^
Efesusi
Lo oloto molaibo ha
Gotikafo Yesudoka mono hanuwa li oloto pi ledaibo ha
Goti lamenala aubala ya mino faito betinaiye, loto Polokafo lomu-lomu o nebo ha
Lifimateu fuliyonigu yauti Gotikafo Kilistogi maina li sinoi ledaibo ha
Gotikafo Yuda weninagi eito feka weninagi Kilisto lulau mino edabo ya li mako itaibo ha
Kilisto weninala muki ya Goti numunala ona minonibo ha
Kilisto hala ukuwa ya eito feka wenina lo oloto pi bibo onona ya Polo anau molaibo ha
Polokafo weninawa yagunu holito Goti lomuibo ha
Weunakafo li mako o ledaito u mako minonibo ha
Mono auba i ledoto ononalalo fulo ledaibo ha
Hofawa moninubo ha
Mona nosámibo fulitoto Goti monala ege molanubo ha
We wena hatina
Otinafo metinafo olufotina hatina
Houba-naba wenina ido wenabatina hatina
Mono lowa-fina ha
Onuwaloka ha