^
Oel
Ba:moe Bukoeno Ododi Komoeno Mabu
Ya:suti Hido-talona Gobogobote Pema: Hibilo Da:goiya:
Godote Ya:suku Hunu Habamo Da:pelawiya:
Matayasiti Yudasikono Oko Haba Da:lawiya:
Godokono Gobogobote Hibima: Midipa:tamo Da:piya:
Pitate Ya:sukunu Hido Tabo Dolamagiya:
Hibima: Midipino Emede Komo
Pitate Ya:sukunu Heloamo Nato A:ta:buta:midaleme Dubu Da:hiduiminiya:
Pitate Godoko Adikumino Genamalo Ya:sukunu Hido Tabo Dolamaginiya:
Yu Watowatopa:te Pitako Ba:gala Yoneko Du Genamamo Da:miya:teniya:
Yunapi Ka:nisolo Dubate Pitako Ba:gala Yoneko Ibino Iya:tulame Komoma: Da:kiyahalamiya:
Hibima: Midipa:te Helo Kolawema: Godotamo Da:toetoehuya:
Hibima: Midipa:te Ibino Ilina Malemalelo Dikama:tihuiya:
A:nanayasiko Ba:gala Sapailako Iba:te Godoko Ha:da Damihomiya:
Ya:sukunu Oelamepi Dubate Ebeno Heloamo Hanohano Komo Dododilinakui
Yu Watowatopa:te Ya:sukunu Oelamepi Dubatamo Alaholo Komo Da:tupuimiya:
Sose Tawakaluba:te Oelamepi Dubu Kowalubilima: Sa:ba:ni DubuTukulubino tabamo hibima: midipa:te ba:moi dubu dikonema: ga:lanaka. Duwatiya:
Komo Yunapa:te Stibinitamo Maubahalete Ibino Ka:nisolo Dubatamo Da:magatuya:
Stibiniti Yunapi Ka:nisolo Dubatamo Ibino Iniwalino Komoma: Dolamagiya:
Stibiniti Mosesekono Komoma: Dolamagiya:
Isalaelanapa:te Moseseko Ubiha:ma: Eda:ha Komo Stibiniti Dolamagiya:
Stibiniti Yunapi Ka:nisolo Dubatamo Ebeno Kuititi Tabo Dolamagiya:
Yunapi Ka:nisolo Dubate Stibiniko Nakolamo Mapemete Danakapumiya:
Solote Hibima: Midipa:tamo Temeteme Ikalame Da:tupuimiya:
Pilipiti Samaliya Ko Habalo Ya:sukunu Hido Tabo Dolamagiya:
Giwali Ododilidawa Saimonote Godokono Helo Mana:mo Lawema: Dewageliya:
Pilipiti Itiyopiyanapi Ko Dubutamo Ya:sukunu Hido Tabo Dolamagiya:
Solote Ebeno Kuba Ododili Komone Ya:sutamo Dohobiguya:
Solote Ya:sukunu Hido Tabo Dama:sakase Ko Habalo Dolamagiya:
Yu Tawakaluba:te Soloko Anakapumima: Nopo Da:tamotiya:
Solote Yelusalema Ko Habamo Gala Da:kawiluya:
Pitate Ape Kodakoda Temetema:goeno Dubu Da:hiduimiya:
Pitate Dokasiko Hoe Ipuwane Dadipatiya:
Koniliyasiti Pitako Kopema: Tabo Da:noemeniya:
Pitate Koniliyasiko Konowalubima: Da:tuya:
Pitate Koniliyasikono Genamalo Ya:sukunu Hido Tabo Dolamagiya:
Godokono Gobogobote Yuha:pi Tawakaluba:tamo Da:piya:
Pitate Yelusalema Sose Watowatopa:tamo Ebeno Ododi Komo Da:pehawakalimiya:
Ya:sukunu Hido Tabote A:ntiyoka Ko Habamo Da:piya:
Ko Gawadalagi Heloditi Sose Tawakaluba:tamo Koko Temeteme Dikalamiya:
Eta Dulu Godote Pitako Du Genamane Duluhukutiniya:
Godote Ko Gawadalagi Heloditamo Kuba Huiya Dikamiya:
A:ntiyoka Sose Watowatopa:te Banabasiko Soloko Uli Okamo Doelamiya:
Banabasiko Soloko Iba:te Saipalase Hopolo Ya:sukunu Hido Tabo Dolamagimiya:
Polote Pisidiya Hopoeno A:ntiyoka Habalo Ya:sukunu Hido Tabo Dolamagiya:
Iba:te Eta Okoha: Talona Hegelalo Godokono Tabo Gala Da:kolamagimiya:
Yu Watowatopa:te Ibi Pisidiya Hopone Heloamo Da:noelamiya:
Poloko Banabasiko Iba:te Aikoniyama Habalo Ya:sukunu Komo Da:hawakalimiya:
Polote Lista Habalo Nato A:ta:buta:midaleme Dubu Da:hiduimiya:
Lista Habanapa:te Poloko Nakolamo Da:mapemiya:
