^
1 Timooti
Noole Mande Ebe Ganagana Ngu Bidodo Wongooye Uwa
Anutndo Pollo Nowoondoyi Tewolo Ngulo Esetewolo
Polndo Timooti Ko Inowolo
Yemboongeweloyi Ngulo Damoni
Baledolo Mande
Kristen Simoo Balelo Sobosobo Koleteyingo Ngulo Mande
Kristen Simoo Balelo Tabango Oni Ngulo Mande
Anutlo Mande Ngulo Damoni
Ebe Ganagana Onilo Mande
Timooti Ngu Komo Kristuslo Ko Oni Gome Olini
Timootindo Oni Simoo Bale Yeyolo, Enengo Soweni Nenengo, Elo Ingowa
Bale Nggami Ngulo Mande
Tabango Onilo Mande
Ko Onilo Mande
Etuyeloyingo Onilo Mandeye Nenengo Kini
Noole Suwoo Suwoo Keda Oluweloyiga, Ngu Gome Dowoowato
Oni Oo Oowooyinggadodo Ngulo Mande
Ge Komo Gengo Kongge Ngu Gome Sobowo