^
1 Tesalonayka
Tesalonayka binɨb kɨli Klays nop gos lɨnɨgel, Pol mɨñmɨñ gup
Pol Tesalonayka mɨdɨl wog gup
Binɨb God yɨl mɨdebal okok, kɨli Klays nop gos kɨles gɨl nɨŋɨd chɨchɨk dɨpal
Pol kɨlop tepayaŋ am nɨgin agɨl nɨgup
Pol ne Timoti nop agyokek, am Tesalonayka binɨb kɨlop takaw agñɨ tep gup
Timoti adɨkɨd apɨl agup, Tesalonayka binɨb kɨli mɨdtep gɨpal agup
Pol God nop agup, Tesalonayka binɨb kɨlop dɨtep gɨnɨmɨn agup
God binɨb suŋtep ne yenɨmɨb
Nɨbi gos teplep nɨŋɨd gem, tap awl yɨbɨl amnɨmuŋ
Bɨawl adɨkɨd ownɨgab
Bɨawl chɨn adɨkɨd ownɨgab agɨl, mɨdtep gɨl kod yonɨgun
Nɨbi binɨb Klays yɨl mɨdebɨm okok, penpen gɨtep gɨnɨmɨb