ourefeidena vene
Dubu di naivo rededi vene
Sui ago tora
Ofa ofa oteimana vene
Iesu Keriso di naivo amiye buni
Mokena vari gira aededi vene aedena di ida
Ofa ofa oteimana ago ma gugura rama
Ni mama rena ago Timothy rofu