^
MAK
Jon kerek kɨkɨr mɨt neriuwe tɨpar hɨrak katɨp mɨt hɨm me God
Jon kɨkɨr Jisas
Seten kari han ke Jisas
Jisas katɨp mɨt miyapɨr hɨm me God keit Galili
Jisas kenɨne mɨtɨkɨt tekyaait (4) hɨrakɨt tatisesik
Jisas kepɨr herwe enuk kenepɨn kekeipɨn mɨtɨk hak
Jisas kɨkaap pita maam pɨrak hɨre yaaip
Jisas kɨkaap mɨt miyapɨr yapɨrwe hɨr nɨre yaain
Jisas kɨrɨak menmen kerer wit wit ke provins Galili
Jisas kɨkaap mɨtɨk enuk lepro mewik hɨrak kɨre yaaik
Jisas kɨkaap mɨtɨk his hɨt enum hɨrak kɨre yaaik
Jisas kenɨne Livai hɨrak kisesik
Jisas katɨp me hɨm ham yaaim
Hɨm me wɨ Sabat
Me wɨ Sabat Jisas kɨkaap mɨt his enum
Mɨt yapɨrwe nises Jisas
Jisas hɨrak kehis mɨt disaipel nar hiswiyen wik
Mɨt natɨp Bielsebul kɨkaap Jisas kepɨr herwe enun nekeipɨn mɨt
Neimɨn hɨr ne weiwɨk me Jisas
Jisas katɨp tok piksa me mɨtɨk kamɨr wit yehes mau ni
Kenmak Jisas katɨp tok piksa
Jisas kewepyapɨr hɨm me tok piksa
Hɨm me si mɨt nɨsawɨnek kekre sar
Tok piksa me yehes mewo
Tok piksa me nu mastet
Jisas katɨp mɨt hɨm tok piksa keremem
Jisas katɨp te yuwerep katɨn kike kike keit
Jisas kepɨr herwe enuk kenpɨn kekeipɨn mɨtɨk
Jisas kɨkaap mɨtɨk iuwe nɨki pɨrak wetike mɨte hɨre winen hemkre
Mɨt ne wit Nasaret neweikɨn sip newet Jisas
Jisas keriuwet mɨt aposel nɨrak nar hiswiyen wik (12)
Mɨt nenep Jon kerek kɨrkɨr mɨt, hɨrak kaa
Jisas kewet mɨt nar 5,000 menmen hɨr naam
Jisas ken kitet tɨpar keke niu
Jisas kɨkaap mɨt miyapɨr hɨr nɨnap neit Genesaret
Jisas kene mɨt kerek hɨr nises hɨm me maamrer, ap nises hɨm me God au
Menmen mɨt nɨrɨakem menip God hɨrak katɨp hɨr enun
Mɨte pe Finisia witehi Jisas hɨrak kakepiye
Jisas kɨkaap mɨtɨk enuk ap katɨp au, nɨkɨp toto
Jisas kewet mɨt nar 4,000 menmen hɨr naam
Mɨt Farisi nitehi Jisas hɨrak kakrɨak menmen hɨr nanɨrem
Tok piksa me hɨm me mɨt ne Farisi netike hɨm me mɨtɨk iuwe King Herot
Jisas kɨkaap mɨtɨk ke Betsaida hɨrak nanamɨr toto
Pita kewepyapɨr Jisas hɨrak mɨtɨk Krais God kesiuwerek kan tɨ
Jisas katɨp maain hɨrak kaki hɨrak pɨke kakɨkrit
Mɨt disaipel nɨr yɨnk ke Jisas hɨrak keweikɨn kɨre menmen ham
Jisas kɨkaap nɨkan hɨrak kepɨr herwe enuk kenpɨn kekeipnɨwek
Jisas katɨp keteipim hɨrak kaki, maain hɨrak pɨke kakɨkrit
Keimɨn hɨrak kɨre mɨtɨk iuwe
Neimɨn hɨr nɨrɨak menmen mar ke haiu mɨrɨakem, hɨr naiu yinan
Menmen enum mɨtɨk hak kɨrɨakem mamɨwaank hɨm mɨtɨk hak kisesim
Jisas katɨp hɨm me mɨt hɨr nepɨr miyapɨr nɨr
Mɨt neit nɨkerek kike neri nan nɨr Jisas
Hɨm me mɨtɨk kerek keit menmen yapɨrwe
Jisas katɨp wikak hɨrak kaki, te maain hɨrak pɨke kakɨkrit
Jems ketike Jon hɨrakɨt hanhan tatre mɨtɨkɨt iuwe
Jisas kɨkaap mɨtɨk hak nanamɨr toto
Jisas ken wit Jerusalem kɨre mɨtɨk iuwe king
Jisas katɨp nu fik hɨrak ap kakine nu nɨkim meiyam au
Jisas ken wɨnak iuwe ke God kepɨr mɨt kerek nesiuwe menmen
Mɨt kerek hɨr han kitet God nitɨwekhi menmen, hɨr nantɨwem
Mɨt iuwe nitehi Jisas keimɨn keriuwetek hɨrak kɨrɨak menmen im
Hɨm me mɨt enun naanmɨpre ni me waai wain nɨkim
Mɨt nitehi Jisas me mɨt hɨr nanwɨr pewek me takis
Mɨt nitehi Jisas me mɨtɨk kaa maain kakɨkrit
Hɨm me God mɨt naninɨn nanisesim
Jisas kitehi mɨt hɨr han kitet Krais hɨrak keimɨn
Jisas kene mɨt kerek ninɨn nertei hɨm lo me Moses
Mɨte enu menmen aurep hɨre wewet God menmen
Jisas katɨp mɨt nanɨwaank wɨnak iuwe ke God
Jisas katɨp maain menmen enum mamnen
Maain menmen enum enum mamnen
Maain hi Mɨtɨk ke wit ke Mɨtɨk Iuwe hi pɨke anen
Nu fik meteiknai menmen me wɨ maain menmen mamnen
Mɨt hɨr ap nertei me wɨ menmen im mamnen au
Mɨt nime nɨpɨn natɨp hɨr nanɨnep Jisas
Maria wewen sanda mekiuwe paan ke Jisas
Judas katɨp mɨt iuwe ne Isrel hɨrak kakɨkepi hɨr nanɨthis Jisas
Jisas ketike mɨt disaipel nɨrak naam menmen me Pasova
Jisas kewet mɨt disaipel nɨrak komunion hɨr naam
Jisas katɨp Pita maain hɨrak kakweikɨn sip kakwetɨwek
Jisas kitehi God menmen keit ni Getsemani
Mɨt enun nan neithis Jisas
Mɨtɨk pipɨak hak kiutɨp hɨrak kɨrɨr ken
Jisas kewepyapɨr hɨrekes keit kaunsil
Pita kepakɨn Jisas katɨp hi hepɨtariyek
Hɨr nesiuwe hɨm Jisas kerp ninaan me mɨtɨk iuwe gavman Pailat
Mɨtɨk Pailat katɨp mɨt hɨr nanwis nil emu his me Jisas
Mɨt soldia hɨr nitetnaan Jisas
Mɨt newenkek Jisas kau nu tentarakɨt
Jisas nepei kaa
Mɨt newis Jisas kekre hei iuwe kewen kinɨk keit mɨniu (o neiyɨp)
Jisas pɨke kekrit
Maria pe wit Magdala hɨre wɨr Jisas
Mɨtɨkɨt disaipel wik tɨr Jisas keit yayiwe
Jisas katɨp mɨt disaipel nɨrak menmen hɨr enisesim
God keithis Jisas ken wit kɨrak Heven
Mepɨr keremem