^
Oel
Ba꞉moe Bukoeno Ododi Komoeno Mabu
Ya꞉suti Hido-talona Gobogobote Pema꞉ Hibilo Da꞉goiya꞉
Godote Ya꞉suku Hunu Habamo Da꞉pelawiya꞉
Matayasiti Yudasikono Oko Haba Da꞉lawiya꞉
Godokono Gobogobote Hibima꞉ Midipa꞉tamo Da꞉piya꞉
Pitate Ya꞉sukunu Hido Tabo Dolamagiya꞉
Hibima꞉ Midipino Emede Komo
Pitate Ya꞉sukunu Heloamo Nato A꞉ta꞉buta꞉midaleme Dubu Da꞉hiduiminiya꞉
Pitate Godoko Adikumino Genamalo Ya꞉sukunu Hido Tabo Dolamaginiya꞉
Yu Watowatopa꞉te Pitako Ba꞉gala Yoneko Du Genamamo Da꞉miya꞉teniya꞉
Yunapi Ka꞉nisolo Dubate Pitako Ba꞉gala Yoneko Ibino Iya꞉tulame Komoma꞉ Da꞉kiyahalamiya꞉
Hibima꞉ Midipa꞉te Helo Kolawema꞉ Godotamo Da꞉toetoehuya꞉
Hibima꞉ Midipa꞉te Ibino Ilina Malemalelo Dikama꞉tihuiya꞉
A꞉nanayasiko Ba꞉gala Sapailako Iba꞉te Godoko Ha꞉da Damihomiya꞉
Ya꞉sukunu Oelamepi Dubate Ebeno Heloamo Hanohano Komo Dododilinakui
Yu Watowatopa꞉te Ya꞉sukunu Oelamepi Dubatamo Alaholo Komo Da꞉tupuimiya꞉
Sose Tawakaluba꞉te Oelamepi Dubu Kowalubilima꞉ Sa꞉ba꞉ni DubuTukulubino tabamo hibima꞉ midipa꞉te ba꞉moi dubu dikonema꞉ ga꞉lanaka. Duwatiya꞉
Komo Yunapa꞉te Stibinitamo Maubahalete Ibino Ka꞉nisolo Dubatamo Da꞉magatuya꞉
Stibiniti Yunapi Ka꞉nisolo Dubatamo Ibino Iniwalino Komoma꞉ Dolamagiya꞉
Stibiniti Mosesekono Komoma꞉ Dolamagiya꞉
Isalaelanapa꞉te Moseseko Ubiha꞉ma꞉ Eda꞉ha Komo Stibiniti Dolamagiya꞉
Stibiniti Yunapi Ka꞉nisolo Dubatamo Ebeno Kuititi Tabo Dolamagiya꞉
Yunapi Ka꞉nisolo Dubate Stibiniko Nakolamo Mapemete Danakapumiya꞉
Solote Hibima꞉ Midipa꞉tamo Temeteme Ikalame Da꞉tupuimiya꞉
Pilipiti Samaliya Ko Habalo Ya꞉sukunu Hido Tabo Dolamagiya꞉
Giwali Ododilidawa Saimonote Godokono Helo Mana꞉mo Lawema꞉ Dewageliya꞉
Pilipiti Itiyopiyanapi Ko Dubutamo Ya꞉sukunu Hido Tabo Dolamagiya꞉
Solote Ebeno Kuba Ododili Komone Ya꞉sutamo Dohobiguya꞉
Solote Ya꞉sukunu Hido Tabo Dama꞉sakase Ko Habalo Dolamagiya꞉
Yu Tawakaluba꞉te Soloko Anakapumima꞉ Nopo Da꞉tamotiya꞉
Solote Yelusalema Ko Habamo Gala Da꞉kawiluya꞉
Pitate Ape Kodakoda Temetema꞉goeno Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Pitate Dokasiko Hoe Ipuwane Dadipatiya꞉
