^
Ephesians
A'a Christ O'aa Pa'i ei Hawegiaa fei Spiriti
Ei Warea ‘ta’ ma Lafulafua
Fei Harenua a'a Christ
Hemea Ua a'a Christ
Paul, mei U'uga a'a ei Gentile
Na Lafulafunaa ei Ephesus
Fihupi'ii wagii fei Hudi Unuu Christ
Guta Ale'ei ei Na'uu fei We'ai
Pifine ma Wawane Haroo Lalai
Ei Baduu, ei Ama ma ei Ina
Ei Humuwa mawe ei Fasu
Ei Finefinee Fo'aa a'a mei Haidaa
Ei A'apoo Aloana Warea