^
Jems
Te hakatina ia ma te atamai
Na tama mouraro ia ma na tama hai sileni
Na hahaaite ia ma na tatakore
Hakallono, tena ku ppena
Laoi na tama hakaatoa
Na hakattina ia ma hea taatou e ppena.
Lollohi hakamattonu na tattara kootou
Te atamai e hamai i aruna
Na tiputipu sakkino i te maarama nei
Auu se hai na haeo alaa tama
Na tattara hakamattaku na tama hai ahu
Na tama hai sileni raa ki hakamattonu
Nnoho hakavaratoa
Hakattina te lotu