Koniliyasiti Pitako Kopema꞉ Tabo Da꞉noemeniya꞉
Pitate Koniliyasiko Konowalubima꞉ Da꞉tuya꞉
Pitate Koniliyasikono Genamalo Ya꞉sukunu Hido Tabo Dolamagiya꞉
Godokono Gobogobote Yuha꞉pi Tawakaluba꞉tamo Da꞉piya꞉
Pitate Yelusalema Sose Watowatopa꞉tamo Ebeno Ododi Komo Da꞉pehawakalimiya꞉
Ya꞉sukunu Hido Tabote A꞉ntiyoka Ko Habamo Da꞉piya꞉
Ko Gawadubu Heloditi Sose Tawakaluba꞉tamo Koko Temeteme Dikalamiya꞉
Eta Dulu Godote Pitako Du Genamane Duluhukutiniya꞉
Godote Ko Gawadubu Heloditamo Kuba Huiya Dikamiya꞉
A꞉ntiyoka Sose Watowatopa꞉te Banabasiko Soloko Uli Okamo Doelamiya꞉
Banabasiko Soloko Iba꞉te Saipalase Hopolo Ya꞉sukunu Hido Tabo Dolamagimiya꞉
Polote Pisidiya Hopoeno A꞉ntiyoka Habalo Ya꞉sukunu Hido Tabo Dolamagiya꞉
Iba꞉te Eta Okoha꞉ Talona Hegelalo Godokono Tabo Gala Da꞉kolamagimiya꞉
Yu Watowatopa꞉te Ibi Pisidiya Hopone Heloamo Da꞉noelamiya꞉
Poloko Banabasiko Iba꞉te Aikoniyama Habalo Ya꞉sukunu Komo Da꞉hawakalimiya꞉
Polote Lista Habalo Nato A꞉ta꞉buta꞉midaleme Dubu Da꞉hiduimiya꞉
Lista Habanapa꞉te Poloko Nakolamo Da꞉mapemiya꞉
Poloko Banabasiko Iba꞉te Siliya Hopoeno A꞉ntiyoka Ko Habamo Da꞉kawiluya꞉
Yelusalema Sose Watowatopa꞉te Yuha꞉pino Komoma꞉ Da꞉ga꞉luya꞉
Sose Watowatopa꞉te Leta Tabo Da꞉miya꞉tiya꞉ Yuha꞉pi Hibima꞉ Midipi Ekaka꞉tamo
Poloko Banabasiko Iba꞉te Oko Ipuwalo Hiya꞉hiya꞉ Da꞉tuya꞉
Timotiti Poloko Sailasiko Kowalubilima꞉ Oko Ipuwamo Da꞉pa꞉guya꞉
Polote Ma꞉sadoniya Hopamo Kotoma꞉ Hiyo Da꞉watahaniya꞉
Lidiyate Ya꞉suku Hibima꞉ Da꞉midiya꞉
Pilipai Ko Haboeno Watowatopa꞉te Poloko Ba꞉gala Sailasiko Du Genamamo Diya꞉hekiya꞉
Tesalonaika Ko Habalo Ko Mauba Komote Duluhukuya꞉
Beliya Habanapa꞉te Ya꞉sukunu Tabo Hido Mulu Ukuia꞉go Da꞉lawiya꞉
Polote A꞉tenese Ko Habalo Ida꞉da꞉li Adikulamepa꞉tamo Godokono Tabo Dolamagiya꞉
Polote Kolini Ko Habalo Da꞉nemedenami
Yunapa꞉te Poloko Guliki Hopoeno Kapela Ko Gawadubutamo Ibino Heloamo Da꞉magatuya꞉
Polote Siliya Hopoeno A꞉ntiyoka Ko Habamo Kakawilama꞉ Ubi Dihatiya꞉
Apolositi Godokono Oko Ipuwalo Eta Tabo Olamagidawama꞉ Dediya꞉
Polote Epesese Ko Habalo Da꞉nemedenami
Sikibakono Kuhino Kuba Ododi Komo
