^
1 TIMOTHY
Koe ki poopoo tonu i naa akonaki hakalellesi
Te manava laaoi TeAtua i Paul
Naa sosorina te lotu
Naa tama hakamaatua i te lotu
Naa tama e heheuna i te lotu
Naa vana huu te lotu
Naa tisa hakalellesi
Te tama e heheuna taukareka i Jesus Christ
Te tiputipu ki hakasura ki naa tama e lotu
Naa akonaki hakalellesi