No Luena
Pakpakat ta Pol tupas
TIMOTI
I palai bia Pol ga kis ra hala na harpidanau aras Rom (nes Apostolo 28). Pa da nunure timaan iesen i nanaas bia namur di ga halangalanga ise Pol ma Pol ga hatahun no uno aihat na hinahaan wara hinarpir ma no tahut na hinhinawas. Dahat nunure bia Pol ga wara hinahaan tano hanuo Spen (nes Rom 15.24, 28). Kaik gaam haan dak uras Spen ma ga tapukus uras tano mugurlamin Krit ing ga waak kapis Taitus kaia wara balbalaure no lotu (Taitus 1.5). Io, i nanaas bia namur Pol ga haan uras Miletus (2 Tim. 4.20) ma Epesas (1 Tim. 1.3) tano hanuo Esia. Ga waak tar Timoti kaia Epesas bia na balaure no lotu, gaam haan laah uras Masedonia (1 Tim. 1.3), ma mekaia Masedonia Pol ga pakat no uno luena pakpakat tupas Timoti aras Epesas ma no uno pakpakat tupas Taitus arau Krit, ma namur um ga haan u Nicopolis kenas tiga tes (Taitus 3.12). Io, ga haan laah baling, gaam haan uras Rom. Kenas Rom di ga wis kawase habaling Pol ma meram narako tano hala na harpidanau Pol ga pakat no uno airuo na pakpakat tupas Timoti (2 Tim. 1.16; 2.9). Namur dahin i nanaas bia di ga bu bing Pol (2 Tim. 4.6-8) ra tinohon 67 dak.
Io, ma ing Timoti a marawaan mon ie ga tiktika ma ne Pol tano uno airuo na hinahaan uras Masedonia ma Gris (Apostolo 16.1-4; 17.14-15; 18.5) ma tano uno aitul a hinahaan uras Epesas (Apostolo 19.22) ma Masedonia ma Gris baling (Apostolo 20.1-6). Timoti ga kis tika ma Pol aras Rom mah tano luena pakaan di ga bul Pol tano hala na harpidanau (Pilipai 1.1; Kolose 1.1; Pilemon 1). A bilai na ut na pinapalim ie tano tahut na hinhinawas ma Pol ga pakat iakan ra pakpakat tupas ie wara habalaraan Timoti utano uno harbalaurai tano lotu kenas Epesas. Pol ga hakatom Timoti uta ira tena harausur bisbis (1 Tim. 1.3-7; 4.1-8; 6.3-5; 6.20-21). Ga hausur ie bia na balaure no lotu hohe ma bia ira matanaiabar na lotu diet na tatalen hohe (2.1-15; 5.1-16; 6.6-10; 6.17-19) ma bia a mangana lualua sa na kure ma na harahut no lotu (3.1-13; 5.17-25). Pol ga manga haragat Timoti bia na tur dadas tano uno pinapalim na harbalaurai (1.18-19; 4.6; 4.10-16; 6.11-14). Iakan ra pakpakat a bilai na harausur ie wara gaie dahat katin, bia no lotu na ngan hohe ma bia ira lualua na lotu diet na harbalaurai hohe.
1
Pol ga haatne leh Timoti, no natine tutun ta Krais.
Iau Pol tiga apostolo ta Krais Jisas haruat ma no hartula ta God no udahat ut na harhalon ma Krais Jisas, aie no burena ta kaike dahat kis nanaho ma ra nurnuruan ine. Ma iau pakat ken ra nianga ukaia ho ugu Timoti, no natigu tutun narako tano udahat nurnuruan ta Krais.
Io, a harmarsai ma ra malum meram ho God no adahat Sus ma Krais Jisas no udahat Watong ukatiga ho ugu.
Tigal ira tena harausur bisbis.
Iau sip bia nu kis baak kaia Epesas hoing iau ga haragat ugu bia iau ga wara hinahaan u Masedonia. Ari a tunotuno kaia diet hausur ma ra mes na mangana harausur bisbis. Ma iau sip bia nu kis kaia bia nugu tigal diet. Ma nu tange hadadas mah huo ta diet bia waak diet nangnanget ma ira pirwase bisbis ma ira winawas na harmur ta ira hintubu diet. Kaike ra mangana linge huo i hathatahuat ira hargor bisbis mon. Ma pai harahut dahat wara gilgil haruatne no sinisip ta God ing dahat gil ma ra nurnuruan. Iau tange kan ra dadas na nianga huo waing dahat naga harmarsai hargilaas. Ma iakan ra magingin na harmarsai i la hanhanuat meram narako ta ira gamgamatien na bala dahat ma tano nurnuruan tutun. Ma iakan ra harmarsai i tahtahuat mah ing bia dahat mur ing dahat nunure tar bia i tahut. Ma i tahut bia ni tange huo kanong ari diet te tamapas laah talur kaiken ra magingin ma diet te tahurus taar ta ira winor bia. Diet sip bia diet na tena harausur ta ira harkurai ta Moses. Iesen diet pai nunure bia asa ing diet tangtange. Ma ira linge diet tange bia diet nunure tutun, taie, diet pai palai urie.
Io, dahat nunure bia ira harkurai ta Moses diet bilai ing bia dahat papalim me haruat ma no udiet mangana pinapalim. Iesen dahat nunure mah bia ira harkurai pai kis uta diet ira ut na takodas. Taie. I kis uta ira holmatau, ira patnau, ira ut na sakena, ma uta diet ing diet tur talur God. I kis mah uta diet ing diet mur ira bilingana magingin kai napu, ma uta diet ing diet bu bing ira adiet sus ma ira pawasi diet, ma uta ira ut na harubu bingibing bia. 10 Ma i kis uta diet ing diet hilawa, ma uta ira tunaan ing diet noh tika baling ma ira tunaan, ma huo mah ira hahin. Ma i kis mah uta ira ut na harabota, diet ing diet kinau tunotuno, diet ing diet hinawas harabota ta ira pakana bung na harkurai, ma uta diet ing diet na gil ra mes na mangana linge sa i mes tano harausur i tutun. 11 Iakano harausur i haruat tano tahut na hinhinawas nong i hanuat meram ho God nong i manga daan. Ma i hinhinawas utano minarine. Ma iakano tahut na hinhinawas at nong God ga tar ie tagu bia ni harpir mei.
Pol ga tanga tahut ta Krais utano no uno tamat na harmarsai.
12-13 Iau tanga tahut ta Krais Jisas no udahat Watong nong ga tar iakan ra baso tagu bia ni papalim mei. Iau tanga tahut tana kanong ga nes kilam iau bia a tunotuno iau nong gor gil haruatne ira uno sinisip. Io kaik, ga tar iakan ra pinapalim na tultulai tagu sukmaal bia nalua iau ga tange hagahei ma iau ga tiga dadas na ut na hinelar. Iesen iau pai ga palai ta ing iau ga gilgil kanong iau pai ga nurnur baak. Io kaik, God ga marse iau. 14 Ma no harmarsai meram ho no udahat Watong ukai ho iau ga manga tamat sakit. Ma ga haan tupas iau tika ma no magingin na nurnuruan ma no magingin na harmarsai hargilaas kanong iau tane Krais.
15 Io, iau ni tange tiga nianga nong i tutun sakit. Ma i tale bia da manga so no udahat nurnuruan tana. Ma i hoken: Krais Jisas ga hanuat ukai ra ula hanuo wara halhalon ira ut na sakena! Ma iau ing iau manga sakena ta diet bakut. 16 Ma iakano at no burena bia ga marse iau. Ma ga marse iau waing Krais Jisas na tale bia na hamines no uno tamat na bala maat ing ga halon iau. Ma iau ga sakena ta diet bakut, kaik iau tiga malalar ta diet ing diet na nurnur tana wara hathatur kawase no nilon hathatika. 17 Da pirlat hatikane no kapawena God nong pa nale maat ma pa di la nesnes ie. No uno tamat na kinkinis na harkurai i tur hathatika. Da hatamat hatikane no hinsana.
Da harubu tano bilai na hinarubu.
18 Timoti, no natigu, kan ra dadas na nianga iau tar taam bia nu tar ta ira mes. Ma bia iau gil huo iau gil haruatne ira nianga ira tangesot diet ga luena tange utano num pinapalim bia nu gil baak ie. Nu mur ira udiet nianga bia nugu harubu tano tahut na hinarubu. 19 Ma bia nu harubu huo nu nurnur hatika ta ira tutun God i te hapuasne, ma nu murmur ira magingin ing u nunure tar bia i tahut. Ma ari diet ga malok bia diet na gil huo, kaik ira udiet nurnuruan ta kaiken ra tutun i sakena hoing tiga mon i taparok ra ula maat. 20 Ma Haimenias ma Aleksanda dir te gil mah huo. Io, iau te tar se dir tano limane Sataan bia dir na harausur bia dir pa na tange hagahe God.