^
Epesus
God Klays nop agyokek apek, tap teplep ne chɨnop ñɨl dɨtep yɨbɨl gup
Pol ne God nop agnɨŋɨd agup, Kɨlop gos tep ñɨnɨmɨn agup
Chɨn binɨb kumeb tek yonok okok, God chɨnop gek Klays ayɨp koŋɨm mɨdobun
Klays ne Juda binɨb okok ayɨp, binɨb Juda mel okok ayɨp dɨ jɨmñub
Chɨn Klays yɨl mɨdobun okok, God kal ne tek mɨdobun
God ne Pol nop agek, takaw teplep ak binɨb Juda mel okok kɨlop agñub
Pol ne Epesus binɨb okok kɨlop gos nɨŋɨd God nop agnɨgup
Chɨn binɨb Klays yɨl okok, jɨmñɨl wak nokom tek mɨdobun
Chɨn Klays yɨl mɨdobun tek, kanɨb kɨdeyɨl adek ak kɨdek gɨnɨgun
Mɨlek adek ak ajonɨgun
Bɨ bel okok kɨlop takaw agup ak
Nonɨm nap ñapay okok takaw agup ak
Bɨawl okok sek bɨ wog gɨñeb kɨli okok sek takaw agup ak
Klays binɨb ne okok, kɨli bɨ chɨm kadɨŋ gep tek mɨdebal
Takaw day won ogɨnap