^
1 KORIN
Pol katɨp God kɨrak yaaik kentar hɨrak kɨkaap mɨt ne Korin nises hɨm mɨrak
Pol keneri hɨr nenke hasini
Menmen Krais kɨrɨakem kentar nu tentarakɨt keteiknai God hɨrak Iuwe
Pol katɨp hɨm me Krais hɨrak kaa kentar nu tentarakɨt
God Hɨmɨm Yaaik kekepai haiu mertei menmen mɨrak
Pol kene mɨt miyapɨr neit Korin kentar hɨr nenke hasini
Mɨtɨk kewepyapɨr hɨm me God hɨrak kɨre hɨrak kime wɨnak
Haiu mɨt miyapɨr ne God haiu mɨre wɨnak yaaik God kau kekrerek
Haiu ap mamwenɨpi niuk me mɨtɨk hak au.
Mɨtɨk Iuwe God skelim mɨt nɨrak nerekyɨwek wok mɨrak
Mɨt ne wit Korin hɨr newenɨpi niuk mɨr han kitet hɨr mɨt iuwe
Pol kitehi mɨt miyapɨr ne Korin hɨr nanises menmen hɨrak kɨrɨakem
Hɨm me mɨtɨk keit mɨte pe haai kɨrak keit wit Korin
Mɨt ne Korin nanɨpɨr mɨtɨk enuk kɨrɨak enum kaknopɨn
Mɨt kerek nises hɨm me God ap nanri nɨr yinan nanɨno kot au emɨt
Yi yɨrɨak menmen yaaim yeriuwe yɨnk ki te mɨt nanwenɨpi niuk me God nenterim
Hɨm me mɨt nantike miyapɨr nanɨtano
Haiu emu emises menmen haiu mɨrɨakem me wɨ nɨpaa God kehimɨtenai haiu mɨt miyapɨr nɨrak
Hɨm me miyapɨr hɨr ap neit mɨkan hɨr netike miyapɨr mɨkan nɨr epei naa
Hɨm me menmen mɨt newepwarem newet tɨpir em
Pol han yaaik hɨrak nɨpaa ap kari pewek mei me mɨt ne Korin me menmen hɨrak kerekyorem
Pol Katɨp hɨrak kɨre wok mɨtɨk ke mɨt miyapɨr yapɨrwe
Haiu emises God emɨr ke mɨt nesiuknen resis hɨr nanɨt menmen
Yi naanmamre hɨras te yi ap eirɨak menmen enum
Haiu ap emises hɨm me God mamtike hɨm me tɨpir au emɨt-God kerekek
Haiu emwenɨpi niuk me God emriuwe menmen haiu mɨrɨakem
Hɨm me miyapɨr nanwapɨn menmen mamu paan kɨr nanɨt wɨnak ke God
Mɨt miyapɨr ne wit Korin hɨr newaank hɨras me menmen me Komunion
Mɨtɨk Iuwe Jisas kewet mɨt disaipel nɨrak Komunion
Mɨt kerek newaank Komunion, hɨr nɨrɨak menmen enum
Hɨm me menmen yaaim God Hɨmɨn Yaaik kewetai haiu mɨt em
Haiu mɨt yapɨrwe haiu mɨre pɨnak ke yɨnk kiutɨp me Krais
Hɨm me haiu mɨt miyapɨr hanhan meriuwehan
Menmen God Hɨmɨn Yaaik kewetaiyem hɨram minɨn menmen ham
Haiu emtɨp hɨm me God mamriuwe hɨm haiu yapɨrwe merteiyem
Yi eiwenɨpi niuk me God yi eiyises menmen yaaim
Krais nɨpaa kaa, God pɨke kɨkɨak kekrit kau
Haiu mɨt yapɨrwe mami te maain God pɨke kakɨkekyei haiu mit
Maain God kakɨkɨak yɨnk kaiu hɨrak kakweikɨn kakre yaaik
Hɨm me pewek mɨt ne Korin nantɨwem nanwet mɨt miyapɨr han em
Pol hanhan kaknen kakɨr mɨt miyapɨr ne wit Korin
Hɨm ham pɨnam hɨram mɨkaru
Mepɨr keremem