^
REVELESEN
Jon wari naktangka aming bak seven ning wara'siga' midi umpang yokiamgu'
Jon wari Kasira Aming Jisas kagu' wara'ning midi
Jisas wari Efesas ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Jisas wari Samena ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Jisas wari Pegamam ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Jisas wari Taiataira ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Jisas wari Sadis ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Jisas wari Filadelfia ning naktangka aming u iyang waraga' Jon anigu'
Jisas wari Leodisia ning naktangka aming u iyang waraga' Jon yanggu'
Aming a napa'napa' wari Anutu girii ka tare kareng ganang marekita' waraga' mandaksi' upma mesisiringa tangamiting
Jon wari midi umpang ka tapni guk u kagu'
Napa'napa' wari sipsip nano ning wap bema areging u kagu'
Sipsip nano wari midi umpang ning tapni so ka 6 ning tiging u tanga yuguku'
Anutu wari aming arantagim girii ka 144 tausen ning u ifakasirinanga ananing wap yokiamgu'
Aming arantagim girii wari Anutu animamangnanga mesisiringa tangamging
Sipsip nano wari kudi umpang ning tapni so ka ari' u tanga kayogu'
Ensel fama'gong fama'gong wari be figiking
Ensel namba faiv wari be figiku'
Ensel namba siks wari be figiku'
Ensel wari Jon ga' midi umpang amiinga nagu'
Jon wari aming fama' ka Anutuning midi ituagumu' u yapku'
Ensel namba seven wari be figikinga napa'napa' wari kadofigu'
Jon wari taming guk ka napa' kadagang ka garam girii da'ning wara'guk u yapku' wara'ning midi
Jon wari napa' kadagasi fama' yapku'
Jon wari aming 144,000 ning wari kunimganang kuta siring adenga toging u yapku'
Jon wari kunim aming ensel famineng wari midi toging u yapku'
Kama ka Anutu wari ami taming ka feng beng da'ning manggakna wara'ning wari kadofigu' u kagu'
Ensel seven ning wari Anutuning napa' kagaya ka aming ifakadaga ning u manggeging
Jon wari Anutu wari aming kagaya iyam ning napa' ka dis seven ning ganang tanga kuking u yapku'
Anutu wari sansaramik taming kadagang nua'ni waraga' kagaya kabingamgu'
Anutu wari yong kadagang Babilon u tipkadagagu'
Aming arantagim girii wari yong kadagang Babilon wari kadaga tugu' waraga' kabaksi' karengsa' naking
Jon wari sipsip nano wari taming kafauwe titiga' tangsana tiging u kagu'
Aming kigineng guk wari hos fafa' ganang mera mugogu' u kagu'
Ensel wari aming kadagang Setan u kalabus tangkunang ganang kama paramu' sini' iik ga' bema dasiging
Jon wari aming kadagang Setan wari wadigi' kadagagu' u kagu'
Ami taming wari aming girii ning midi kigineng ganang adeging
Jon wari kunim a kama inga'ni wari kadofigu' u kagu'
Jon wari yong girii kareng Jerusalem ka inga'ni u kagu'
Jon wari ama girii guk ka firi ka ka' iyak ning u yapku'
Jisas wari tubobu urapsa' afanga adining naktangka aming arantagim manggakyap wara'ning midi