Poloko Banabasiko Iba:te Siliya Hopoeno A:ntiyoka Ko Habamo Da:kawiluya:
Yelusalema Sose Watowatopa:te Yuha:pino Komoma: Da:ga:luya:
Sose Watowatopa:te Leta Tabo Da:miya:tiya: Yuha:pi Hibima: Midipi Ekaka:tamo
Poloko Banabasiko Iba:te Oko Ipuwalo Hiya:hiya: Da:tuya:
Timotiti Poloko Sailasiko Kowalubilima: Oko Ipuwamo Da:pa:guya:
Polote Ma:sadoniya Hopamo Kotoma: Hiyo Da:watahaniya:
Lidiyate Ya:suku Hibima: Da:midiya:
Pilipai Ko Haboeno Watowatopa:te Poloko Ba:gala Sailasiko Du Genamamo Diya:hekiya:
Tesalonaika Ko Habalo Ko Mauba Komote Duluhukuya:
Beliya Habanapa:te Ya:sukunu Tabo Hido Mulu Ukuia:go Da:lawiya:
Polote A:tenese Ko Habalo Ida:da:li Adikulamepa:tamo Godokono Tabo Dolamagiya:
Polote Kolini Ko Habalo Da:nemedenami
Yunapa:te Poloko Guliki Hopoeno Kapela Ko Gawadalagitamo Ibino Heloamo Da:magatuya:
Polote Siliya Hopoeno A:ntiyoka Ko Habamo Kakawilama: Ubi Dihatiya:
Apolositi Godokono Oko Ipuwalo Eta Tabo Olamagidawama: Dediya:
Polote Epesese Ko Habalo Da:nemedenami
Sikibakono Kuhino Kuba Ododi Komo
Epesese Ko Habalo Ko Mauba Komote Polotamo Duluhukuya:
Polote Ma:sadoniya Ba:gala Guliki Hopamo Gala Da:katuya:
Polote Eta Dulu Talowase Habalo Godokono Tabo Dolamaginiya:
Polua:te Talowase Habane Mailitase Habamo Da:tolamiya:
Polote Epesese Sose Watowatopa:tamo Ebeno Kuititi Tabonomo Dolamagiya:
Polote Yelusalemamo Ba To Hiya:hiya: Habahabamo Duluhukuhunatuya:
Polote Sisaliya Ko Habalo Tete Nanekelelo Da:nemediya:
Yelusalema Sose Watowatopa:te Poloko Da:tutumutiya:
Godoko Adikumino Genamalo Yunapino Maubate Polotamo Duluhukuya:
Polote Yu Tawakaluba:tamo Tabo Olamagima: Alaholohopino Watodawa Da:kiyamiya:
Polote Ya:sutamo Keba Ka:na Kohobiguya: Ba:be Komo Da:hawakalimiya:
Ya:suti Ebe Yuha:pa:tamo Keba Ka:na Koemiya: Polote Ba:be Komo Da:hawakalimiya:
Polote Loma Gabomanino Pepago Pata: Komo Da:hawakalimiya:
Yunapi Ka:nisolo Dubate Polokono Komo Danagiya:midamiya:
Komo Yu Dubate Poloko Anakapumima: Nopo Da:tamotiya:
Alaholohopino Watodawate Poloko Loma Gabomanino Ko Gawadalagi Pilikisitamo Da:noemiya:
Yunapa:te Pilikisitamo Polokono Ododili Komo Kubama: Da:ga:luya:
Polote Ebeno Kuba Ododiha: Komo Pilikisitamo Da:hawakalimiya:
Ko Gawadalagi Pilikisiti Godokono Tabo Kulima: Da:toletoliya:
Polote Ebeno Kuba Ododiha: Komo Sisakono Holoholo Hapulu Konehawakalimima: Ubi Dihatiya:
Pesitasiti Polokono Komoma: Ko Gawadalagi Agilipako Da:kiyamiya:
Polote Ko Gawadalagi Agilipakono Holoholo Hapuamo Duluhukuya:
Polote Ebeno Kuba Ododiha: Komo Agilipatamo Da:hawakalimiya:
Polote Ya:sutamo Keba Ka:na Kohobiguya: Ba:be Komo Da:hawakalimiya:
Polote Godotamo Kebe Oko Kowatinami Ba:be Komo Da:hawakalimiya:
Agilipate Ya:suku Hibima: Komidima: Polote Ebe Da:kiyamiya:
Polote Loma Ko Habamo Toma: Ko Palai Boga:go Da:tupuimiya:
Huhu Ba:gala Koko Gawiyate Palai Boge Kubanomamo Danagalimihuya:
Ko Palai Bogete Gawiya Koko Ipuwalo Da:papohola:huya:
Molota Hopolo Bu Kaluti Poloko Daliwatuya:
Polote Molota Hoponapi Temetema:gopi Da:hiduilamiya:
Ale Loma Ko Habamo Da:nikuliya:ma:
Polote Loma Ko Habalo Ya:sukunu Komoma: Yunapa:tamo Tabo Dolamagiya: