^
1 Yon
Suwoo Suwoo Keda Oluweloyi Ngulo Mande
Noole Komo Solu Himimo Oluwato
Kristus Ngu Noolengo Hoolooweyeloyingo
Oni Anut Hamoo Ingooteku Ngu, Ene Anutlo Damoni, Ngu Keyoote
Kristus Yesuslo Me Oni Ngu Kuli Tunootewonggo
Yuka Kundingiyimbo Hamoo Mande Ngu Etuyeloote
Ataga, Noole Anutlo Simoongo Oluwato
Oni Dobooyi Nowoondoyi Teyinoweloyi, Damoni Oolengo
Anutno Nowoondoye Hamoo Telo Ngu, Anutlo Ma Sosolewanggo
Anutlo Yukani, Ko, Yuka Biyomi
Nowoondoyi Teyingo Damoningga, Ngu Anutndo Ngulo Sembuli
Anutlo Nowoondoyemo Hamoo Teyingo, Ngundo Mela, Ngalo Yanggangoni Dagatenggo
Noole Ingooteto. Noole Suwoo Suwoo Keda Oluweloyiga Ngudodo Oolooteto