Epesese Ko Habalo Ko Mauba Komote Polotamo Duluhukuya꞉
Polote Ma꞉sadoniya Ba꞉gala Guliki Hopamo Gala Da꞉katuya꞉
Polote Eta Dulu Talowase Habalo Godokono Tabo Dolamaginiya꞉
Polua꞉te Talowase Habane Mailitase Habamo Da꞉tolamiya꞉
Polote Epesese Sose Watowatopa꞉tamo Ebeno Kuititi Tabonomo Dolamagiya꞉
Polote Yelusalemamo Ba To Hiya꞉hiya꞉ Habahabamo Duluhukuhunatuya꞉
Polote Sisaliya Ko Habalo Tete Nanekelelo Da꞉nemediya꞉
Yelusalema Sose Watowatopa꞉te Poloko Da꞉tutumutiya꞉
Godoko Adikumino Genamalo Yunapino Maubate Polotamo Duluhukuya꞉
Polote Yu Tawakaluba꞉tamo Tabo Olamagima꞉ Alaholohopino Watodawa Da꞉kiyamiya꞉
Polote Ya꞉sutamo Keba Ka꞉na Kohobiguya꞉ Ba꞉be Komo Da꞉hawakalimiya꞉
Ya꞉suti Ebe Yuha꞉pa꞉tamo Keba Ka꞉na Koemiya꞉ Polote Ba꞉be Komo Da꞉hawakalimiya꞉
Polote Loma Gabomanino Pepago Pata꞉ Komo Da꞉hawakalimiya꞉
Yunapi Ka꞉nisolo Dubate Polokono Komo Danagiya꞉midamiya꞉
Komo Yu Dubate Poloko Anakapumima꞉ Nopo Da꞉tamotiya꞉
Alaholohopino Watodawate Poloko Loma Gabomanino Ko Gawadubu Pilikisitamo Da꞉noemiya꞉
Yunapa꞉te Pilikisitamo Polokono Ododili Komo Kubama꞉ Da꞉ga꞉luya꞉
Polote Ebeno Kuba Ododiha꞉ Komo Pilikisitamo Da꞉hawakalimiya꞉
Ko Gawadubu Pilikisiti Godokono Tabo Kulima꞉ Da꞉toletoliya꞉
Polote Ebeno Kuba Ododiha꞉ Komo Sisakono Holoholo Hapulu Konehawakalimima꞉ Ubi Dihatiya꞉
Pesitasiti Polokono Komoma꞉ Ko Gawadubu Agilipako Da꞉kiyamiya꞉
Polote Ko Gawadubu Agilipakono Holoholo Hapuamo Duluhukuya꞉
Polote Ebeno Kuba Ododiha꞉ Komo Agilipatamo Da꞉hawakalimiya꞉
Polote Ya꞉sutamo Keba Ka꞉na Kohobiguya꞉ Ba꞉be Komo Da꞉hawakalimiya꞉
Polote Godotamo Kebe Oko Kowatinami Ba꞉be Komo Da꞉hawakalimiya꞉
Agilipate Ya꞉suku Hibima꞉ Komidima꞉ Polote Ebe Da꞉kiyamiya꞉
Polote Loma Ko Habamo Toma꞉ Ko Palai Boga꞉go Da꞉tupuimiya꞉
Huhu Ba꞉gala Koko Gawiyate Palai Boge Kubanomamo Danagalimihuya꞉
Ko Palai Bogete Gawiya Koko Ipuwalo Da꞉papohola꞉huya꞉
Molota Hopolo Bu Kaluti Poloko Daliwatuya꞉
Polote Molota Hoponapi Temetema꞉gopi Da꞉hiduilamiya꞉
Ale Loma Ko Habamo Da꞉nikuliya꞉ma꞉
Polote Loma Ko Habalo Ya꞉sukunu Komoma꞉ Yunapa꞉tamo Tabo Dolamagiya꞉