Malagai
(Da:i Sia: - Malachi; Modu – Malaki; Bisini – Malakai)
Hidadea Sia:
Ma:lagai buga da ode 500 YHM eso amoga dedei. Yelusaleme moilai bai bagadega Debolo musa: mugului dagoi amo bu gagui dagoi ba:i. Dedesu dunu, Ma:lagai (balofede dunu) ea hanai da gobele salasu dunu amola dunu huluane da ilia hame nabasu hou fisili, Gode Ea Hou sinidigima:ne, e da hanai galu.
Amo esoga, Gode Ea fi dunu ilia hou da gudu sa:i dagoi. Gobele salasu dunu amola Gode Ea fi dunu da hahawane udigili iasu Gode Ea sema amo ganodini dedei, amo Ema hame iabeba:le, Godema ogogosu hou agoane hamosu. Amola ilia da Gode Ea olelesu amo defele hame esalusu. Be Ma:lagai da fa:no misunu hou amola olelei. Hina Gode da Ea fi ilima fofada:musa: misunu amola Ea fi dunu ilia hou hahamomusa: misunu. Gode da hidadea Ea sia: sia:na ahoasu dunu amo Mesaia Ea logo fodomusa: amola Ea gousa:su gaheabolo da misunu, amo olelemusa:, sia: sia:na ahoasu dunu da misunu, e sia:i.
Sia: Dedei
1 Isala:ili Dunu Ilia Wadela:i Hou Hamosu...Sia:alalo 1:1 - 2:16
2 Gode Ea Fofada:su amola Se Iasu Hou
Amola Gode Ea Gogolema:ne Olofosu Hou...Sia:alalo 2:17 - 4:6
Ma:lagai 2:16Isala:ili Hina Gode da amane sia:sa, “Na da uda fisiagasu hou amola dunu fisiagasu hou higasa. Dilia afae da dia uda amoma agoai dodona:gi hou hamosea, Na da bagadewane higasa. Dilia sia: ilegele sia:i liligi amo da dia uda di da hamedafa fisiagamu, amo sia: maedafa gua:ma.”
1
Malagai
Goe da Hina Gode Ea sia: Isala:ili fi dunu ilima olelema:ne, Ma:lagaima sia:si.
Hina Gode da Isala:ili Dunuma Asigisa
* Louma 9:13Gode da Ea fi dunudafa ilima amane sia:sa, “Na da musa: dilima asigisu amola wali asigisa.” Be ilia da Ema bu adole ba:sa, “Dia ninima asigisu hou da habodane olelebela:?” Hina Gode da bu adole iaha, “Iso amola Ya:igobe da eyala yolala galu. Be Na da Ya:igobe amola egaga fi ilima asigisu. Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12:14; 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1:1-14Be Na da Iso amola egaga fi ilima higasu. Na da Iso ea agolo soge amo wadela:lesi amola sigua ohe ilisu amoga lalaloma:ne yolesi dagoi.”
Iso egaga fi (amo da Idomaide dunu) ilia da amane sia:sa, “Ninia moilai huluane da mugului dagoi, be ninia da bu buga:le gagumu.” Amasea, Hina Gode da bu adole imunu, “Defea! Bu gagumu da defea. Be Na da bu wadela:lesimu.” Dunu eno da ilima ‘Wadela:idafa Soge’ dio asulimu, amola ‘Dunu fi ilima Hina Gode da mae fisili, ougiwane dialumu,’ amo dio amola asulimu,” Hina Gode da amane sia:sa.
Isala:ili fi dunu da ilia siga amo hou ba:mu. Amalu, ilia da amane sia:mu, “Hina Gode da Bagadedafa. E da Isala:ili soge ganodini amo fawane hame, be gadili amolawane gasa bagade hamonana.”
Hina Gode da Gobele Salasu Dunu ilima Gagabole Sia:sa
Hina Gode Bagadedafa da gobele salasu dunuma agoane sia:sa, “Mano ilia da ilia ada ilima nodosa, amola hawa: hamosu dunu da ilia ouligisu dunu ilima nodosa. Defea! Na da dilia Ada! Amaiba:le, dilia abuliba:le Nama hame nodosala:? Dilia da Na higasa. Be dilia Nama amane adole ba:sa, ‘Ninia da Dima habodane higabela:?’
Dilia Nama agoane higasa. Dilia da Na oloda da:iya wadela:i ha:i manu gobele sala. Amalalu, dilia Nama agoane adole ba:sa, ‘Ninia da Dima habodane hame nodosula:?’ Na da dilima bu adole imunu galebe. Dilia da Na oloda higabeba:le, Nama hame nodosu hou olelesa. Mousese ea Malasu 15:21Dilia da ohe si dofoi o emo fi Nama gobele salimusa: gaguli masea, dilia amoga da liligi afae hame giadofabayale dawa:bela:? Amai ohe amo eagene ouligisu dunuma iaba:ma:bela:? E da dilia hahawane dogolegele ba:ma:bela:? E da dilima liligi noga:i ima:bela:? Hame mabu!” Hina Gode da amane sia:sa.
Waha, gobele salasu dunu dilia! Gode da ninima hahawane dogolegele ba:ma:ne adole ba:ma. E da dilia sia:ne gadosu hamedafa nabimu. Bai dilia giadofaiga.
10 Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Dilia udigili lalu amo Na oloda da:iya mae didima:ne, dunu afae da Debolo logo huluane ga:simu da defea. Na da dilima hahawane hame. Na da udigili hahawane iasu dilia da Nama gaguli maha, amo Na da hame lamu. 11 Osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da Nama nodosa. Soge huluane amo ganodini ilia Nama gobele salasu amola gabusiga: manoma iasu hamosa. Huluane da Nama nodosa. 12 Be dilia da Na oloda da hamedei liligi sia:beba:le, amola wadela:i ha:i manu dilia higa:i liligi amoga gobele salabeba:le, dilia Nama hame nodosa. 13 Dilia da amane sia:sa, ‘Ninia da gobele salala helesa.’ Dilia da Nama higale mibolosa. Be dilia Nagili gobele salimusa: gaguli mabe amo si o emo wadela:i o inia liligi wamolale gaguli masea, amo da Na obenane lasa galebeya, mae dawa:ma!
14 Nowa dunu da ea ohe gilisisu ganodini ohe ida:iwane gala e da Nama imunu sia:i dagoi be amo mae dawa:le, wadela:i ohe fawane Nama gobele salabeba:le, amo dunu da Na gagabusu aligibi ba:mu agoai galebe. Bai Na da Hina Bagadedafa amola fifi asi gala dunu huluanedafa da Naba:le beda:i.”

*1:2: Louma 9:13

1:3: Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Yelemaia 49:7-22; Isigiele 25:12:14; 35:1-15; A:imose 1:11-12; Oubadaia 1:1-14

1:8: Mousese ea Malasu 15:21